Dziesmu teksti+notis

Dziesmu teksti+notis

mega

1935 Vija. Dziesmu Krājums

Valsts himna ; Latvju himna ; Lai līgo lepna dziesma ; Dažādas dziesmas. ; Aijā, žūžū, lāča bērni ; Aiz upītes es uzaugu ; Aiz upītes jēri brēca ; Aizjāja latvietis pasaulē tālu ;  Aizver actiņas un smaidi ; Ak; lakstīgala, nedziedi;  Ak, tvejar; Ak, eglīte ak, eglīte ; Ak, vecā buršu greznība ; Ak, ceļi, takas, ga tas ; Ak, dzimtene, tu dārga ; Apkārt kalnu gāju ; Apsedloju melnu kuili ; Apsolīju tautiešami ; Ar Dievu, mums nu jāšķijas ; Ar Dievu, mīļā tēvija ; Ar sīkumiem pildītiem pauriem ; Ar spieķi iekš rokas, aiz cepures zieds ; Atkal jaukais maijs ir klāt ; Atgriezies, atgriezies vēl vienu reiz ; Āvu, avu baltas kājas ; Bandinieka rudzi auga ; Baudi zaļo jaunību ; Balta ziedu vakariņa ; Baltsarkana krāsa ir karogam ; Bērīts manis kumeliņš  ; Birzē pogo lakstīgala ; Brālīts savu īsto māsu ; Brāļi, vai vēl tiksimies ; Brāļi, šodien prieecāj’ties ; Brālīt, iedzer vēl reiz ;  Brīnos es, kad rudens diena ;  Caur sidraba birzi bridu ; Cel mani pār par Daugavu ; Ceriņi kad baltie atkal plauks ; Cik ezers rāms ; Cik mīļa esi, tēvija ; Cīruls augsti gaisā ; Čuči, mana līgaviņa ; Daugaviņa, māmuliņa ; Dažs latus sūri pelnītos ; Dažs bez rūpēm, sirdsēstiem ; Dažu skaistu ziedu ; Dejo, dejo, pagriezies ; Debess tumša, mākoņaina ; Div’ sāitas rozes ; Div* dūjiņas gaisā skrēja ; Dievs, dod mūsu tēvu zemei ; Diena lēni dusēt iet ; Dzert un dziedāt patīk man ; Dzērājs puisis bēdājās ; Dziedāj’ tautu tīrumāi ; Dziedi, raudi, tautu meita ; Dzīvīte, dzīvīte, šūpojos tevī ; Domāju es domas dziļas ; Ej, bāliņi, lūkotiesi ;  Ej, saulīte, drīz pie Dieva. ; Es karāi aiziedams;  Es nāku Šurp uz miera vietu;  Es neietu to celiņu;  Es nezinu un nesaprotu;  Es redzēju jūriņ I;  Es uzkāpu-.kalniņā! ; Es zinu, visi mani nievā  ; Gaida, gaida!  ; Gan tumšam mežam teicu  ; Gribēju tālajos laukos vēl iet  ; Imanta nevaid miris  ; It kā tamenitis mīla viegla  ; It ka ērglis gaisā  ; Ja it visas m itenītes  ; Ja nebūtu mrns dakteju  ; Jāņu vakars, ligo dziesmas  ; Jau kuģ’s aiziet tālē  ; Jauki dzīvot tēv jā  ; Jauks vakars — saule aiz priediena riet  ; Jāju dienu, jāju nakti  ; Jauns un traks, tu puika, esi bijis  ; Jaunkundzīte kupiiem matiem  ; Jau pagājusi baigā nakts  ; Jel neduimo t ; Jidziet bērus, jūdziet sirmus  ; Jūriņ prasa sma:ku tiklu  ; Kā Daugava vida  ; Kā gulbji balti padebeši iet  ; Kā senās, jaukās ziedj-ņdienās  ; Kā pa tumsu, kā pa ena  ; Kad es biju jauns puisītis  ; Kad man būtu tā naudīga  ; Kad būs as’ras izraudātas  ; Kad es stāvu tavos krastos  ; Kad dzīvē mums tā labi iet  ; Kad ievas krūmi zied  ; Kad jtunekiis es biju  ; Kāds dārznieks vienreiz bija  ; Kamdēļ skaties man sejā un smaidi  ; Kapsēta tur kalna galā  ; Karogs  ; Kara vīri bēdājās  ; Karstumā un putekļos  ; Kas meiču prec  ; Kas nekaiš dzīvot pāvestam  ; Kas tie tādi, kas dziedāja  ; Katrinas  ; Kauja kapos  ; Klau, kāda sena ziņa  ; Klau, ka skaņas trīc un ceļas  ; Klusums kad pār zemi valda  ; Ko līdz, ka tāla aizsaulē  ; Ko tu ciet un ko tu brīnies  ; Ko tu raudi, kas tev kaita  ; Krauklīts sēž ozolā  ; Kumeliņi, kumeliņi  ; Kurzemite, Dievzemīte  ; Kur tad tu nu biji, iziti manu  ; Kur tu augi, daiļā meita  ; Kur tu teci, gailīti manu  ; Kur es savu galvu likšu  ; Kur skatus dedzīgus tev raida  ; Lai kopā sanākam un uzdziedam  ; Latviski lai atskan dziesmas  ; Latvijas kalnājos, Latvijas lejSs  ; Lēni lūdzot mana dziesma skan  ; Līgo dziesmas ) ; Līgodama upe nesa  ; Līgo laiva* uz udeņa  ; Lokatiesi, mežu gali  ; Lustīgs tēvs ar māmuliņu  ; Mīļās eju  ; Māte mani atstājusi  ; Māte, es nākšu  ; Man tāli svešumi aizgājis mūžs  ; Man nav savs auto  ; Man bija maza grāmatiņa  ; Man dziesmas manta vienīgā  ; Maza biju neredzēju  ; Mazi burve, kam tu kaunies  ; Meitenītes, zeltenītes ; Meitiņ sēdēj’ aiz ūdeņa  ; Meitenes sirsniņa  ; Meita gāja uz avotu  ; Mēnesš staras stīgo  ; Memeuto mori  ; Mīlas nakts, ak maigā nakts  ; Mirdzi ka zvaigzne  ; Mirdzot Šķepiem zeltsaules staros  ; Mosties, mosties mana tauta  ; Mums sapņi, ilgas saulainas  ; Mūžam zili ir Latvijas kalni  ; Mūslaiku tautas dziesma  ; Nic man līdz, kur baltas rozes zied Nāc, Auniņ, sēdies laiviņā  ; Nāc saņem manu roku sava, draugs  ; Neprasi lai katru dienu  ; Nevis slinkojot un pūstot  ; Ne bez jausmas, ne bez ziņas  ; Nedod Dievsi, vītolam  ; No rīta mazā gaismiņā  ; Nu, sveiki, brāļi!  ; Nu, ar Dievu, Vidzemīte  ; Nu, šķirsimies mes, balodīt  ; Ozoli vel Latvijā  ; Ozoiīti, zemzarīti  ; Padziedāsim nu, baliņi  ; Pa sniega laukiem ziemas naktī bālā  ; Pa dzimtenes kalniem un lejam  ; Pie cikām puķēm ziedonī  ; Pie tēvu zemes dārgās  ; Pie Baltiias jūfas _  ; Plēš arklis zemes krūti  ; Projām, projām prieka laiki  ; Pulcējaties, ļaužu bari  ; Pulkveža atgriešanās  ; Put, veiiņi, dzen laiviņu  ; Puiši jāja pieguļai  ; Rau. cik rāmi strautiņš laistās  ; Raudādama es nolieku  ; Reiz gadā kad pusnakti stari  ; Reiz, kad rozes ziedēja _  ; Reiz dzīves stundu skaits būs visiem galā  ; Rītos, kad gaiļi dzied ; Rīga dimd, Rīga dimd ; Rudens  gādā ; Saulīt lēcēj’ tecēdama ; Saulīt vēlu vakarāi ; Saule aiz meža jau nogrima sen ; Saules brāļa dziesma ; Sen bakchus pār pasauli valda ; Sērs un priecīgs cauri eju ; Sēdu gurdens meža ēnā ; Seši mazi bundzinieki ; Sirdī ceļas ilgas karstas ; Sijā auzas, tautu meita ; Skaistu rozi redzēju ; Skaisti dziedi, lakstīgala ; Slēdz mani ciešāk maigo roku skavā ; Sniegs no laukiem projām steidzas ; Sniedz man šurp, jaunekli, ragu ; Spēj acs teikt ; Stāsti manīm, Daugaviņa ; Stāv dzirnas zaļā ielejā ; Strauji kā viļņi ; Strauja, strauja upe tecēj’ ; Stādīju ieviņu ; Svešumā ; Svešumā klīstot ; Šalc zaļais mežs ; Še, kur līgo priežu meži ; Šis alutiņš ir mūsu pašu ; Šie kauli, šī miesa ; Šķirties nākas ļoti grūt’ ; šūpuļa dziesma ; Tautiešami roku devu ; Tautu, meita melnacīte ; Tam, kas dziesmās baudu rod ; Tas cilvēks šinī pasaulē ; Teci upīt, ritini ; Teci, teci, kumeliņi ; Teici to stundu, to brīdi ; Tev, Latvija, nav jabaidās; Tev dziļi acīs ieskatījos  ; Trīs jaunas māsas  ; Tu, kas mīti debesīs  ; Tumša, tumša tā eglīte ; Tur es dzēru, tur man tika  ; Tur augšā uz bēniņiem  ; Tur tālā kara laukā  ; Upe rit un pinas  ; Vai tev neilgojas sirds  ; Vaicāju saulītei vakarā norietot  ; Vai rožu lūpiņas  ; Vakar vakarā uz vietas  ; Vecs klaidonis es esmu  ; Vedat mani, kur vezdami  ; Vēl tu rozes plūc  ; Visi mani radi raud  ; Viens saucējs sauc pie Daugavas  ; Visi sili aizmiguši  ; Viss ir jauks vasarā   ; Vienu vienīgu vietu man rādi  ; Zinu, zinu ko vajaga  ; Zvani, maija pulkstenīt  ; Zvejnieks mani aicināja

Index   mega

1944.Kristīgās dziesmas dzīvei nu mūžībai Rediģējis un sakārtojis mācītājs  A.  Goba

Ziemsvētkos —  ; Gadu maiņā   ; Zvaigznes dienā  ; Jēzus dziesmas —  ; Ciešanas laikā —  ; Lieldienās —  ; Vasarsvētkos   ; Trīsvienības svētkos   ; Daba un druva; Pļaujas svētkos  ; Jāņu dienā  —  ; Svētdienas dziesmas —  ; Kristības dziesmas —  ; Iesvētīšanas dziesmas —  ; Laulību dziesmas —  ; Ģimenes dienā —  ; Kristīga dzīve  —  ; Kristīga mājas dzīve  ; Krusts un bēdas  —  ; Grēku sūdzēšanas un atgriešanās dziesmas —  ; Ticības un taisnošanās dziesmas —  ; Slavas un pateicības dziesmas —  ; Dieva vārds un kristīga draudze —  ; Mācītāju ievadot draudzē  ; Skolas dziesmas  — ; Atceres jeb jubilejas dienā — ; Rīta dziesmas   ; Vakara dziesmas — ; Tēvijas dziesmas  — ; Svešumā aizvestos pieminot — ; Nāve un mūžīgā dzīvība  — ; a) Kapu svētkos un svecīšu vakarā — vispārīgas — ; b) Jauniešus pavadot un pieminot  — ; c) Pusmūžā mirušos pavadot un pieminot — ; d) Vecumā mirušos pavadot un pieminot  — ; e) Pašnāvībā mirušos pavadot un pieminot  ; f) Varoņus pavadot un pieminot —

Index   mega

 1964.Sirds dzied. Sastādījis J. Glagoļevs

DZIMTENE — MĀT! ; Dziesma par Dzimteni No filmas «Cirks» I Dunajevska mūz V Ļebedeva-Kumača vārdi Atdz A Balodis   ; Dzimtene mana A Novikova mūz L Ošaņina vārdi Atdz ; L Pēlmanis  ; Dzimtene dzird D Sostakoviča mūz / Dolmatovska vārdi ; Atdz H Heislers ; Dzimtene — māt! S Tuļikova mūz A Prišeļeca vārdi ; Atdz Z Purvs  ; Ar tevi, Dzimtene! S Kaca mūz L Ķukso vārdi Atdz ; Ā Krūkle  ; Mēs mīlam Dzimteni V Muradeli mūz E Jodkovska ; vārdi Atdz Z Purvs ; Ļeņins ir mūžam dzīvs S Tuļikova mūz L Ošaņina vārdi ; Atdz A, Krūklis ; Ļeņins ar mums G Nosova mūz A Curkina vārdi Atdz ; Z Purvs  ; Partija — ce|vedis drošs V Muradeli mūz S Mihalkova vārdi Atdz F Rokpelnis un L Pēlmanis   ; Komunisti iet B Terentjeva mūz M Ķravčuka vārdi ; Atdz Z Purvs ; Mēs dzīvosim komunismā J Miļutina mūz / Satunovska ; vārdi Atdz Z Purvs ; Mēs — pirmie M Basa mūz G Beilina vārdi Atdz ; Z, Purvs  ; Krievija A Novikova mūz  Alimova vārdi Atdz ; P Līcīte ; Cik tu milzīga, Krievzeme plaša! В Mokrousova muz ; A Curkina vārdi Atdz Z Purvs ; Krievija — Dzimtene mana V Muradeli mūz V Harito- tiova vārdi Atdz A Krūklis ,  ; Dziesma par Sibīriju A Voronova mūz V Malkova vārdi ; Atdz A Krukle  ; Plauksti, Sibīrijai V Muradeli mūz E Jodkovska vārdi ; Atdz Z Purvs   ; Ukraina un Krievija V Muradeli mūz A Kovaļenkova ; vārdi Atdz K Kāpa ; Dzimtā puse G Podeļska mūz I Nasaļeviča un L Smir- ; nova vārdi Atdz Z Purvs ; Mana Dzimtene jaukā No mūz kom «Zilo ezeru zemē» ; A Zilinska mūz E Zālītes vārdi ; II KARAVĪRI IET ; Dziesma par Sčorsu M Blantera mūz M Golodnija vārdi ; Atdz A Krūklis   ; Dziesma par Kahovku No filmas «Trīs draugi» / Duti jevska mūz M Svetlova vārdi Atdz A Imermanis   ; Ērglēns V Belija mūz J Svedova vārdi Atdz A Krūklis  ; Atvadas, Dm Pokrasa mūz M Isakovska vārdi Atdz ; M Ķempe ; Tur pie vecā ozola S Ķaca mūz A Sofronova vārdi ; Atdz A Krūklis ; Katjuša M Blantera muz M Isakovska vardi Atdz ; A Balodis  ; Mīļotais ciemats No filmas «Iznīcinātāji» N Bogoslovska mūz J Dolmatovska vārdi Atdz V Rūja     ; Latviešu strēlnieku dziesma / Ozoliņa mūz F Rokpeļņa ; vārdi  ; Tik skarbi Brjanskas sili dveš S Knca mūz A Sofronova ; vārdi, Atdz A Krūklis    ; Ai jūs miglas V Zaharova mūz M Isakovska vārdi Atdz ; M Ķempe ; Moldaviete A Novikova muz J Svedova vardi Atdz ; O Roja  ; Piefrontes mežā M Blantera mūz M Isakovska vārdi ; Atdz A Imermanis  ; Dzimtenes akmens B Mokrousova mūz A Zarova vārdi ; Atdz A Krūklis ; Vakars reidā V Solovjova-Sedoja mūz A Čurkina vārdi ; Atdz M Ķempe ; Lakstīgalas (Mums ziedonis jau pat frontē zeļ) V Solovjova-Sedoja mūz A Fatjanova vārdi Atdz K Aizpurs  Komjauniešu atvadu dziesma V Solovjova-Sedoja mūz ; A Galiča vārdi Atdz A Krūklis ; Zem Balkānu zvaigznēm M Blantera mūz M Isakovska ; vārdi, Atdz A Imermanis ; Saule pazūd miglas vālos M Blantera mūz A Ķovaļen- ; kova vārdi Atdz A Krūklis ; Strēlnieki iet K Molčanova mūz M Ļvovska vārdi Atdz ; A Krūklis ; Kur gan esat jūs, pulka biedri? V Solovjova-Sedoja mūz ; A Fatjanova vārdi Atdz V Daune ; Bāka A Doluhaņana mūz M Lisjanska vardi Atdz ; L Pēlmanis ; Kvēl dienvidu saule A Doluhaņana mūz M Lisjanska ; vārdi Atdz I Lasmanis ; Zilās tāles kur gaist G Nosova mūz A Čurkina vardi ; Atdz L Pēlmanis ; Kareivju valsis A Voronova mūz B Carina vārdi Atdz ; L Pēlmanis  ; Mūsu kalni, pilsētas un lejas B Guzņajeva mūz A Zarova ; vārdi Atdz Ā Krūkle ; Mūsu pilsēta V Solovjova-Sedoja mūz A Fatjanova ; vārdi Atdz Z Purvs ; Ceļā No filmas «Maksims Perepeļica» V Solovjova-Sedoja mūz M Dudina vārdi Atdz K Kāpa   ; Klusē, sirds  No filmas «Septiņos vējos» K Molčanova mūz А Galiča vārdi Atdz L Pēlmanis   ; III UZ PRIEKŠU, ĻAUDIS, JūS MIERA SARGI! ; Pasaules demokrātiskās jaunatnes himna A Novikova mūz L Ošaņina vārdi Atdz P Līcīte   ; Starptautiskās studentu savienības himna V Muradeli mūz L Ošaņina vārdi Atdz A Krūklis  ; Buhenvaldes zvans V Muradeli mūz, A Sobofeva vārdi ; Atdz Z Purvs  ; Vai krievi vēlas karu celt E Ķolmanovska mūz J Jev- ; tušenko vārdi Atdz I Lasmanis ; Mēs par mieru esam S Tuļikova mūz A Zarova vārdi ; Atdz A Krūklis   ; Miera sardzē V Betija mūz / Frenkeļa vārdi Atdz ; A Krūklis ; Miera dziesma No filmas «Satikšanās pie Elbas» D Sos- takoviča mūz J Dolmatovska vārdi Atdz J Osmanis  Nolemtu zēni kopā nākt V Solovjova-Sedoja mūz ; J Dolmatovska vārdi Atdz I Lasmanis   ; Kad dziesmu dzied tavs tālais draugs B Mokrousova mūz / Helemska vārdi Atdz O Vācietis     ; Miera cīnītāju dziesma V Muradeli mūz V Haritonova ; vārdi Atdz L Pēlmanis ; Pasaules jaunatnes maršs V Muradeli mūz V Haritonova ; vārdi Atdz A Krūklis  ; Karam — nē! V Muradeli mūz / Siņicina vārdi Atdz ; Ā Krūkle  ; Dziesma par draudzību No filmas «Labotam ticēt» ; A EŠpaja mūz V Ķarpenko un H Registana vārdi ; Atdz K, Kāpa     ; Draudzības valsis A Hačaturjana mūz G Rubļova vārdi ; Atdz I Mežnora   ; Draudzības dziesma A Holminova mūz J Ķameņecka ; vārdi Atdz A Krūklis ; Draugus vajag mums / Glagoļeva mūz N Suliko vārdi ; Atdz K Kāpa  ; No Rīgas uz Havannu B Guzņajeva mūz / Volkova ; vārdi Atdz K Kāpa ; Klausies, Kuba! G Smirnovas mūz / Viktorova vārdi ; Atdz Z Purvs ; Dzimtene vai nāve Z Feiginas mūz G Gorska vārdi ; Atdz L Pēlmanis ; Viens par visiem — visi par vienu Z Feiginas mūz N Suliko vārdi Atdz L Pēlmanis ; Lai vienmēr būtu saule! A Ostrovska mūz L Ošaņina vārdi Atdz Z Purvs ;  ; IV LAI SVEICIENS JAUNĪBAI! ; Lai sveiciens jaunībai! S Kaca mūz A Sofronova vārdi ; Atdz Z Purvs  ; Sveiciens jaunībai R Boiko mūz A Dostaļa vardi Atdz ; Z Purvs  ; Dziesma par pretplānu (Mūs modina rītausma zvīļa) No filmas «Pretplāns» D Sostakoviča mūz B Ķorņilova ; vārdi Atdz A Imermanis  ; Saule jau nāk V Solovjova-Sedoja mūz L Ošaņina vardi ; Atdz A Krūklis ; Komjaunieša vārds A Fļarkovska mūz L Derbeņova ; vārdi Atdz Z Purvs ; Komjauniešu dziesma No filmas «Brīvprātīgie» M Frad- kina mūz J Dolmatovska vārdi Atdz A Krūkle    ; Lai plecu pie pleca ciešāki kļaujam (Komjauniešu dziesma) / Ozoliņa mūz G Selgas vārdi   ; Dziesma par trauksmaino jaunību No filmas «Viņā pusē» ; A Pahmutovas mūz L Ošaņina vārdi Atdz I Lasmanis  Tik sapņot! A Pahmutovas mūz  Grebeņņikova un ; N Do’bronravova vārdi Atdz A Krūklis   ; Ģeologi A Pahmutovas mūz N Dobronravova un S Grebeņņikova vārdi Atdz Ā Krūkle ; Jauno dziesma / Glagoļeva mūz V Mirska vārdi Atdz ; Z< Madžina ; Mums, draudzenītes, rakstiet! No filmas «Uzticības pārbaude» I Dunajevska mūz M Matusovska vārdi Atdz ; A Krūklis  ; Laiks spārnos mums celties V Solovjova-Sedoja muz ; S Fogelsona vārdi Atdz A Skalbe ; Uz jaunajām zemēm / Rodigina mūz N Solohinas vārdi ; Atdz O Jansons   ; Nebaida mūs vēji No filmas «Labrīt» V Solovjova-Sedoja mūz A Fatjanova vārdi Atdz Ā Krūkle   ; Jaunajās zemēs L Ķnipera mūz A Dihtjara vārdi Atdz ; Z Purvs ; Skolas valsis I Dunajevska mūz M Matusovska vārdi ; Atdz A Balodis ; Ardievu, baloži! No filmas «Ardievu, baloži!» M Fradkina mūz M Matusovska vārdi Atdz A Krūklis     ; Kad pirmos soļus pratām likt J Ozoliņa mūz G Gorska vārdi Atdz G Selga   ;  ; Paies gadi V Zaharova mūz M Isņkovska vārdi Atdz ; A Skalbe  ; Laimīgu ce|u! L Pečņikova mūz N Sakonskas vārdi ; Atdz K Kāpa ; Skolas gadi J Ozoliņa muz L Niklasas vardi     ; Entuziastu maršs No filmas «Gaišais ceļš» / Dunajevska mūz A Daktiļa vārdi Atdz A Krūklis   ; Maršs No filmas «Jautrie zēni» / Dunajevska mūz V Ļebedeva-Kumača vārdi Atdz E Adamsons un A Balodis  Līksmais vējš No filmas «Kapteiņa Granta bērni» / Dunajevska mūz V Ļebedeva-Kumača vārdi Atdz I Mežnora ; Sporta maršs No filmas «Vārtsargs» I Dunajevska mūz ; V Ļebedeva-Kumača vārdi ; Norūdies! No filmas «Pirmais cimds» V Solovjova-Sedoja mūz V Ļebedeva-Kumača vārdi Atdz K Kāpa    ; Celtnieku maršs No filmas «Dimas Gorina karjera» ; A Ešpaja mūz / Jevtušenko vārdi Atdz A Krūklis  ; Tavu uzvaru ziedonis A Fļarkovska mūz L Derbeņova ; vārdi Atdz Ā Krūkle ; Jaunatne dzied / Glagoļeva mūz N Suliko vārdi Atdz ; Z Madžina ; Jauniešu svētku dziesma B Guzņajeva mūz E Pļetikosa ; vārdi Atdz K Kāpa ; Kalēja dziesmiņa R Koka mūz V Artava vārdi    ; Ausmā pie Gaujas (Gaujas barkarola) R Koka mūz ; L Pēlmaņa vārdi ; Pirms tāla ce]a M Blantera mūz V Dihovičnija un ; M Slobodskoja vārdi Atdz K Kāpa ; Vien dažas minūtes O Felcmaņa mūz V Vojnoviča ; vārdi Atdz Z Purvs ; Sveiciens kosmonautiem A Zilinska mūz Z Purva vārdi  Raugās zilgmē kosmonauts A Ešpaja mūz L Derbeņova vārdi Atdz Z Purvs   ; V MĪLU TEVI, DZĪVE! ; Mīlu tevi, dzīve! E Kolmanovska mūz K Vanšenkina ; vārdi Atdz Ā Krūkle ; Astoņpadsmit gadu  Grišina mūz V Zastrožnija vārdi ; Atdz K Kāpa    ;  ; Beidz svilpe rūpnīcā dūkt A Novikova mūz P Gradova ; vārdi Atdz K Kāpa s    ,  ; Vakara dziesma V Solovjova-Sedoja mūz A Curkina ; vārdi Atdz Z Purvs  ; Lidotāju dziesma No filmas «Lēnais divplāksnis» V Solovjova-Sedoja mūz A Fatjanova vārdi Atdz I Las- ; manis   ; Krievu skaistule V Zaharova mūz P Kazmina vārdi ; Atdz; A Krūklis * ; Harmonistu pavadot / Miļutina mūz / Dolmatovska ; vārdi, Atdz K Kāpa   ; Rudens lapas B Mokrousova mūz M Ļisjanska vārdi ; Atdz K Kāpa ; Kad pali skrien B Mokrousova mūz A Fatjanova vārdi ; Atdz O Vācietis  я s ; Kur tagad tu? M Fradkina mūz L Ošaņina vārdi Atdz ; A Krūklis      ; Zilā tālumā zvaigznes zied No filmas «Draudzenes» ; V Basnera mūz V Popova vārdi Atdz Ā Krūkle   ; Piemaskavas vakari V Solovjova-Sedoja mūz M Matu- ; sovska vārdi Atdz O Vācietis ; Sevastopoles valsis K Ļistova mūz G Rubļova vārdi ; Atdz V Daune   ; Urālu pīlādzītis / Rodigina mūz M Pilipenko vārdi ; Atdz L Pēlmanis  ; Mana mī|otā māt! P Maiborodas mūz A Mališko vārdi ; Atdz Z Purvs  ; Puisis brauc un domā / Ozoliņa mūz G Selgas vārdi  Pie Gaujas A Zilinska mūz A Brodeles vārdi     ; Rīgas bulvāri E īgenbergas mūz A Krūkļa vārdi    ; Druvas aicina R Koka mūz L Pēlmaņa vārdi     ; Ražas svētkos G Dovgjallo mūz Sk Kaldupes vārdi   ; Dzintarzeme, dzintarjūra G Dovgjallo mūz / Ziedoņa ; vārdi ,  ; Padziedi, cīruli! / Ozoliņa mūz L Vāczemnieka vārdi ,  ; Piejūras kolhozā V Ojakera mūz D Vārandi vārdi   ; Darba ritms L Ļadovas mūz B Brjanska vārdi Atdz ; A Krūklis   ,   ; VI sirsnīga dziesmiņa ; Sirsnīga dziesmiņa V Muradeli mūz S Ostrovoja vārdi ; Atdz A Krūkle  ; Velti sēro L Afanasjeva mūz V Gurjana vārdi Atdz ; Z Purvs ; Uguntiņa No filmas «Uguntiņa kalnos» A Babajeva mūz ; H Registana vārdi Atdz A Krūkle ; Kalnājā, kur ķirši zied M Blantera mūz M Isakovska ; vārdi Atdz K Kozlovska ; Rudens naktis N Bogoslovska mūz L Kondireua vārdi ; Atdz A Krūkle,  ; Tur pie upes N Budaškina mūz V Bokova vārdi Atdz ; A Krūklis ; Visu nakti ja dziesma skan N Budaškina mūz J На- ; lecka vārdi Atdz A Krūklis ; Meiteņu liriskā dziesma No filmas «Grēciniece» ; V Buņina mūz N Kovaļenkova vārdi Atdz L Pēlmanis  Rudzu lauks A Doluhaņana mūz A Prišeļeca vārdi ; Atdz K Kāpa ; Tad, kad Volga palos plešas: No filmas «Volga, Volga» ; I Dunajevska mūz V Ļebedeva-Kumača vārdi Atdz ; K Kāpa  ; Uzzied irbenāji No filmas «Kubaņas kazaki» I Dunajevska mūz M Isakovska vārdi Atdz M Kroma    ; Pāri līkst zilgme No filmas «Mūsu mī|ais ārsts» A Za- cepina mūz / Ziskinda vārdi Atdz K Kāpa     ; Sēsties man blakus No filmas «Bokseri» S Kaca mūz ; A Kovaļenkova un D Tolmačova vārdi Atdz K Kāpa  Plūst upe E Kolmanovska mūz / Jevtušenko vārdi ; Atdz K Kāpa ; Upe zila No filmas «Ķilda Lukašos» V Ļevašova vardi ; un mūzika Atdz Z Purvs ; Daži mirk|i No filmas «Karnevāla nakts» A Liepiņa ; mūz V Lifšica vārdi Atdz J Osmanis ; Kur tu esi? B Mokrousova mūz N Cerkeza vārdi Atdz ; Ā Krūkle ; Stāv pie upes ieviņa un šalc B Mokrousova mūz ; N Gļeizarova vārdi Atdz A Krūklis ; Es mīlu precētu No filmas «Tas notika Peņkovā» /( Mol- čanova mūz N Dorizo vārdi Atdz K Kāpa ,  ; Cieņu harmonistam V Muradeli mūz V Haritonova ; vārdi Atdz K Kāpa ; Pavasarī A Novikova mūz V Haritonova vārdi Atdz ; Z Madžina   ; Velti uztraucies A Novikova mūz V Haritonova vārdi ; Atdz A Krūklis  ; Nevar mīlu atvairīt A Novikova mūz V Haritonova ; vārdi Atdz K Kāpa ; Kam lai prasu? No filmas «Labotam ticēt» A Novikova mūz V Haritonova vārdi Atdz Z Purvs   ; Mūsu pagalmā meitene ir A Ostrovska mūz V Oša- ; ņina vārdi Atdz L Pēlmanis ; Aprīlī M Parhaladzes mūz A Dmohovska vārdi Atdz ; K Kāpa ; Tevi mīlu es A Pahmutovas mūz_  Grebeņņikova un ; N Dobronravova vārdi Atdz A Krūkle   ; Ieviņa G Ponomarenko mūz V Aljerova vārdi Atdz ; L Pēlmanis  ; Pāri upei dzīvo mīļā / Rodigina mūz B Siršova vārdi ; Atdz Ā Krūkle ; Kādēļ domā par mani? V Solovjova-Sedoja mūz M Isakovska vārdi Atdz B Saulītis ; Mana mīla, dzīves prieks  Tuļikova mūz A Prišeļeca ; vārdi Atdz A Krūklis ; Lietū A Fļarkovska mūz R Roždestvenska vārdi Atdz ; A Krūkle ; Topi tāds! A Fļarkovska mūz R Roždestvenska vārdi ; Atdz Z Madžina  ; Dziesma par mīlestību No filmas «Vienkāršs stāsts» ; M Fradkina mūz N Dorizo vārdi Atdz A Krūklis  Svetlanas šūpļa dziesma No filmas «Huzaru balāde» ; T Hreņņikova mūz A Gladkova vārdi Atdz L Pēlmanis  Maskavas logi T Hreņņikova mūz M Matusovska ; vārdi Atdz Z Purvs ; Saki, sirds T Hreņņikova mūz M Matusovska vārdi ; Atdz O Vācietis  ; Un sniegi krīt No filmas «Dimas Gorina karjera» ; A Ešpaja mūz / Jevtušenko vārdi Atdz Ā Krūkle   ; It kā maijs, ceriņzars No filmas «Stāsts par pirmo mīlestību» A Ešpaja mūz V Kotova vārdi Atdz ; I Mežnora ; Mašas dziesma No filmas «Slāpes» A Ešpaja mūz ; G Požeņana vārdi Atdz K Kāpa ; Šūpoles E Arro mūz L Prometa vārdi Atdz V Vanags  Sirds ugunsgrēks / Glagoļeva mūz V Mirska vārdi   ; Sastapšu tevi vēl J Glagoļeva mūz N Suliko vārdi ; Atdz Z Madžina ; Tevi gaidu es J Glagoļeva mūz V Mirska vārdi Atdz ; Z Madžina ; Jūrnieka ilgas A Zilinska mūz G Krasta vārdi     ; Varbūt R Koka mūz Z Vijupes vārdi ; Kad pavasara dienās No filmas «Andrusa laime» ; B Ķirvera mūz A Torma vārdi Atdz A Krūklis    ; Neaizmirst nekad B Ķirvera mūz M Ķesamā vārdi ; Atdz A Krūklis ; Lietutiņš R Ores mūz A Krūkļa vārdi ; Dzērves R Paula mūz A Krūkļa vārdi ; Mēs tikāmies martā R Paula mūz A Krūkļa vārdi    ; Ja tev cits labāks liekas G Ramana mūz A Krūkļa vārdi  Kaut kur staro zvaigznes Z Feiginas mūz G Gorska ; vārdi Atdz A Krūkle   ; Esi sveicināts, pavasari! / Jakušenko mūz H Registana ; vārdi Atdz Z Purvs ;

Index   mega

1976.R. Pauls. Estrādes dziesmas balsij un klavierēm (teksts un notis):

Tēvzemes  etīde.  J.  Petera  vārdi ; Saulrieteņa  dzīvībiņa.  I.  Ziedoņa vārdi ; Latviešu  jūrniekiem.  I.  Ziedoņa vārdi ; Grieze.  J.  Petera  vārdi ; Tāls  Parīzes  radio.  J.  Petera  vārdi  ; Caurvējā.  I.  Ziedoņa  vārdi  ; Dziesma  par  sievietes  rokām.  K.  Skujenieka  vārdi ; Undīne.  D.  Dreikas  vārdi ; Cher  ami.  I.  Ziedoņa  vārdi ; Jāpiedzimst,  draudziņ,  jāpiedzimst.  I.  Ziedoņa  vārdi   ; Tā  es  tevi  mīlēšu.  I.  Ziedoņa  vārdi

Index   mega

1978.Estrādes melodijas sastādījis Ivars Vīgners

E. Igenberga. Zemei. Z. Balodes vardi . ; 2. J. Sildegs. Baltijas balsis. G. Krieviņa vardi . ; 3. J. Sildegs. Ceļavējš. Z. Purva vardi . ; 4.  G.  Freidenfelds.   Es  esmu  sieviete.  M.Ķempes  vardi ; 5. G. Freidenfelds. Pardaugava. A. Caka vardi . ; 6.  J. Karlsons. Jūras dziesmas. A. Krūkļa vardi . ; 7.  E.  Goldsteins.  Kurp  mani  vada  ziedu  vitnes  baltas? E.  Plauža.  vardi ; 8.   R. Kalsons.  Noskaņa. S. Kaldupes  vardi ; 9.   Z. Lorencs. Nepateikts  vards. M. Vinteres vardi ; 10.  A. Zaķis. Ziedonī.  R. Blaumai;ia  vardi ; 11. A. Zaķis. Valsis. ;

Index   mega

1989.Līksmības zizlis. Raimonda dziesmu grāmata

Aijā  Aijā, Ancīt, aijā  ; Aijā žūžū, lāča bērni  ; Aiz ezera balti bērzi  ; Aiz kalniņa dūmi kūpa  ; Aiz upītes es uzaugu  ; Aiz upītes jēri brēca   ; Ak, cik gaiši naktī uguns mirdz  ; Ak draugs, es vairāk nežūpoju  ; Ak teci jel saulīt  ; Ak, vai cik žēl  ; Ak, vecā buršu greznība  ; Alus ezeriņš  ; Alutiņi, vecais brāli  ; Apsegloju melnu kuili  ; Ardievu Rīgas sirmais Vērmaņ’ sils  ; Atceries, meitenīt  ; Atmiņas  ; Atzīšanās  ; Augstienē pie Madonas  ; Augu nakti pogo lakstīgala  ; Avu, āvu baltas kājas  ; Balsis  ; Balta roze manā dārzā zied  ; Baltā bērzu birze  ; Baltijas jūra  ; Bandinieka rudzi auga  ; Baudi zaļo jaunību  ; Bēdu manu lielu bēdu  ; Bērīts manis kumeliņš  ; Bleķa kronis!  ; Brālīt’, iedzer vēlreiz  ; Brūklenājs  ; Brūnacīte  ; Caur sidraba birzi gāju  ; Cekulaina zīle dzied  ; Cel mani pār par Daugavu  ; Čiepiņa  ; Čigāni  ; Čigāniete  ; Čigānzēns no tirgus mājā  ; Čuči, guli, līgaviņa  ; Daugav’ abas malas  ; Daugavas laivinieks  ; Daugaviņa māmuliņa  ; Daugaviņa puto balti  ; Dažu skaistu ziedu  ; Debess tumša, mākoņaina  ; Dej, dej, vistiņa, dej  ; Dejo, dejo  ; Didam, didam  ; Div’ dūjiņas gaisā skrēja  ; Div’ dzelteni kumeliņi  ; Div’ pļaviņas es nopļāvu  ; Divi bija’!  ; Dodiet manim, dodiet manim  ; Draugs nejautā  ; Dzeguze kūko  ; Dzeltenie bērzi  ; Dzeltens manis kumeliņš  ; Dzer, dzer, brālīti dzer  ; Dzert un dziedāt patīk man  ; Dzertuve  ; Dzērājpuisis bēdājās  ; Dziedāj’ tautu tīrumāi  ; Dzimtenes dziesma  ; Dzīvīte, dzīvīte  ; Ej, saulīte, drīz pie Dieva  ; Es ceru, ka kādreiz man dārziņš būs  ; Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme  ; Ēs dziļi glāzē ieskatījos  ; Es izkūlu kunga riju  ; Es karāi aiziedams  ; Ēs katru sestdien’s vakaru  ; Es meitiņa kā rozīte  ; Es nenācu šai vietā  ; Es nezinu un nesaprotu  ; Es redzēju jūriņā  ; Es savai līgavai  ; Es tik lādē  ; Es uzkāpu kalniņā  ; Es vēlos mājās pārnākt  ; Es zinu, ka vienreiz man dārziņš būs  ; Es zinu šie vārdi  ; Es zinu visi mani nievā  ; Gaida, gaida  ; Gara mana šī naksniņa  ; Gaujas laivinieks  ; Gesta Berlings  ; Grēks  ; Ģērbies, saule, sudrabota  ; Iedzersim pa glāzei  ; Iekš divām skaistām acīm  ; Ilgi mani Brūnacīte  ; Ir Jāņu nakts  ; Jau saule riet  ; Jau sen šo zemi bērzu zemi sauc  ; Jauns un traks  ; Jāņu nakts  ; Jelpielej, draugs, putoj’šo kausu  ; Jūlai nieks  ; Jūras māte  ; Jūriņ’ prasa smalku tīklu  ; Jūs brāļi, kad vairs nežūpoju  ; Kad ar uzvaru  ; Kad divas sirdis nesapas  ; Kad jāšķirās no tēva mājām  ; Kad prieki kūs  ; Kad klētiņā dusēsi tu  ; Kad vēl puika biju  ; Kam tu zviedzi  ; Kam ziedi, mežābele  ; Karavīri bēdājās  ; Kas dārzā  ; Kas tie tādi, kas dziedāja  ; Katru sestdien’s vakaru  ; Kaut būtu mūsu zemīte  ; Kā sendienās  ; Kādam saimniekam  ; Klusi, klusi ratiņš rūc  ; Ko gaidīji sērdienīte  ; Krambambuli  ; Krauklīt’s sēž ozolā  ; Krizantēmas  ; Kuģis ri&dzimtenes  ; Kulies pati, kunga rija  ; Kur Daugava veļ savus viļņus gausi  ; Kur tad tu nu biji āzīti, manu  ; Kur tu augi, daiļa meita  ; Kur tu jāsi tautu dēlsi  ; Kur tu skriesi vanadziņi  ; Kur tu teci, kur tu teci  ; Kurš putniņis dzied tik koši  ; Ķemermiestiņā  ; Ķēvīte, mana svilpastīte  ; Lai glāzi putaino  ; Lai kopā sanākam  ; Lai nu paliek šoruden’  ; Lakatiņš zilais  ; Lakstīgalas naktī  ; Liec, lai glāze staigā  ; Līgo laiva uz ūdeņa  ; Līgodama upe nesa  ; Lok atiesi mežu gali  ; Lulu  ; Makaroni, špināti  ; Māmiņ’, mīļo, māmiņ’  ; Man māmiņa piesacīja  ; Mans brūtgāns ir jātnieks  ; Mans kuģis uz dzimteni  ; Manu tēvu, vecu tēvu  ; Maza biju, neredzēju  ; Maza, maza meitenīt’  ; Maziņš biju mīlulītis  ; Mazs bij’ tēva novadiņis  ; Mātei meita’  ; Meita gāja uz avotu  ; Meitas mani aicināja  ; Meitenīte spulgacīte  ; Meldermeitiņa  ; Melnais čigāns  ; Meža būdiņa  ; Mežābele  ; Mežezeru migla  ; Mēnešu jubilejas dziesma  ; Miglā asaro logs  ; Ņļīlu mazo Lulu   ; Mūsu zeme  ; Nāk rudentiņis  ; Neraud māsiņ, gan drīz nākšu  ; Neskumsti meitenīt’  ; Nevis slinkojot un pūstot  ; Nzviedz, bērais kumeliņ’  ; Nu ardievu, tēva sēta  ; Nu ardievu, Vidzemīte  ; Nu paliec sveiks, mans balodīt’  ; Nu tik brāļi naigi, naigi  ; Ozolīti, zemzarīti  ; Pa to ceļu  ; Pa Vērmanīti  ; Padziedāsim nu, bāliņi  ; Paliec sveika  ; Paliec sveiks mans mazais draugs  ; Pa to ceļu kur dzeltenie bērzi  ; Par dzimteni dziesma man sērīgi skan  ; Pazudušais dēls  ; Pāvests un sultāns  ; Pērkons veda vedekliņu  ; Pidirallā                ; Pidriķis  ; Pie dzintara jūras  ; Pie loga vāzē stāv krizantēmas  ; Pie Melnās Valzivs  ; Piebaldzietes precinieks  ; Pirmā diena, otrā diena  ; Projām jāiet  ; Puiši jāja pieguļā  ; Puiši meitas apsūdzēja  ; Puiši, puiši, kas tie puiši  ; Pulcējaties, latvju dēli  ; Pūt vējiņi  ; Raug, draugi, kā šī kanna mirdz  ; Redz’ kur jāja div’ bajāri  ; foeiz bija puķīte  ; Reiz liktenis manim bij’ lēmis  ; Reiz vasara toreiz bija zaiga  ; Rīga dimd  ; Rīgas enkurnieki  ; Rīgas meičām skumjas kļūst sejas  ; Rikšiem bērīti es palaidu  ; Rikšiem bērīti es palaidu  ; Rindām auga ozoliņi  ; Rozes sen jau novītušas  ; Rozēm kaisu istabiņu  ; Rupmaiz’ kukuls  ; Salda vīna kausu sniedziet  ; Sarkandaiļa roze auga  ; Patiktiessatikties  ; Sārtas kā rozītes magones zied  ; Sārtas kā ugunis magones zied  ; Saule riet aiz kalna gala  ; Saulīt’ tecēj’ tecēdama  ; Saulīt’vēlu vakarā  ; Sekss ir labs  ; Sen, sen  ; Sen tas bij  ; Seši mazi bundzenieki  ; Sijā auzas, tautu meita  ; Skaista ir jaunība  ; Skaista mana brāļa sēta  ; Skaisti dziedi lakstīgala  ; Sniedz man šurp jaunekli, ragu  ; Sniga, sniegi putināja  ; Staburadze  ; Staigājot pa Vērmanīti  ; Stādīju ieviņu  ; Stāv dzirnas zaļā ielejā  ; Strauja, strauja upe tecēj’  ; Students apkārt ceļojot  ; Stūru, stūriem tēvu zeme  ; Sudmaliņas  ; Šai drūmā dzertuvē  ; Šalc zaļais mežs  ; Še, kur līgo priežu meži  ; Šie kauli, šī miesa  ; Šis alutiņš  ; Šitā, dzīvo saiminieka dēli  ; Šitā, zēni, dzīvodami  ; Šķiroties no tēva mājām  ; Tad nebij’ ausmas  ; Tautiešami apsolīju  ; Tautiešami roku devu  ; Tautiet’s mani pavadīja  ; Tās balsis  ; Jās puķītes ar ziliem ziediem  ; Tebij’labasaiminiece  ; Teici, teici, valodiņa  ; Tek saulīte tecēdama  ; Tik jaunībā  ; Tik pie Gaujas  ; Jikai viena dziesma mīļā man i  ; Tikmēr situ galda malu  ; To skaidro ūden’ nejauciet  ; To tik zina es un viņš  ; Toli dzeivoj muna meilo  ; Trīcēj’ kalni  ; Trīs jaunas māsas  ; Trīs priedītes šiliņā  ; Tumbā, tumbā, tumbā  ; Tumsa, tumsa, kas par tumsu  ; Tumša nakte, zaļa zāle  ; Tumša, tumša tā eglīte  ; Tumšajā naktī  ; Tur augšā uz bēniņiem ; Tūdaliņ, tagadiņ  ; Ugunskurs mans tumsā spīgo  ; Ugunskurs nakts tumsā kvēlo  ; Upe nesa ozoliņu  ; Uz alus mucas pagrabā  ; Uz galda liec man  ; (Jz kalna stāv vientulis ozols  ; Uz loga glāzē stāv krizantēmas  ; Uz zaļo pļaviņu  ; Vakars pienāk negaidīts  ; Vai gudrās dabas mājiens  ; Vaidava  ; Vakarā ap šādu laiku  ; Vecpiebalga  ; Vēstule no Sorento  ; Vienam saimniekam pie mājām  ; Viens kungs, pa vārtiem iejādams  ; Viltīgās acis  ; Virši zili, virši sārti  ; Visi ciema suņi rēja  ; Visiem rozes dārzā ziedē  ; Vīnu man  ; ‘Zelts un sudrabs patīk man  ; Zeme, zeme  ; Zied zilas puķes meža malā  ; Ziedēja rozes, ziedēja neļķes  ; Ziedi, ziedi, rudzu vārpa  ; Zilais lakatiņš  ; Zīlniece  ; Zvejnieks mani aicināja  ; Zvirbuli, zvirbuli ;

Index   mega

1990.Latviešu leģionāru dziesmas. Sast. E.Roze

Paliec sveiks, mans mazais draugs ; Divi bija ; Mazā būdiņa ; Atvadu sveiciens ; Tur mana Tēvija ; Pie Baltijas dzintara jūras ; Šķiršanās ; Brūnacīte ; Zilais lakatiņš ; Pasta balodītis ; Dzintra ; Zīlniece ; Vedēj, pasteidzies  ; Trīnīte ; Tur tālu kaujas laukā 15. Divīzijas dziesma  ; Kad lielgabali klusēs meld. «mirdzot šķēpiem»  ; Volhova ; Augstiene pie Madonas  ; Kurzemes leģionārs  ; Rendas meži ; Pedējie kurzemes leģionāri  ; Balts koka krustiņš  ; Es vēlos mājās pārnākt  ; 19. Divīzijas dziesma  ; Daugavas vanagi ;

Index   mega

1990.Ziemassvētku dziesmas Sastādītāji: J. Cālītis, I. Gaide

Klusa nakts, svēta nakts   ; No debesīm es atnesu   ; Jūs, bērniņi, nāciet   ; Tur Betlēmē, silītē   ; Prieks pasaulei  ; Reiz, ganiem lopus sargājot   ; Svēta nakts, ak, izlej tu  ; Katru gad’ no jauna   ; Pār mazo ciemu ielejā   ; Svētā nakts, uz eņģeju spārniem   ; Tu, mazā, klusā Betlēme   ; Cik koši svētku egle laistās    ; Ak, eglīte, ak, eglīte   ; Jaukākās zvanu skaņas   ; Reiz gani avis sargāja   ; Ej, stāsti kalnos, lejās   ; No debesīm šurp  ; Priecīgi Ziemassvētki   ; Mums bērniņš šodien piedzimis   ; Ak, tu priecīga  ; Nāciet jūs, gani   ; Es skaistu rozi zinu   ; Jūs, ticīgie, nāciet  ; Mežus pārklāj sniegs   ; Ziemsvētkos  ; Mātei  ; Krīt pārslas, krīt  ; Kā sniegi kalnu galotnēs   ; Vēju kamanās  ; Balts sniedziņš snieg ;

Index   mega

1991.Latviešu karavīru dziesmas. Sastādītājs Arnis Poruks

Kā īstens latvietis  ; Visiem rozes dārzā zied ; Kad pārnāksi, bālēliņ  ; Es karāi aiziedams  ; Trīs bēdas  ; Lielā junda  ; Latviešu karavīru marša dziesma  ; Ejam mēs, latviešu zēni  ; Par zemi, ko mīlam  ; Vīru zvērests  ; Šalci, Daugava  ; Ak, teci jel, saulīte  ; Nu ardievu, Vidzemīte  ; Lūgšana  ; Div’ dūjiņas  ; Kad ar uzvaru  ; Balta roze  ; No dzimtenes sveiciens  ; Mana dzimtene – Kurzeme  ; Es karā aiziedams  ; Mirdzot šķēpiem  ; Tur tālu kaujas laukā  ; Tur aizjāja latvietis  ; Vedēj, pasteidzies  ; Gaujas krasts  ; Kur Gauja plūst  ; Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme  ; Es vēlos mājās pārnākt  Kam tu zviedzi, kumeliņ ; Kad Šķiroties no tēvu mājām ; Cēsu vada dziesma ; Saule riet aiz kalna gala ; Paliec sveika, baltā bērzu birze ; Kad pār austrumiem ; Ziedi, ziedi, balta roze ; Rudzupuķu zilas ; Balta roze nozied dārza malā ; Dzimtene sauc  Cīņā sauc ; Tēvu zeme ; Austrumu cīņās ejot ; Latviešu bataljonu dziesma ; Latviešu leģiona dziesma ; Uz austrumiem ; Ai, bāliņi, ai, bāliņi ; Mēs mīlam zemi šo ; Dzimtenes meitenes dziesma ; Vai pazīsti ; Tu sapnis esi ; Divi bija ; Dziesma zobenam ; Ardievu dziesma ; Uz ežiņas galvu liku ; Karavīram īss mūžiņis ; Kas dimdēja, kas skanēja ; Redz, kur jāja trīs bajāri ; Ai, lieli meži ; Griežat ceļu, lieli kungi ; Kas kait’ nedzīvot man ; Saka ļaudis ; Karoga dziesma ;

Index   mega

1991.Mārtiņa dziesmu grāmata-1. Sastādītājs Mārtiņš Zandbergs

Ievada vārdi  ; Mūsu zemei un tautai ; Dzimtenes dziesma  ; Liepājai  ; Ak, Dzimtene, tu dārgā  ; Mums visiem vienas sāpes  ; Šie kauli, šī miesa  ; Vakarjunda  ; Mūsu zeme  ; Pulcējaties, latvju dēli  ; Trimpula  ; Baltijas jūra  ; Es vēlos mājās pārnākt  ; Aijā  ; Par zemi, ko mīlam  ; Daugaviņa, māmuliņa  ; Tikai viena dziesma  ; Nevis slinkojot un pūstot  ; Daugaviņa puto balti  ; Tas bij tik sen  ; Es sēdēju uz Gaujas krasta  ; Mazs bij tēva novadiņis  ; Tēvijas sargiem ; It nekad es nepārnākšu sētā  ; Šķiroties no tēva mājām  ; Lāčplēšu dziesma  ; Jātnieku dziesma  ; Paliec sveika  ; Paliec sveiks  ; Divi bija  ; Mirdzot šķēpiem zeltsaules staros  ; Latviešu karavīram  ; Es karāi aiziedams  ; Mazais pasta balodītis  ; Augstienē pie Madonas  ; Baltā roze manā dārzā zied  ; Kad ar uzvaru  ; Jauns dārznieks vienreiz bija  ; Aizj āj a latvietis  ; Puisēns meitenei  ; Kad pār austrumiem  ; Balta roze nozied dārza malā  ; Kara gājējiņš  ; Pēdējais gājiens  ; Ķemermiestiņā  ; Sazatiku puisīti  ; Dīvains joks  ; Sašautais strēlnieks  ; Šķiršanās  ; Šķiršanās  ; Dzimtenes meitenes dziesma  ; Saule uzlec mirdzēdama  ; Tēva sēta  ; Es katru sestdien’s vakaru  ; Kurzemes pēdējie leģionāri  ; Seglo, māsiņ, kumeliņu  ; Dzīves ritumam ; Še, kur līgo priežu meži  ; Dod, Dieviņi, kalnā kāpti  ; Klusi, klusi ratiņš rūc  ; Pa to ceļu  ; Četri meti mūžā likti  ; Lai kopā sanākam  ; It kā ērglis gaisā  ; Brūklenājs  ; Ja uz Medinu vai Meku  ; Man bij maza grāmatiņa  ; Cūkas ganot Matīsiņam  ; Tumsa un migla  ; Strauji kā viļņi  ; Memento mori  ; Māte, es nākšu  ; Nezviedz, bērais kumeliņ  ; Ej, bāliņi, lūkotiesi  ; Beķer’ cepti kliņģerīši  ; Pie niedrītes laivu sēju  ; Es redzēju jūriņā  ; Te bij laba saimeniece  ; Projām jāiet  ; Iedzer, brālīt  ; Atgriezies  ; Lai jūra krāc  ; Kad aiziesi uz Siguldu  ; Viss, ko spēj dzīve dot  ; Jūdziet bērus, jūdziet raudus  ; Jūdziet bērus, jūdziet raudus  ; Cik bēdīgi tie vecāki  ; Dzīvīte  ; Dzīvīte  ; Cik ezers rāms  ; Tā iedzeršana laba lieta  ; Saule riet aiz kalna gala  ; Mīļā meitiņ, atver logu  ; Gara mana šī naksniņa  ; Tumša nakte, zaļa zāle  ; Es uzkāpu kalniņā  ; Aiz kalniņa miežus sēju  ; Iesēju liniņus   ; Lakstīgalas naktī  ; Atmiņas  ; Jāņu nakts  ; Dzeltenie bērzi  ; Kam ziedi, mežābele  ; Rudzpuķu zieds  ; Ak, cik gaiši naktī uguns mirdz  ; Brūnacīte  ; Uz kalna stāv vientulis ozols  ; Zem maija šeit ziedošiem zariem  ; Grēks  ; Svešinieka dziesma  ; Gaujas plostinieks  ; Latvju zēns  ; Ar laiviņu ielaidosi  ; Es atceros bijušos laikus  ; Es zinu, visi mani nievā  ; Divas sirdis  ; Zelts un sudrabs patīka man  ; Uz tālām, siltām saules zemēm  ; Nodzisa vakara blāzma  ; Dziesma par sevi  ; Dziesma par sevi  ; Satikties  ; Es nezinu un nesaprotu  ; Sapņot man tīkas  ; Saulītes zeltainie stari  ; Es zinu, ka vienreiz man dārziņš būs  ; Meitenīte, spulgacīte  ; Mīli mani, skūpsti mani  ; Debess tumša, mākoņaina  ; Vēstule no tāluma  ; Kā var aizmirst  ; Drosmiņš Rīgā  ; Sen tas bij  ; Mana mīla  ; Dzintaijūras krastmalā  ; Tumšajā naktī  ; Ak vai, cik žēl  ; Ugunskurs  ; Zied zilas puķes meža malā  ; Čigāniete  ; Pieskaņa  ; Dzīrotāja elēģija  ; Mans brūtgāns ir jātnieks  ; Atceries, meitenīt  ; Staburadze  ; Virši zili, virši sārti  ; Sidrabspodra mēnesnīca  ; Saule aiz meža  ; Zīlniece  ; Tēli dzeivoj muna meilo  ; Draugs, nejautā  ; Mīlas ziedons  ; Jaunībai un Trimpum ; Draugi, mums pieder prieks  ; Jaunība  ; Es nenācu šai vietā  ; Jel pielej, draugs  ; Kvēlo pagale  ; Carpe dem  ; Ka dzintars margo  ; Mīļā meitiņ  ; Meža būdiņa  ; Dzertuve  ; Atzīšanās  ; Tik nedomā  ; Silti vēji  ;  ;  ; Kuģis uz dzimteni  ; Duchanā  ; Tur augšā uz kalna  ; Vaidava  ; Krizantēmas  ; Lēna vēsmiņa  ; Lai iedzeram  ; Šis alutiņš  ; Domāju es domas dziļas  ; Dzert un dziedāt  ; Dzert un dziedāt  ; Alus ezeriņš  ; To skaidro ūden nejauciet  ; Māmiņ, mīļo māmiņ  ; Vakarā ap šādu laiku  ; Es dzērājs vīriņš  ; Čiepiņa  ; Daugavas laivinieks  ; Cel mani pār par Daugavu  ; Cik pulkstens nositis  ; Gaujas laivinieks  ; Pie Dzintara jūras  ; Saldā vīna kausu sniedziet  ; Latvju jūrnieku sveiciens  ; Es dziļi glāzē ieskatījos  ; Tev dziļi acīs ieskatīju  ; Baudi zaļo jaunību  ; Lai glāzi putoj’šo  ; Jautram un priecīgam  ; Šalc zaļais mežs  ; Meldermeitiņa  ; Tādi vīri kungam tika  ; Kopā ar draugiem  ; Nekā man neteiks tava deja  ;  ;  ; Bēdu manu lielo bēdu  ; Satīrai un jautrībai ; Maziņš biju mīlulītis  ; Grēcinieku dziesma  ; Div’ dzelteni kumeliņi  ; Mēs, puisēni, jaun’ būdami  ; Čikāgas bandītu dziesma  ; Rikšiem bērīt’ es palaidu  ; Iedzer, vecais, granapipku  ; Puiši, puiši, kas tie puiši  ; Vēstule no Sorento  ; Buenos-Aires jūrmalā  ; Balts gulbīt’s  ; Cīrul’s augstu gaisā  ; Trīspadsmit vīru  ; Pāvests un sultāns  ; Mēs mīlam tos abus it labi  ; Mēs mīlam tos abus it labi  ; Havanas nēģeri  ; Sakarnieks  ; Bleķa kronis  ; Ventas krastos  ; Mazā kaija  ; Mātei meita  ; Sēņotāji  ; Es savai līgavai  ; Es redzēju jūriņā  ; Tā tas bijis, tā tas būs  ; Reiz bija puķīte  ; To tik zina es un viņš  ; Ak, pavasar  ; Lielais ekonoms  ; Pidriķis  ; Bēdu pilnais Ģirts  ;  ;  ; Kad divas sirdis nesapas  ; Vēstulē ja grib ko teikt  ; Iemet, papiņ  ; Lai meiča atsaucas  ; Es tik lādē  ; Gesta Berlings  ; Meitas mani aicināja  ; Ciemiņami cūka zuda  ; Mēnešu jubilejas dziesma  ; Rīgas enkurnieki  ; Jūlai nieks  ; Kultūras progress  ; Tu, vecais žīds  ; Dažāds vecums  ; Čigānu kāzas  ; Pa Vērmariīti  ; Tumša, tumša tā eglīte  ; Vajag smērēt  ; Vajag smērēt

Index   mega

1992.Mārtiņa dziesmu grāmata II Sastādītājs Mārtiņš Zandbergs

Ai, bāliņi, ai, bāliņi ; Ai, galdiņi ; Ai, galdiņi ; Aijā, Ancit, aijā ; Aijā, manu skaļu balsu ; Aijā, manu vieglu prātu ; Ai, jūriņa, zaļacite ; Ai, lūdzama, krodziniece ; Ai, vanagi, vanadziņi ; Aiz azara maini meži ; Aiz kalniņa dūmi kūpa ; Aizlīgoja Pēterim  ; Aizvakar ; Ak, cik grūt’ vienam būt ; Ak, jūs meži, tumšie meži ; Alus muca pagrabiņā ; Alutiņi, vecais brāli ; Apkārt kalnu ar likumu ; Apsagāza mans brālītis  ; Ardievu Rīgas sirmais Vērmaņ’ sils ; As beju māmeņai ; Artilēristu zilā krāsa ; Atminēta beidzot tika ;  Bij vasara toreiz tik zaiga ; Cauri mūsu zemei ; Cekulaina zīle dzied ; Cik jauki meža malā ; Cik mirdzoša bij šodien jūra ; Cik nesen biji šeit ; Cik viegli braukt ar damfkuge ; Čigāni Sreibušā svinēja kāzas ; Daiļā dārzniece ; Daudz, daudz ir ceļu druvinā ; Daugaviņa, melnacīte ; Dažu skaistu ziedu ; Debess malā redzu jaunu rītu ; Dejo, dejo ; Dēls pārveda līgaviņu  ; Dievs, dod mūsu tēvu zemei ; Dievs nosvieda bumbul’ zemē ; Div’ dūjiņas gaisā skrēja ; Div’ dūjiņas gaisā skrēja ; Dusi mans puisīt ; Dzeguze kūko ; Dzēru, dzēru krodziņāi ; Dzied, gailīti ; Dzied, meitiņa, ganīdama ; Dzīvoj’ pie kundziņa  ; Es biju māmiņai ; Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme ; Es kādreiz biju Daugavmalas Džonis ; Es kāp’ uz augstiem kalniem ; Es karāi aiziedams  ; Es meitiņa gonos goju ; Es redzēju bāleliņu ; Es teikšu sveiks  ; Atmiņā man palika meitene   ;  Gaujas dziļa lejā  ; Iedzersim pa glāzei ; Iekš meža bij viens nams, ; Iestāsimies Daugav’s Vanagos ; Iet Bierants sētā ; Ik vakaros kad krēsla ; Ir dzīve tā kā kāršu spēle ; Ir jāaplej ; Izauga miezīts ; Izdeg gara mana svece ; Ja mēs spētu ienaidniekus ; Jauka dzīve Vecaucē ; Jauns kad bija Pēteris ; Jauns un traks ; Jo ir vasara, vasara  ; Jem iekš rokas tauriķi savu ; Kādam saimniekam pie mājām ; Kad Brencis Pīpiņš piedzima ; Kad dzīvē mums tā labi iet ; Kad es biju jauns puisīt’s ; Kad es biju neprecējies ; Kad es gāju danču vesti  ; Kade pārnāksi, bālēliņi ; Kad klētiņā dusēsi tu ; Kad laiks no draugiem šķirties ; Kad mēs jautri dzīvojam, ; Kādreiz tu man stāstīji ; Kāds saimnieks klēti būvēja ; Kad vēl puika biju es ; Kālabadi galdiņam  ;   Kā lai šonakt vienaldzīgi klusē ; Kalnā kāpu lūkoties ; Kas janvāra mēnesī dzimis ; Kas kaitēja nedzīvoti ; Kas redzēja vakarā ; Ko bāliņi, tu domāji ; Krustneši sirdīgi pagāniem sita ; Kur ir tā ieliņa, ; / ; Kur, priedi te, tavas skujas ; Kur sētā vistu daudz ; Kur zaķīti vakar biji  ; Ķēvīte, mana svilpastīte ; Lai ar kādi vēji pūš ; Laid iekšāi saiminiece  ; Lai nu paliek šoruden ; Laukā ziedon’ balsis sauc ; / ; Laša kundze bola acis  ; Lēni, lēni Dieviņš brauca ; Lūk, sirmā Daugava ; Madām, nāc uz mājām  ; Maini muni kumeleni ; f ; ; Mana mīļā, tev ēna uz acīm ; Mana sieva  ; Man bija reiz vistiņa melna ; Man bij maza līgaviņa ; Man māmiņa piesacīj’ ; Man pazuda kumeliņš ; Man stāstīja Daugaviņ ; Man vecā māte teic ; Māte māca dēlu ; Meitas mani aicināja ; Meitas mani melli sauca ; Meitiņas, māsiņas ; Meitu māte bēdājās ; Meži, meži, drūmie meži ; Mierīgi, maigi mans mīlulīt’s dus  ;   Mīlestība, karsta putra ; Mīļie puiši, labie puiši ; Nāk rudentinis ; t ; Nāk rudentinis ; / ; Nakts klusums zemi sedz ; Neraud, māsiņ, gan drīz nākšu ; No Kurzemes bērniņš biju ; No paša Dieva līksmība mums dota ; Nu ardievu, Vidzemīte ; Nu paliec sveiks, mans balodīt ; Nu šķirsimies mēs, balodīt ; Nu tumšā mežā ir dziesmām gals ; Pār galdiemi alus glāze ; Pāri zilai jūrai kuģis brauc ; Pār pūriem, pār mežiem ; Pa taciņu, pa taciņu ; Pavadāmi Jāņu dienu ; Pavasar’s klāt ir  ; Pērkons veda vedeklinu ; t ; Pičuks puika naskis darbos ; Pilsētā, kurā piedzimst vējš ; Priecīgs uz rautu steidzos  ; Pūti, pūti, ziemelīti ; Reiz bija pele ; Reiz dzīvoja pele ; Re, kur dzīvo saimnieka dēls ; Resnā Minna kokā kāpa ; Rītos kad gaiļi dzied ; Rītos kad gaiļi dzied ; Rozālija bij mācīta ; Rudens nāk ar saviem priekiem ; Sēd lielā telpā ļaužu rindas ; Sekss ir labs ; Senāk latviešu tautele  ;   Sen Bachus pār pasauli valda ; Sen jau prom tas laiks  ; Sestdienā, kad pirtī gāju ; Sestdienās, kad pirti kūra  ; Sidrabina lietiņš lija  ; Sievu ņemt nav bērnu spēle ; Sliņķis gāja lūkoties ; Sniga sniegi, putināja ; Stāsti manim, Daugaviņa ; Svāti zvoņi sazvonija ; Sveicinām, vēlējam ; Šādi tādi sanākuši  ; Šeit jaunavām, kā jaunekļiem ; Šitā brāļi, dzīvodami ; Šī zeme mūsu, ; Tālā pasaul’s malā ; Tālu kaut no tevis ; Tas bij pie vecem Jērikem ; Tas cilvēks šinī pasaulē ; Tevis dēļ plūcu es rozes ; Tev mūžām dzīvot Latvija ; Tikām situ tautu galdu ; Tur augšā uz bēniņiem ; Tur es dzēru, tur man tika ; Tur mazā Bauskas krodziņā ; ; Tver iekš rokas tauri ;  ; Ugunskurs mans tumsā spīgo ; Uz Daugavas uziedams ; Uz strauja Gaujas krasta ; Uz Tālavas druvām un mežiem ; Vaicāji man kādreiz tu ; Vai gaidi, mīļā, ciemos mani ; I Vai tev atmiņā vēl  ; Vakardien skumjas likās ; Vakars kluss kad zemē nolaižas  ;   Vakars jauks uz zemi laižas ; Vakar vēl jutu es  ; Vasara jau projām steidzas ; Vasara uz beigām steidzas  ; Vecais Taizels  ; Viena muca pagrabā ; Viens jaunskungs jāj pie brūtes ; Viens saucējs sauc pie Daugavas ; Visi ciema suņi rēja ; Ved mani, Dievs (Finlandia)

Index   mega

2001.Latvijas Radio 2. Zelta šlāgeri. sastādītājs Anatolijs Livča

Radio divi lai skan!  . Mans kuģis  ; . Alumīnija cūka  . Mazā dvēselīte  ; . Apsoli man neko  . Mātēm  ; . Bez mīlestības nedzīvojiet  . Meitene  ; . Cāļus skaita rudenī  . Meklējot tevi  ; . Daugaveņa  . Mēs jau sen to bijām pelnījuši  ; . Draugs, uzdziedi!  . Nāc un dziedi!  ; . Dzērves  . Neskaties atpakaļ  ; . Dzintara meitene  ., mana mazā!  ; . Dzirkstošais vīns  . Pasaule ir skaista  ; . Es tev saku  . Pār Baikāla drūmajām stepēm  ; . Gabaliņš no sirds  . Putni  ; . Gan jau  . Rasa  ; . Iesim blakus  . Rīt no rīta  ; . lešu tev līdz’  . Rudens  ; . Pasaulē jaukākā meitene  . Tavas bizes  ; . Kaija  . Tā ir dzīve  ; . Kamenes deja  . Tā ir mīlestība  ; . Kaprīzā meitene  . Ugunskurs  ; . Kā pa miglu  . Vecais skroderis  ; . Kurtizāņu ugunskurs  . Vēlreiz mājās  ; . Laba diena  . Vēl vienu reiz’  ; . Likteņa sūtnis  . Visskaistākās meitenes  ; . Magnolijas zieds  . Zemenes  ; . Mana dziesma  . Zvaigznīte  ;

Index   mega

2005.Raimonda dziesmu grāmata

Alfrēds Krūklis, MĒS TIKĀMIES MARTĀ  Laimonis Vāczemnieks, ZIEMAS VAKARS  Alfrēds Krūklis, NEPĀRMET MAN  Alfrēds Krūklis, SENS IR TAS STĀSTS  Alfrēds Krūklis, ZILIE LINI  Ziedonis Purvs, LATGALEI  Ziedonis Purvs, GAUJAI  Alfrēds Krūklis, KĀPĒC MAN DZIEDĀT SVEŠU DZIESMU?  Jānis Peters, TUMŠI ZILĀ  Arnolds Auziņš, SOMU PIRTS  Alfrēds Krūklis, SAVĀDA VASARA  Alfrēds Krūklis, VARBŪT  Jānis Peters, AI, DUNDUR  Jānis Peters, KURZEMĒ  Dagnija Dreika, UNDĪNE  Jānis Peters, GRIEZE  Jānis Peters, LANA  Imants Ziedonis, TĀ ES TEVI MĪLĒŠU  Imants Ziedonis, DZIESMIŅA PAR PRIEKU  Jānis Peters, LATERNU STUNDĀ  Alfrēds Krūklis, MEŽROZĪTE/  Alfrēds Krūklis, DZIESMA NENOSALST  Alfrēds Krūklis, BALTĀ SAULE  Alfrēds Krūklis, TEIC, KUR ZEME TĀ  Jānis Peters, MĒMĀ DZIESMA   Jānis Peters, PAR PĒDĒJO LAPU  Jānis Peters, TAI PILSĒTAI  Vizma Belševica, ES AIZIET NEVARU  Vizma Belševica, KAMOLĀ TINĒJA  Leons Briedis, DĀVĀJA MĀRIŅA  Leons Briedis, CIELAVIŅA  Augusts Smagars, ZIED IEVAS SIGULDĀ  Imants Ziedonis, NENES ZVAIGZNES ISTABĀ  Jānis Peters, RUDENĪ VĒLU  Imants Ziedonis, TĀPĒC JAU…  Valdis Artavs, TRĪS RUNČI  Vizma Belševica, ES MĪLU TEVI  Leons Briedis, PĒC SIMT GADIEM PIEBALGĀ  Imants Ziedonis, TIK TĀ VIENA  Jānis Peters, KĀ SENĀ DZIESMĀ  Jānis Peters, RUDENS OGLE  Valdis Artavs, PIE JŪRAS DZĪVE MANA  Leons Briedis, MUĻĶE SIRDS  Jānis Peters, GENOVEVA  Jānis Peters, ANCES ROMANCE  Jānis Anerauds, TRĪS VĪRI  Laimonis Vāczemnieks, VISS NĀK UN AIZIET TĀLUMĀv  Jānis Peters, KERIJAS DZIESMA  Jānis Peters, ZILAIS KARBUNKULI&/ Ādolfs Alunāns, BRAUCIET LĒNĀM…  Jānis Jurkāns, JASMĪNZARS  Jānis Peters, NEPAREIZĀ DZIESMA  Māra Zālīte, KAD MAN MAZIŅANk/ Guntars Račs, KŪKO, KŪKO, DZEGUZĪTE  Jānis Peters, MAMBO ITALIANO  Jānis Peters, JA TEVIS NEBŪTU  Guntars Račs, LECAM PA VECAM  Guntars Račs, CĀĻUS SKAITA RUDENĪ  Guntars Račs, VISSKAISTĀKIE VĀRDI  Guntars Račs, ES SMEJOS  Guntars Račs, TAD, KAD LATVIEŠI IET DIEVU LŪGT  Guntars Račs, AIZIET!  Guntars Račs, LAI DZĪVO!  Guntars Račs, TIKAI VIENU REIZI  Guntars Račs, NESKATIES PULKSTENĪ  Guntars Račs, ES ŠONAKT DZIRDĒJU DZIESMU  Guntars Račs, ŠŪPOLES  Guntars Račs, RASA  Guntars Račs, NEKUR NAV TIK LABI KĀ MĀJĀS  Guntars Račs, MANAI DZIMTENEI

Index   mega

2006.Latviešu Tautas Dziesmas. Dziesmas sakārtojis Ēriks Ceļdoms

 Skaista, skaista tēvu zeme  ; Skaista mana brāļa sēta  ; Kam tie kalni, kam tās lejas  ; Sidrabiņa upi bridu  ; Mazs bij’ tēva novadiņis  ; Stūru stūriem tēvu zeme  ; Trīs sidraba upītes  ; Cekulaina zīle dzieda  ; Sēju jauku rožu dārzu  ; Rīga dimd  ; Rīga, mana balta Rīga  ; Skaisti dziedi, lakstīgala  ; Šūpo mani, māmuliņa ; Aijā žūžu, lāča bērni  ; Šūpo mani, māmuliņa  ; Šūpo mani, māmuliņ’  ; Aijā, Ancīt, aijā  ; Aiz kalniņa mēnestiņis ; Čuči, guli, mazbērniņ(i)  ; Incīti, runcīti ; Ko mēs laba uzdzersimi  ; Kūmāmi iedama ; Es piedzimu māmiņai ; Liec, Laimiņa, man mūžiņu ; Maziņos putniņus Vēj māte šūpo ; Mammas dēliņš  ; Pelīte brauca  ; Pūt, pele, uguni ; Velc, pelīte, saldu miegu ; Velc, pelīte, saldu miegu ; Velc, pelīte, saldu miegu ; Ruk, cuk, cūciņ, silītē ; Kur tu augi, daiļā meita ; Saulīt’ silta, māmin’ jauka ; Saulīt’ silta, māmin’ jauka ; Es savai māmiņai ; Bērniņ’ mani kokālīši ; Kam, māmiņa, audzināji  ; Kur tu augi, daiļa meita ; Kur, priedīte, tavas skujas ; Lakstīgala kroni pina ; Lūdzama, māmiņa, laid meitas gulēt ; Teci, teci, kumeliņi ; Neviens putniņš tā nepūta  ; Nokul mani, māmuliņa ; Silta, jauka istabiņa * ; Balta gāja sērdienīte ; Ciemā daiļa sērdienīte  ; Atiet viena balta viešņa ; Aijā, manu grūtu mūžu ; Bārenītes dziesma ; Caur sidraba birzi gāju ; Dimd, dimd pūriņš ; Dziedāj’ tautu tīrumā ; Es iesēju lielu pupu ; Es neietu to celiņu ; Grieziet ceļu  ; Jāju dienu, jāju nakti ; Kas tie tādi, kas dziedāja ; Kaut zinātu to kalniņu ; Kulies pati, kunga rija ; Kur tu jāsi, sērdienlte ; Laime sēde liepiņāi ; Maza biju, neredzēju ; Rikšiem bēriti es palaidu ; Saulīt’ vēlu vakarāi ; Smalki zelta lietiņš lija ; Uz zaļu pļaviņu ; Tek saulīte tecēdama ; Pieci gadi ganos gāju ; Pieci gadi ganos gāju ; Citi gani izdzinuši ; Dzenat šurpu, ciema gani ; Dziedi, dziedi, tu, gailīti ; Ēdiet, govis, zaļu zāli ; Viens gans nomira ; Ganīdama sagānīju ; Ganiņš biju, ganos gāju ; Ganu dziesma ; Gotiņ’, mana raibaliņa  ; Noiet saule vakarāi ; Visi gani mājās dzina ; Mūs’bāliņi kafā gāja ; Pār puriemi, pār mežiemi ; Visiem rozes dārzā ziede ; Ai bāliņi, ai bāliņi ; Aši, aši zīle dzied ; Div’ dūjiņas gaisā skrēja ; Div’ baloži peļķē dzēra  ; Gara mane šī naksniņa  ; Karavīra līgaviņa   ; Karavīra līgaviņa   ; Karavīri bēdājās  ; Man deviņi rožu dārzi  ; Nu ardievu, Vidzemīte  ; Padziedami nu, bāliņi  ; Pati māte savu dēlu  ; Aiz kalniņa liepa auga  ; Daugaviņa, melnacīte  ; Es, karā aiziedams  ; Es, karā aiziedams  ; Kade pārnāksi, bāleliņ  ; Lempim bija pieci dēli  ; Aijā, manu skaņu balsu ; Aijā, manu skaņu balsu  ; Dziedat, meitas, manu dziesmu  ; Dziedat, meitas, kalniņā  ; Dziediet, meitas, ar manimi  ; Es bij’ puika, man bij’ vara  ; Gana nu  ; Ik vakara es dziedāju  ; Labāk, ļaudis, padziedam  ; Lakstīgala kroni pina  ; Lēni dziedu, bet dižani  ; Lokatiesi, mežu gali  ; Man dziesmiņu nepietrūka  ; Maza, maza meitenīte  ; Skaisti, skaisti meitas dzieda  ; Stāvēju, dziedāju augstajā kalnā  ;  ; Te man tika, te dziedāju  ; Tīšām gāju mežmalāi   ; Trīcēj’ kalni, skanēj’ meži  ; Uz kalniņa dziedāt gāju   ; Visas manas skaistas dziesmas  ; Divi divi, kas tie divi ; Divi divi, kas tie divi  ; Jātnieciņa dēliņš biju   ; Aiz upītes jēri brēca  ; Kur tu skriesi, vanadziņi  ; Apsegloju melnu kuili  ; Visi mazi avotiņi  ; Bandinieka rudzi auga   ; Bij man vienas rozes dēļi  ; Ejme, ejme, mosenis   ; Es gulēju dienas vidu   ; Guļu, guļu, miegs nenāca   ; Jauns un traks tu, puika, esi bijis  ; Kālabada miezītima  ; Kas man tika tik jaunami  ; Kas tā tāda liela lanka  ; Kur, priedīte, tavi zari  ; Ziedi, ziedi, rudzu vārpa  ; Ai, ciemiņi, ai, kaimiņi  ; Kur tu iesi, bāleliņi  ; Kur tu jāsi, ciema puisi  ; Kur tu skriesi, vanadziņi  ; Kur, zaķīti, vakar biji  ; Laimiņai pavaicāju  ; Man pazuda kumeliņis   ; Meita gāja uz avotu  ; Meita sēde kuražās  ; Meitiņ’ sēdēj’ aiz ūdeņa   ; Meitas gula ābolāi  ; Mēs bijām trīs māsiņas,  ; Nebrauc tik dikti  ; Neviens mīļi tā nebrauca  ; Neviens putnis tā nepūta  ; Pieci, seši mēs brālīši  ; Protu protu, redzu redzu  ; Puiši, puiši, kas tie puiši   ; Raibie cimdi  ; Rozēm kaisu istabiņu  ; Sēju jauku rožu dārzu  ; Sēju lielu rožu lauku  ; Seši jauni bandinieki   ; Seši mazi bandinieki  ; Skanēdama vien staigāju  ; Skaista, skaista tā rozīte  ; Tautiešami apsolīju  ; Man bij* tāda līgaviņa ; Cīrulīti, mazputniņi  ; Gaismēna ausa  ; Aiz upītes meitas dziedi  ; Ar brālīti dancot gāju   ; Bandinieka līgaviņa   ; Brālīt’s savu īstu māsu   ; Čuči, guli, līgaviņa   ; Dancotāju zirgu pirku   ; Dēls pārveda līgaviņ’   ; Dziedātāju sievu ņēmu  ; Es ar sauli saderēju   ; Es uzkāpu kalniņāi ; Gaismiņa ausa, saulīte lēca ; Kur tu ņēmi, bāleliņi ; Mājās eju, mājās eju ; Pieci bēri kumeliņi ; Pūt, vējiņi ; Smagi lieca to lazdiņu ; Trīs gadiņi neredzēju ; Trīs vakari gultu taisu ; Tumsa, tumsa, kas par tumsu ; Tumša, tumša tā eglīte ; Upe nesa ozoliņu ; Visi ciema suņi rēja                  ; Aiziet māsa tautiņās ; Aiz upītes es uzaugu ; Ai, tu zelta lakstīgala ; Es iejūdzu vāverīti  ; Es maza meitiņa ; Jauna biju, gudra biju ; Jūdz tautietis, jūdz brālītis ; Ko tu raudi, tēvs, māmiņa  ; Koklītes skanēja  ; Kuplis auga ozoliņis  ; Kur tas mane tā notika  ; Līgodama upe nesa  ; Man sajāja rāmas tautas  ; Noriet saule vakarāi  ; Precēj’ mani trejas tautas  ; Protu protu, redzu redzu ; Aiz ezera balti bērzi  ; Pūri, pūri, meži, meži ; Redz, kur jāja div’ bajāri ; Sijā auzas, tautu meita ; Spīdēj’ manis vainadziņis  ; Rindām auga, auga  ; Stādīju ieviņu  ; Tautas jāja, zeme riba ; Krauklīti sēž ozolā  ; Tautiešami roku devu ; Trīsreiz bite riņķi grieza  ; Žēl man bija duju lietu ; Trīs jaunas māsas ; Jūriņ* prasa smalku tīklu ; Jūriņ’ prasa smalku tīklu  ; Ai, zaļāi līdaciņa  ; Ai, zaļāi līdaciņa  ; Ar laiviņu ielaidosi  ; Aunu, aunu balti kājas ; Div’ dzelteni kumeliņi ; Div’ laiviņas peld pa jūru ; Es redzēju jūriņāi  ; Ko tās kokles gauži skaņa ; Laivā gāju šūpoties  ; Līgo laiva uz ūdeņa ; Zvejnieks mani aicināja  ; Vakar gāja div’ bāliņi  ; Āvu, āvu baltas kājas  ; Bērīt’s, manis kumelinis ; Bērīt’s, manis kumelinis   ; Apkārt kalnu saule tekā   ; Aun, māsiņa, baltas kājas  ; Aun, meitiņa, balti kājas ; Strauja, strauja upe tecēj’ ; Dzeltens manis kumeliņis  ; Nāc, Ūsiņi, vecais brāli ; Tumša nakte, zaļa zāle  ; Tumša nakte, zaļa zāle ; Strazdiņš jāja pieguļāi ; Nāk arāji, ecētāji ; Adatiņa maza sieva ; Brīnumiemi roze zieda  ; Div* pļaviņas es nopļāvu ; Dziedāt māku, dancot māku  ; Ej, bāliņi, lūkotiesi  ; Kālabadi galdiņami ; Ko, jauna būdām’, es nedarīju ; Kūlēju dziesma  ; Miedziņš mani kaitināja  ; Malējiņa Dievu lūdza  ; No ritina rozes sēju ; Cel, māmiņa, govu gani  ; Ai, rudzīti, rogainīti  ; Aiz kalniņa linus sēju  ; Sīki, mazi žagariņi  ; Sprigulīti, koka bērnis  ; Te bij laba saimeniece  ; Tumsā gāju māli malti  ; Zaļa tautu miežu rija  ; Arājiņi, ecētāji  ; Arājiņi, ecētāji  ; Ziedi, ziedi, ziedu pļava  ; Šitā, zēni, dzīvodami ; Šitā, zēni, dzīvodami  ; Dzērājpuisis bēdājās ; Alutiņi, miezainīt* ; Tur es dzēru, tur man tika ; Ko es teicu, tas notika ; Meitas mani melli sauca ; Ilgi nāca, drīz aizgāja ; Spīdi nu, saulīte  ; Nāc nākdama, vasariņa  ; Kas dimd, kas rīb  ; Mārtiņš brauca ziemas ceļu ; Ai, bagāti Ziemas svētki  ; Lūdzama, māmiņa  ; Māmiņas meitiņas  ; Ķekatā, ļekatā  ; Padejoi, saimeniece  ; Pūti, pūti, ziemelīti  ; Sidrabiņa lietiņš lija  ; Sidrabiņa lietiņš lija ; Dej mani jēriņi  ; Nāc nākdamis, Metenīti  ; Jānīt’s nāca par gadskārtu ; Par gadskārtu Jānīt’s nāca  ; Jau vakari Jāņu diena  ; Kas tos Jāņus ielīgoja  ; Dod, Dieviņi, māmiņai  ; Jānīts nāca aplūkoti  ; Es to savu istabiņu  ; Gaidi, gaidi, māmuliņa  ; īsa, īsa Jāņu nakte ; Jānītimi sieva zuda ; Jānīt’s jāja rudzu lauku ; Jānīšami dēls piedzima  ; Jānīt’s kliedza, Jānīt’s brēca ; Labvakari, Jāņa māte ; Līgo, Jāni, līgo, Jāni ; Līgojati, līgojati ; Līst’, lietiņi, kad līdamis ; Nāc, Jānīti, nākamoi ; Pār pļaviņu pāriedama ; Pavadāmi Jāņa dienu  ; Saderami mēs, tautiņas ; Sanācieti, Jāņu bērni  ; Sit, Jānīti, vara bungas ; Visa laba Jāņa zāle ; Visas bija Jāņu zāles ; Visi ziedi izziedēja ; Visiem vārti appušķoti ; Visu gadu dziesmas krāju ; Visu gadu Jānīt’s nāca ; Gan zinaja Meža mate ; Vāverīte, gudra sieva ; Ar vilciņu Rīgā braucu ; Zaķīt’s saldu alu dara ; Ai, caunīte, vāverīte  ; Lai bij grūte, kam bij grūte ; Vilciņš zaķi aicināja ; Ai, sunīši, nerejati ; Cipu, capu, vāverīte  ; Zinu, zinu, bet neteikšu  ; Meža māte putnus sauca ; Kas kaitēja nedzīvoti ; Sīli, sīli, tev būs tiesa ; Es pazinu to putniņu * ; Grieze grieza rudzīšos* ; Irbīt’ gula ceļmalā(i) ; Trīs putniņi skaisti dzied  ; Vai priedīte, vai eglīte ; Rubenītis rubināja* ; Zīlīte, žubīte ; Ai, zaļāi bērzu birze ; Bērziņš mani aicināja ; Ozolīti, zemzarīti ; Ozolīti, zemzarīti ; Stādīju ieviņu   ; Jūdziet bērus, jūdziet raudus ; Jūdziet bērus, jūdziet raudus ; Gauži rauda tēvs, māmiņa ; Raudimis, raudimis   ; Burbuļaina upe teķi ; Auniet mani balti kājas  ; Kam, liepiņa, tu nolūzi ; Nedod, Dievsi, vītolam  ; Aizsavēra zemes vārti ; Dietu, dietu, jaunas meitas ; Jautrais pāris ; Sīkais dancis  ; Es mācēju danci vest (Līkumu deja) ; Cielava, baltgalve   ; Cīruli, cīruli  ; Maģais dancis ; Pērkoņdancis ; Kur tad tu nu biji, āzlti manu ; Es tik esmu bagāts vīrs ; Aizbrauca mans vīrelis tirgū  ; Bērīt’s manis kumeliņis  ; Kas dārzā ; Kumeliņi, kumeliņi ; Kur tu teci, gailīti manu ; Saule un mēness  ; Sijā auzas, tautu meita ; Aiz kalniņa dūmi kūpa ; Tūdaliņ, tāgadiņ ; Nāc, Dieviņi, Tu pie manis ; Nāc, Dieviņi, tu pie manis

Index   mega

2008.Latvieša dziesmu klade. Sastādītājs Juris Vaivods

TAUTASDZIESMAS ;  Ai jel, manu vieglu prātu   ;  Aiz uzara maini meži  ;  Apsedloju melnu kuili  ;  Auga, auga rūžeņa  ;  Bēdu, manu lielu bēdu   ;  Čuči, guli, līgaviņa  ;  Div dūjiņas gaisā skrēja ll ;  Div pļaviņas es nopļāvu  ;  Es izjāju prūšu zemi  ;  Es karā aiziedams   ;  Es nenācu šai vietā  ;  Gula meitiņa  ;  Guojupamežu  ;  Jūriņ’prasa smalku tīklu  ;  Līgodama upe nesa   ;  Maza, maza ābelīte  ;  Maza, maza meitenīte  ;  Meitiņa mīļā  ;  Nadūd, Dīvs, veitūlam   ;  Nu sala, nu sala   ;  Pūt, vējiņi!  ;  Saimeniece runci kūla  ;  Sarkandaiļa roze auga   ;  Strauja, strauja upe tecējy  ;  Te bijy laba saimeniece  ;  Teci rikšnim, kumeleņi   ;  Tumsa, tumsa, kas par tumsu  ;  Tumša nakte, zaļa zāle  ;  Tumša, tumša tā eglīte   ;  Tuoli dzeivoj типа meiluo  ;  Tur es dzēru  ;  Upe nesa ozoliņu   ;  Vēja māte  ;  Visi ciema suņi rēja  ;  Zīdi, zīdi, rudzu vuorpa  ; ZIŅĢES ;  Agrāk un tagad  ;  Ak, vai cik žēl   ;  Brūklenājs  ;  Dažu skaistu ziedu  ;  Divas sirdis  ;  Dzimtene  ;  Dzīvīte, dzīvīte  ;  Es ceru, ka kādreiz  ;  Es – dzērājvīriņš  ;  Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme  ;  Es redzēju bāleliņu  ;  Es redzēju jūriņā   ;  Es zinu, visi mani nievā   ;  Gaujas laivinieks  ;  Jaunība  ;  Jauns un traks  ;  Krizantēmas   ;  Ķemermiestiņā  ;  Lakstīgalu naktī  ;  Liepas satumst  ;  Līgo, laiva, uz ūdeņa  ;  Līgo, māmiņ, līgodama  ;  Mana mazā Lulū   ;  Meitene – zeltene  ;  Meldermeitiņa   ;  Miglā asaro logs  ;  Mirdzot šķēpiem  ;  Nāk rudentiņis  ;  Pie Dzintara jūras  ;  Sen tas bij} U ;  Skaista ir jaunība  ;  Staburadze  ;  Šalc zaļais mežs   ;  Še, kur līgo priežu meži  ;  Šeit ir Latvija   ;  Šķiršanās  ;  Taurenītis  ;  Trīs vītušas rozes   ;  Ugunskurs  ;  Uz kalna stāv vientulis ozols   ;  Vaidava   ;  Vālodzīte   ;  Vecās dzirnas  ;  Vecpiebalgas ūdensrozes  ;  Vēl tu rozes plūc  ;  Zilais lakatiņš  ;  Zīlniece  ; ESTRĀDES DZIESMAS ;  Aijas smaids   ;  Atgriežoties  ;  Ar mīlestības pinekļiem  ;  Balta saule  ;  Bez mīlestības nevaru nekā   ;  Ceļojums   ;  Cielaviņa  ;  Deviņvīruspēks  ;  Diskžokejs  ;  Dzeltenie aizkari   ;  Dziedi jel!  ;  Dziesma, ar ko tu sācies   ;  Dziesma pie Daugavas   ;  Ejot cauri rudziem  ;  Gājēja naktsdziesmiņa   ;  Grieze  ;  Ja es būtu  ;  Kad nekas nav palicis tevī  ;  Kā caur pelniem   ;  Kad man vairs nebūs sešpadsmit  ;  Kaktuss  ;  Ķiršu lietus  ;  Lūgums   ;  Man šodien astoņpadsmit gadu  ;  Mākonis   ;  Meitenei kafejnīcā  ;  Mežrozīte   ;  Mēmā dziesma  ;  Mīlestība  ;  Mūsu mīlestība   ;  Nav mīla jāmeklē   ;  Negaisa laikā  ;  Nepasauc, nepiesauc mani vēl   ;  Noktirne  ;  No rīta  ;  Novij man, māmuliņa   ;  Pajaco  ;  Pasaule, pasaulīt  ;  Pēc simt gadiem Piebalgā   ;  Princesīte un trubadūrs  ;  Princesīte   ;  Puķu nakts  ;  Ratiņstūmēja dziesma   ;  Reiz zaļoja jaunība  ;  Rīta stunda ir sieviete  ;  Rozīt mana, nātru dārzā  ;  Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet  ;  Sargies vēja  ;  Senā dziesma  ;  Sens ir tas stāsts  ;  Tā es tevi mīlēšu   ;  Teic, kur zeme tā?  ;  Tik un tā  ;  Trīs lietas   ;  Tumši zilā  ;  Tur, aiz mākoņiem, ir saule  ;  Tu izvēlējies palikt  ;  Vakardziesma   ;  Varbūt  ;  Vecāmāte un runcis  ;  Vēl ir laiks  ;  Zemeņu lauks   ;  Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas  ;  Ziemeļvējā   ; KINO UN TEĀTRA DZIESMAS ;  Ai, jaunība  ;  Ai, taureni   ;  Alu, šņabi, fruktvaseri  ;  Ardievu, meitenes  ;  Baltā puķe  ;  Brauciet lēnām pār tiltu, draugi   ;  Betas dziesmiņa  ;  Dziesma kafejnīcā  ;  Dziesma par spēli   ;  Dziesmiņa par auto   ;  Fināla dziesma  ;  Ja mīlu es   ;  Ja tu man esi  ;  Jā, šos vārdus  ;  Jauna ēra   ;  Jums, mīļie draugi  ;  Jūra krāc un vēji pūš  ;  Kad man maziņam  ;  Kavalieru dziesma   ;  Kāda vīra krogus dziesma  ;  Kerijas dziesma  ;  Klusā dziesmiņa   ;  Lai jums izdodas, draugi  ;  Lai sasaucamies, lai dziedam  ;  Lācītis  ;  Lilioma dziesma   ;  Lulla, Lulla  ;  Mammu, es gribu   ;  Mērijas un Džona duets  ;  Mīļie puiši, labie puiši   ;  Musketieru dziesma  ;  Nakts dziesma   ;  Nē, manis nav   ;  Nāk debesis  ; , kādi zēni   ;  Par to  ;  Peld lielā jūrā lasis  ;  Pomeranču vainadziņš  ;  Salmu vīriņš  ;  Seksuāli čiekuri  ;  Silavas valsis   ;  Strēlnieku dziesma   ;  Šai saulē zem mēness  ;  Taurenis   ;  Tāpēc jau  ;  Un tad viņš izgāja ielās   ;  Uz laukiem  ;  Uz priekšu, Kurzeme  ;  Vella kalpu dziesma   ;  Veltījums mīlestībai   ;  Viss nāk un aiziet tālumā   ;  Zaļā krūze   ;  Zilais karbunkulis  ;  Zilais putniņš

Index   mega

2012.Dziedam augu Nakti. Sakārtojusi Iveta Ikale

Ai, jel manu vieglu prātu  ; Aiz ezera balti bērzi  ; Aiz kalniņa dūmi kūpa  ; Ak vai, cik žēl  ; Alus ezeriņš  ; Alutiņi, vecais brāli  ; Atgriezies, atgriezies ; Baltās lilijas ; Bēdu, manu lielu bēdu ; Bērīt’s man(i)s kumeliņš ; Cel mani pār’ par Daugavu ; Čiepiņa  ; Daugav’s abas malas ; Dažu skaistu ziedu ; Div’ pļaviņas es nopļāvu ; Dzintra ; Dzīvīte ; Es zinu, ka kādreiz man dārziņš būs   ; Es nenācu šai vietā (i) ; Iemet, vecais, granapipku ; Gaujas laivinieks ; Jauns un traks tu puika esi bijis ; Kāda Jāņunakts ; Ko palīdz man krusttēvs ; Krizantēmas ; Kumeliņi, kumeliņi ; Ķemermiestiņā ; Lai iedzeram, lai svinam ; Lai nu paliek šoruden ; Lakstīgalu naktī ; Līgo dziesma ; Lustīgs tēvs ar māmuliņu ; Māmiņ, mīļo māmiņ ; Mana mazā Lulu ; Meita gāja uz avotu ; Mazs bij’ tēva novadiņis ; Meitiņ’ sēdēj’ aiz ūdeņa ; Meldermeitiņa ; Meža būdiņa ; Nedod, Dievs, vītolam ; Nezviedz, bērais kumeliņ  ; Padziediens ; Pidriķis ; Pie Dzintara jūras ; Pie Gaujas ; Puiši, puiši, kas tie puiši ; Rozēm kaisu istabiņu ; Sarkandaiļa roze auga ; Sasatiku puisīti ; Sen tas bij’ ; Seši mazi bundzenieki ; Sijā auzas, tautu meita ; Šeit ir Latvija ; Staburadze ; Šis alutiņš ir mūsu pašu ; To skaidro ūden’ nejauciet ; Tumša, tumša tā eglīte ; Tur augšā uz bēniņiem ; To tik zina es un viņš ; Tur es dzēru, tur man tika ; Ūdensrozes ; Ugunskurs ; Uz kalna stāv vientulis ozols ; Vaidava ; Upe nesa ozoliņu  ; Valodzīte  ; Vel tu rozes plūc  ; Vēstule no tāluma  ; Ziedēja rozes, ziedēja neļķes  ; Vilciens uz Valku  ; Ziedi, ziedi, rudzu vārpa   ; Ziņģe par melderzelli  ; Zilais lakatiņš  ; Neguļu, neguļu Jānīša nakti ; Llgojat(i), līgojat(i)  ; Pa gadskārtu Jānlt’s nāca  ; Sit, Jānīti, vara bungas  ; Neguļu, neguļu Jānīša nakti  ; Jānīt’s kliedza, Jānīt’s brēca  ; Nelīst’, lietus, nelīst’, lietus ; Jāņa mātes pagalmā ; Sit, Jānīti, vara bungas ; Puiši apdzied meitas ; Meitas apdzied puišus ; Trin, Jānīt ;

Index   mega

2012.Spēka dziesmas. Trejdeviņas latviešu tautasdziesmas ar Sarmītes Krišmanes, Ievas Ančevskas un Ģirta Ančevska dotām kodu atslēgām

Gāju, gāju garu ceļu  ; . Es stāvēju agru rītu  ; . Rāmi tekā rūnavots  ; . Lec, Saulīte, rītā agri  ; . Teku, teku pa celiņu  ; . Tumša nakte, zaļa zāle  ; . Ziedi, ziedi, rudzu vārpa  ; . Div’ pļaviņas es nopļāvu  ; . Dieviņš bija, Dievs palika  ; . Es apsedzu sav’ galdiņu  ; . Lai bij’ vārdi, kam bij’ vārdi  ; . Bēdu manu lielu bēdu  ; . Caur sidraba birzi gāju  ; . Man bij’ viena, aijā, balta pupa  ; . Divi dienas mežā gāju  ; . Gauži raud Saulīte ābeļu dārzā  ; . Divējāda Saule tek  ; . Āvu, āvu baltas kājas  ; . Ai, Saulīte, Mēnestiņis  ; . Dod, Dieviņi, siltu Sauli  ; . Vij, Dieviņi, zelta viju  ; . Šķērsu dienu Saule tek  ; . Rāmi, rāmi  ; . Ceļa dziesma  ; . Labvakaru, rudzu laukis  ; . Pie Dieviņa gari galdi  ; . Austošās Saules dziesma

Index   mega

2013.LATVIEŠA LIELĀ DZIESMU KLADE. Sastādītājs un redaktors – Juris Vaivods

A ; aicinājums  ; Aijas smaids  ; ai, jel manu vieglu prātu  ; ak, skaistā jaunība  ; aprīļa pilieni  ; apsoli man neko  ; ardievu, meitenes  ; ar dziesmu  ; ar mīlestības pinekļiem  ; atziedi, dvēsele  ; atgriežoties  ; auga,auga rūžeņa  ; āvu,āvu baltas kājas  ; B ; balāde par viņu un viņu  ; baltā dziesma  ; baltā saule  ; baltā puķe  ; balts sniedziņš snieg uz skujiņām  belladonna  ; betas dziesmiņa  ; bēdu, manu lielu bēdu  ; bimini  ; bohēmieša dziesmiņa  ; brauciet lēnām pār tiltu, draugi  brīvdiena  ; brūklenājs  ; brūnas naktis  ; buram dziesmiņa  ; c ; ceļojums  ; ceļasoma  ; cielaviņa  ; cik savādi  ; cilvēkam cilvēku jāsatiek  ; circenīša ziemassvētki  ; četri vēji  ; četru dzejnieku mīlas vārdi  ; daugava  ; daugaviņa puto balti  ; dažu skaistu ziedu  ; deviņvīruspēks . ; dieviņš bija, dievs palika  ; disnejlenda  ; divas sirdis  ; div’ dūjiņas gaisā skrēja  ; div’ upītes  ; dvēseles dziesma  ; dvēseļu valoda  ; dzejnieka dziesma  ; dzejnieka mīlas vārdi  ; dzeltenās kurpes  ; dzeltenie aizkari  ; dziedi jel  ; dziesma dūdieviņam  ; dziesma, ar ko tu sāksies  ; dziesma nenosalst  ; dziesma par rozīti  ; dziesma par spēli  ; dziesma par vēju,tevi un mani  ; dziesmiņa par akāciju palagu  ; dziesmiņa par jauno gadu  ; dziesmiņa par prieku  ; dzīve kā košums  ; dzīve irviena  ; dzīvīte, dzīvīte  ; e ; eglīte  ; ejot cauri rudziem  ; eņģelis  ; es aiziet nevaru  ; es apsedzu sav’ galdiņu  ; es atnācu uguntiņu  ; es ceru, ka kādreiz  ; es dziedāšu per tevi,tēvuzeme  es gribu kļūt par roku lēnu  ; es izjāju prūšu zemi  ; es karā aiziedams  ; kerijas dziesma  ; klusā dziesmiņa  ; kļūsiet, jauni, kļūsiet,veci  ; komunālais blūzs   ; ko palīdz man  ; krīt visbaltākie sniegi  ; krizantēmas  ; kurzeme  ; kvazimodo dziedājums  ; ķiršu lietus  ; l ; laba slava sniedziņam  ; lai jums izdodas, draugi  ; laika dziesmiņa  ; laimes putns  ; lai sasaucamies, lai dziedam  ; lakstīgalu naktī  ; laternu stundā  ; latgalei  ; latviskā roze  ; lācītis  ; lēnāk brauksi,tālāk tiksi  ; lēni, lēni dieviņš brauca  ; lielā zive  ; liepas satumst  ; lilioma dziesma  ; līgo, māmiņ  ; lobsbej puika  ; lūgšana  ; lūgšana ziemassvētku vakarā  lūgums  ; m ; maijas dziesma  ; made in latvia  ; mammu, es gribu  ; mana dziesma  ; manai tautai  ; manai dzimtenei  ; mana mīļā meitene  ; manas mīļākās puķes  ; manā sirdī  ; es neesmu džeina fonda  ; es nenācu šai vietā  ; es redzēju bāleliņu  ; es redzēju jūriņa  ; es zinu-visi mani nievā  ; ēna  ; g ; gandrīz tautasdziesma  ; gaujas laivinieks  ; gājēja naktsdziesmiņa  ; grieze  ; gula meitiņa  ; guna  ; i ; lepazišanās  ; j ; ja es būtu  ; jamllues  ; jātu man esi  ; jauna ēra  ; jaunība  ; jauns un traks  ; jautra dziesmiņa sev pašam  ; jā, šos vārdus  ; jūra krāc un vēji pūš  ; jūriņ’ prasa smalku tiklu  ; k ; kad gulbji kliedz  ; kad man maziņam  ; kad man vairs nebūs   ; kad nekas nav palicis tevī  ; kaktuss  ; kamolātinēja  ; katram savs  ; kavalieru dziesma  ; kā caur pelniem  ; kā debesis  ; kādēļ vēlu nāci tu  ; kā man klājas  ; kā senā dziesmā  ; kā var aizmirst  ; man garšo alus  ; man palīdzi  ; mans brālis  ; man šodien  gadu  ; mans zēns  ; maza, maza istabiņa  ; mazas, mīļas asariņas  ; mazā bilžu rāmītī  ; mazs bij tēva novadiņis  ; mākonis  ; mātes karogs  ; meitenei kafejnīcā  ; meitene- zeltene  ; meitenear kallu ziediem  ; meldermeitiņa  ; meža būdiņa  ; mežrozīte  ; mēmā dziesma  ; mērijas un džona duets  ; miedziņš sēdi, miedziņš gaida  miglā asaro logs  ; milzīteilzīte  ; mirdzot šķēpiem  ; mīla ir kā uguns  ; mīla un rozes  ; mīlestība  ; muļķe sirds  ; mūsu mīlestība  ; mūsu zeme  ; n ; nadūd, dlvs.veitūlam  ; nakts  ; .nakts dziesma  ; naktsvārdi  ; nav mlla jāmeklē  ; nāc  ; nāc ar mani paklusēt  ; nāk nakts  ; nāk rudentiņis  ; nāk saule, nes kastaņu sveces  nedalāmā  ; negaisa laikā  ; neliec sveci zem pūra  ; neļķu uguni  ; nepārmet man  ; nepasauc, nepiesauc  ; nesaki man neko  ; nesaki nevienam  ; neskumsti, meitenīt  ; nē, manis nav  ; nodzisa vakara blāzma  ; noktirne  ; no rīta  ; novij man, māmuliņa  ; o ; o, kādi zēni  ; p ; pa kuru laiku  ; paliec sveika, baltā bērzu birze  paliec sveiks, mans mazais draugs  paliec un neaizej  ; par pēdējo lapu  ; par rozēm  ; par to  ; patētiskās kvartas  ; pēc  gadiem  ; pērles  ; pie aiviekstes  ; pie baltas lapas  ; pie dieviņa gari galdi  ; piedod man  ; pie dzintara jūras  ; pie jūras dzīve mana  ; pie jūriņas es piedzimu  ; piekūns skrien debesis  ; pilsētā, kurā piedzimst vējš  ; piezvani man  ; plaukstas lieluma pavasaris  ; pomeranču vainadziņš  ; princesīte  ; puķu nakts  ; puķu lietus  ; svētvakars  ; šalc zaļais mežs  ; šeit ir latvija  ; še, kur līgo  ; šie sapņi  ; šķērsu dienu saule tek  ; šo kausu es dzeru  ; šonakt  ; šūpuļdziesma (bērniņ, kuru dievs …)  šūpuļdziesma (saldu dusu…)  ; t ; taču  ; tai naktī  ; taurenis  ; taurenītis  ; tautas mīlestība  ; tautas laiks  ; tava atnākšana  ; tavas mājas manā azotē  ; tavas saknes tavā zemē  ; tavā logā  ; tā es tevi mīlēšu  ; tāls parīzes radio  ; tāpēc jau  ; teci, saulīt  ; teic, kur zeme tā  ; tēls  ; tēva nams  ; ticot, mīlot un gaidot  ; tikai tā  ; tik un tā  ; trīs lietas  ; trīs vītušas rozes  ; tu izvēlējies palikt  ; tu, mana āfrika  ; tumša nakte, zaļa zāle  ; tumši zilā  ; tu neej prom  ; tur,aiz mākoņiem ir saule  ; tur es dzēru  ; tu saviļņoji mani  ; pūt,vējiņi  ; pūti, pūti, ziemelīti  ; r ; ratiņstūmēja dziesma  ; reiz manā bērnība  ; reiz zaļoja jaunība  ; ripoja akmens  ; rīgas balzāms  ; rīta stunda  ; romance (sēžu istabā…)  ; romance (var jau būt…)  ; ronjas un birka duets  ; rozā lietus  ; rozīt mana, nātru dārzā  ; rudens ogle  ; s ; sanāciet, sadziediet  ; sapņu bites  ; sarkanā roze  ; sarkandaiļa roze auga  ; satīties, sapīties  ; saule, pērkons, daugava  ; saules diena  ; savāda vasara  ; savādā pasaule  ; senā dziesma  ; sens irtas stāsts  ; sentiments  ; sen tas bij’  ; septītās debesis  ; sirds sadeg neparasti  ; sl lavas valsis  ; skaista ir jaunība  ; skaista mana tēva sēta  ; skaisti  ; smaidas  ; smilšu rausis  ; solījums  ; spogulīt, spogulīt  ; sprīdītis. Fināla dziesma  ; staburadze  ; veltu rozes plūc  ; vienprātība  ; vijolnieks  ; viltīgās acis  ; viņi dejoja vienu  ; virši zili  ; visskaistākais gadalaiks  ; viss nāk un aiziet tāluma  ; z ; zaļā dziesma  ; zelta dziesma  ; zemeslodes  ; zemeņu lauks  ; zibsnī zvaigznes aiz Daugavas  zied ievas siguldā  ; ziemassvētki baltajās mājās  ; ziemasvētku rūķītis  ; ziemeļmeita  ; ziemeļvējā  ; zilais karbunkulis  ; zilais lakatiņš  ; zilais putniņš  ; zlllte  ; ziņģe par bailēm  ; zvaigznīte  ; zvaigžņu laiks  ; tu un es  ; tuvu,tuvu  ; u ; uguns  ; un kamēr mazs  ; uzsniga sniedziņš balts  ; ūsainā puķe  ; ūdensnesējs  ; v ; vaidava  ; vai katra diena  ; vakardziesma  ; varbūt  ; vasarai  ; vasarnieku rudens  ; vālodzīte  ; vecāmāte un runcis  ; vecā sēļa dziesma  ; vecās dzirnas  ; Vecpiebalgas ūdensrozes  ; vella kalpu dziesma  ; veltījums  ; veltījums mīlestībai  ; vēja māte  ; vēju stundā  ; vēl ir laiks  ; vēlreiz

Index   mega

2017.«Ceplīšu» Jāņu dziesmu klade

Adiet, meitas ; Ai, jel manu vieglu prātu ; Ai, kājas tik vieglas  ; Ai, tēvu zeme stūru stūriem ; Ai, zelts, ai, sarkans uguns acīs  ; Aiviekstes ozoli  ; Aiz azara augsti kolni  ; Aiz azara bolti bārzi  ; Aiz kalniņa dūmi kūp  ; Aiz upītes jēri brēca  ; Aizved mani uz Slīteres siliem  ; Ak, jūs meži, tumšie meži  ; Ak, nespēlē, nespēlē vēl  ; Ak, pavasar ; Ak, vai, cik žēl  ; Akāciju palags  ; Alumīnija cūka  ; Alus ezeriņš ; Alus ir dzēriens  ; Alus muca pagrabiņā  ; Alutiņi, vecais brāli’  ; alvas’zaldātiņi ; Ances romance  ; Anton  ; Ap to mirkli, ap skatienu vienu ; Apkārt tik balts nosnidzis sniegs  ; Apsnigsim, dosim godu tiem ; Ar mani atkal runā kaijas ; Atceries, manu mīļo meitenīt  ; Atceries, meitenīt/birztalu kluso  ; Atgriezies  ; Atgriežoties ; Atkal ir nakts aiz loga  ; Atkal šovakar  ; Atmiņas  ; Atziedi, dvēsele  ; Atzīšanās  ; Atzīšanās  ; Auga, auga rūžena sorkonā dārzā  ; Augu nakti pogo lakstīgala ; Auto, auto, autom’bili ; Āvu, āvu baltas kājas  ; Bailes par ziņģi ; Balāde par Kaupēnu  ; Baltā dziesma  ; Baltā puķe  ; Balta roze nozied dārza malā ; Balta saule  ; Bēdu, manu lielu bēdu  ; Bella čau  ; Bērīt’s manis kumeliņš  ; Bērza miza   ; Betas dziesmiņa ; Bija laime tā karstā, zaļā vasarā  ; Bij’ maijs, un mežābeles zieds tik balts  ; Bij’ man vienas rozes dēļ  ; Bij’ pavasaris, saule, cīruļdziesmas  ; Bij’ vasara toreiz tik zaiga ; Brālīt, iedzer vēlreiz  ; Brāļi Ilmāri  ; Brauciet lēnām pār tiltu  ; Brūklenājs  ; Bunkurs   ; Caur kļavām, caur eglēm, caur bērziem ; Caur sidraba birzi gāju  ; Caur to ar esam slaveni  ; Cekulaina zīle dzied  ; Celies augšā, ko tu guli  ; ceļš uz mājām  ; Cielaviņa  ; Cik bēdīgi tie vecāki  ; Cik pulksten’s   ; Cīruli, cīruli  ; Čalis gan ir baigais ; Četras sveces ar tumsu runā ; Čiepiņa ; Čigānzēns no tirgus mājā  ; Dakter’s dos ; Dar’ man, tēvis, pastaliņas  ; Dar\ ko darīdams   ; Daudzus gadus mīlu Rozamundi  ; Daugaviņa puto balti  ; Daugaviņa, māmuliņa  ; Daugav’ abas malas’   ; Dāvāja Māriņa meitiņai mūžiņu  ; Dažam aug pie loga dadzis zaļpelēks ; Dažam rozes dārzā zied ’ ; Dažu skaistu ziedu  ; Debess malā redzu jaunu rītu  ; Debess tumša, mākoņaina  ; Dejo, dejo, pagriezies’ ; Deviņvīruspēks  ; didam  ; Dienas kā asi sodrēji ; Disnejlenda ; Divas sirdis ; Divi b ija  ; Div’ dūjiņas gaisā skrēja ; Div’ dzelteni kumeliņi  ; Div’ pļaviņas es nopļāvu ; Domātāji domās dzīvo ; Draugs, kad šitā sūrā bēdu dzīve  ; Draugs, nejautā  ; Dūdieviņš ; Dus Kursas tumšegļu sili ; Dvēselīte purvus brien  ; Dzeguzes balss  ; Dzeltenie aizkari  ; Dzersim tikai pienu  ; Dzert un dziedāt  ; Dzērvenīte  ; Dziesma nenosalst  ; Dziesma par spēli  ; Dziesma, ar ko tu sācies ; Dziesmiņa par auto  ; Dziesmiņa par Napoleonu ; Dzintars  ; Dzīvīte, dzīvīte  ; Dzīvoja reiz lapa zarā  ; Dzīvos’ ilgi, ne tik ilg i ; Džambulaija  ; Ejot cauri rudziem ; Ekrāns balts un neparasts  ; Elēģija ; Es aiziet nevaru  ; Es ar savu ģitāru ; Es atkal šorīt domāju  ; Es atnācu uguntiņu ; Es biju māmiņai! ; Es dzērājvīriņs  ; Es dziedāšu par tevi, tēvu zem e  ; Es dziļi glāzē ieskatījos  ; Es jau sen tev gribēju ko vaicāt  ; Es kā smilga smilšu kāpai pieskaros  ; Es meitiņa kā rozīte ; es nāku tavu piedošanu lūgt  ; Es nenācu šai vietāi  ; Es nezinu un nesaprotu  ; Es redzēju bāleliņu ; Es redzēju jūriņā’ ; Es savai māmiņai ; Es stāvu ielas vidū ; Es uzkāpu kalniņā ; Es varu jūs tik mīlēt ; Es zinu, ka kādreiz man dārziņš būs  ; Es zinu, ka m ē s  ; Es zinu, šie vārdi ; Es zinu, visi mani nievā  ; Es, karāi aiziedams ; Ezers, ozols, kalējs ; follrī, follrā, follral-la-la  ; Gadalaiki  ; Gaidi mani Ventas m alā  ; Gaidi mani  ; Gar jūras zeltmirdzošo krastu ; Gaujas laivinieks ; Genoveva  ; Gesta Berlings ; Grēcinieku dziesma  ; Gribu zināt ; Griezīte  ; Gula meitiņa  ; Guļu, guļu pēkšņi dzirdu  ; Hotentoti   ; Iedzer, brālīt  ; Iedzersim pa glāzei  ; Iemet vecais, granapiku  ; Iemet, vecais, granapiku ; lešu, darīšu sev galu  ; Iet laiks, bet mēs paliekam  ; Ikkatru sestdien’s vakaru ; Ilgi raugos zilā naktī  ; Ir septiņi no rīta Rīgas ielās  ; Ir tikai tveice ; Ir vakars vēls ; Isa bija Jāņu nakts  ; Izabella  ; Izsole  ; Ja es daudz tev dzīvē prasu  ; Ja tev dzīvē grūti ie t  ; Ja tev tīk, lūdzu, pērc manu sirdi; Izsole  ; Jau saule riet  ; Jau sen šo zemi ; Jau trešo gadu desmitu ; Jauna ēra  ; Jaunība ; Jauns un traks ; Jautra dziesmiņa sev pašam ; Jautrais dancis ; Jel saki, jūras dziļumā  ; Jo man garšo alus  ; Jo tu esi dzīvs ; Jūra krāc, un vēji pūš  ; Jūriņ prasa smalku tīklu ; Kā es tevi ieraudzīju, dzērvenīt  ; Kā lai šonakt vienaldzīgi klusē  ; Kā senā dziesmā ; Kā var aizmirst  ; Kā vientulīgi vēji kauc  ; Kača ; Kad aiz mežiem nogrimst saules stari ; Kad dators izslēgts un  ; Kad es vēl biju maziņš zē n s ; Kad gadiem es pāri skatos  ; Kad klētiņā dusēsi tu  : ; Kad laimi’ tumšā rozes ziedā ; Kad man maziņam  ; Kad man vairs nebūs sešpadsmit  ; Kad viss jau būs pateikts  ; Kādā lietainā dienā ; Kāda runa, Mārtiņ ; Kādēļ skumjas tavās acīs  ; Kaija    ; Kaist smaržās gaiss kā liesma telpā  ; Kālabadi galdiņam   ; Kam raudi tu, ak, daiļā Staburadze  ; Kamdēļ mums jādzer kafija  ; Kamēr tu šo spēli spēlē  ; Kamēr vēl dreb mana roka ; Kamolā tinēja  ; Kandida ; Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu  ; Kāpēc, puisi, nedejo ar Kaču ; Kas kaitēja man dzīvoti  ; Kas reiz mīlējis latviešu meiču  ; Kas tie tādi, kas dziedāja  ; Kas vērtīgāks ir par visu  ; Kaut būtu mūsu zem ītē  ; Kaut kur tālu tāl’   ; Kerijas dziesma^  ; Klau, klau, cik žēli zvana  ; Klau, vēju zvans ; Klavieres  ; klavieris ; Klusa, klusa latvju sēta  ; Klusums ir skaists ; Kongo džungļos palmu ēnā    ; Krambambulis  ; Krauklīt’s sēž ozolā  ; Krizantēmas  ; Krodziņā ; Krogus dziesmiņa  ; Kūko, kūko, dzeģuzīte ; Kumeliņi, kumeliņi  ; Kuplejas par laimi  ; Kur ceļi kupenās  ; Kur tad tu nu biji, āzīti manu ; Kur tavi smiekli, kur tavas asaras?  ; Kurtu augi, daiļa meita  ; Kurtu skriesi, vanadziņ  ; Kurtu teci’  ; Kursas sili ; Kurtizāņu ugunskurs  ; Kurzeme ; Ķemermiestiņā  ; Ķiršu lietus! ; Lācītis  ; Lai ar’ kādi vēji pūš  ; Lai gulēja kas gulēja  ; Lai iedzeram, lai svinam ; Lai nu paliek šoruden  ; Lai sasaucamies, lai dziedam  ; Lai slava barokālam  ; Lai slava! ; Lai slavēts labais namatēvs  ; Lai  ; Lakstīgalu naktī  ; Laša kundze bola acis  ; Laternu stundā  ; Laukā ziedoņ’ balsis sauc: nāc līksmot ; Lauku gurķis Rīgas tirgū ; Leduszieds’ ; Lēna vēsmiņa  ; Lēni, lēni Dieviņš brauca ; Lidmašīnas ’ ; Liegi lēna vēsmiņa  ; Lielais Jānis kalniņāi  ; Liepājai  ; Liepas satumst  ; Līgo, laiva, uz ūdeņa  ; Līgo, māmiņ, līgodama  ; Līgodama upe nesa  ; Likteņa sūtnis  ; Lilioma dziesma ; Lodziņš  ; Lūgšana  ; Lūgums  ; Lulu ; Mākonis  ; Mākonītei balti svārki  ; Mākonīts un mākonīte  ; Māmiņ, mīļo māmiņ  ; Man bail, ka viss bruģis  ; Man dzīvē laimes nav  ; Man māmiņa piesacīj’   ; Man pāri mēma debess plešas  ; Man stāstīja Daugaviņ’   ; Man vienalga  ; Mana dziesma ; Mana gaišmatainā Rita  ; Mana neveiksminiece  ; Mana sirds ir brīva  ; Manai dzimtenei ; Māt, atkal logā zvaigznes liesmo ; Mātei Latvijā  ; Mātei meita  ; Mātei ; Mazā kaija  ; Maza, maza meitenīte  ; Maza, zaļa vardīte, kva, kva, kva  ; Mazais mērkaķītis ; Mazais pasta balodītis  ; Mazs bij’ tēva novadiņis  ; Meita gāja uz a v o t u   ; Meitene mana  ; Meitene, zeltene ; Meitiņa mīļā  ; Meitu māte bēdājās  ; Meldermeitiņa  ; Melnā pantera  ; Mēmā dziesma  ; Mēs bijāmi trīs māsiņas ; Mēs tikāmies martā! ; Meža būdiņa  ; Mežābele! ; meži, tumšie meži  ; Mežmalā reiz ēda avenes  ; Mežrozīte ; Miglā asaro logs  ; Mī ais, nesteidzies  ; Mī umiņ, nāc padzert ūdentiņ  ; Mirdzot šķēpiem zeltsaules staros  ; Muļķe sirds ; Mūsu mīlestība _  ; Mūsu pļavā –  pļavā zaļā, pļavā zaļā  ; Mūsu zeme   ; Mūzika ir klusums tavs  ; muzikanti spēlē ; Nāk nakts ; Nāk rudens apgleznot Latviju  ; Nāk rudentiņis  ; Nāk rudentiņs kā tanī senā dziesmā  ; Naktīs, šaurās Vecrīgas ielās  ; Nakts dziesma  ; Nakts klusums zemi sedz ; Neaizmirstamais skūpsts ; Nebrauc tik dikti  ; Nedod, Dievs, vītolam  ; Neko nevar skaidri zināt ; Nepārmet man  ; Nepiemini dzīvē ļaunu  ; Neskaties mēnesī  ; Neskumsti, meitenīt  ; Nevis slinkojot un pūstot ; Nezviedz, bērais kumeliņ ; No dzimtenes sveiciens! ; No nakts uz rītu  ; No Rīgas iet vilciens uz Valku  ; Nodzisa vakara blāzma  ; Noktirne  ; Nolaižas vakars pār Aivieksti rāmo  ; Nometas uz mana balkona margām  ; Nu tad, brāļi, naigi, naigi  ; Nu, ar Dievu, Vidzemīte  ; Nu, brāļi, krogi atkal vaļā  ; Nu, šķirsimies mēs, balodīt ; О sole m io  ; Omnibuss  ; Ozolīti, zemzarīti ; Pa septiņiem vārtiem  ; Pa taciņu, pa taciņu ; Pajaco!    ; Paliec sveiks, mans mazais draugs  ; Papu, saki mammai pats  ; Pār ciemata jum tiem  ; Par mani, draudziņ, nebēdā ; Par pēdējo lapu!  ; Par rozēm  ; Par to  ; Paraparita  ; Pasaki man vēlreiz ; Pasaule, pasaulīt ; Pavasara vējš pāri laukiem trauc  ; Pavasarī, kad viss mostas  ; Pazudušais dēls ; Pēc simts gadiem Piebalgā ; Pelnrušķīte  ; Pidrallā     ; Pidriķis ; Pie baltas lapas apsēžos  ; Pie Dieviņa gari galdi  ; Pie Dzintara jūras ; Piejūras dzīves mana  ; Piebaldzietes precinieks  ; Piedod m an  ; Pieklauvē un nerunā  ; Pieklauvē  ; Piezvani man! ; Pilsēta vētru un dzintara krastā  ; Pilsētā, kurā piedzimst vējš  ; Pīrādziņ, nāc ā rā   ; Pomeranču vainadziņš  ; pretī rudenim  ; Princesīte un Trubadūrs ; Princesīte  ; Projām jāiet ; Puiši, puiši, kas tie puiši ; Puķu nakts ; Pūt, vējiņi  ; Raudāja m āte ; Resnā Minna kokā kāpa ; Rīga dimd  ; Rīgas enkurnieki  ; Rikšiem bērīti es palaidu ; Rīmēšanās dziesma  ; Rindām auga ozoliņi  ; Rozā lietus’  ; Rozālija  ; Rozamunde ; Rozēm kaisu iztabiņu  ; Rozes kādreiz tu man devi  ; Rozes sen jau novītušas ; Rozes un mīla ; Rozes, lilijas    ; Rudens ogle ; Rūžeņa  ; Sanāciet, sadziediet  ; Sāp katru dienu kauli, kauli ; Sarkandaiļa roze auga  ; Sarkansaule selgā brien ; Sārtas kā rozītes magones zied  ; Saules diena ; Saullēktā klusi, klusi  ; Savāda vasara ; Sazatiku puisīti ; Sen par mani draugi smejas  ; Sen tas bij’  ; Sens ir tas stāsts ; Seši mazi bundzenieki  ; Sijā auzas, tautu meita  ; Silavas valsis  ; Silta, jauka istabiņa  ; Silti vēji priežu silus glāsta  ; Sirdij nevajag skaitu  ; Situ pie loga  ; Skaista ir jaunība ; Skaista mana brāļa sēta  ; Skaisti dzieda lakstīgala  ; Skaitu mežus, un pakalnus skaitu  ; Skrien zīlīte gar loga rūti  ; Smeldzošais septembris  ; Smilšu rausis  ; Sniedz roku, daiļā meitiņa  ; Somu pirts  ; Sprīdfša dziesma ; Staburadze  ; Stādīju ieviņu  ; Starp lielajiem radiem un kaimiņiem  ; Starp mašīnām, motoriem !  ; Stāsti manim, Daugaviņa  ; Stāv dzirnas zaļā ielejā!  ; Stāvēju, dziedāju ; Strauja, strauja upe tecēj’  ; Strautiņš, čalodams it naigi  ; Stulbs vai izliecies  ; Sudmaliņas  ; Sveiki, draugs, jauki bij’ mums maijā  ; Svētelis ; Šalc zaļais mežs ; Še, kur’līgo priežu meži  ; Šeit ir Latvija  ; Šī meitene dāvina asaru krelles  ; Šis alutiņš ir mūsu pašu  ; Šķiet, taš toreiz bija sapnis ; Šodien mums visvairāk stāsta ; Tā es tevi mīlēšu ; Tā kā ceriņš, tā kā sapnis  ; Tā man mūžam ir mīkla ; Tā toreiz dzērām mēs  ; Taču  ; Tai pilsētai ; Tajā, tajā zaļā ielejā  ; Tālā pasaul’s malā  ; Tāpēc jau, ka nevar zināt kāpēc  ; Tas iesākās reiz vasarā  ; Tas mazais un brūnais  ; Taurenīši dejā viegli, viegli slīd   ; Taurenītis  ; Tautiešami apsolīju  ; Tautiet’s mani pavadīja  ; Tavai balsij ; Te ir tava dzimtene  ; Teic, kur zeme tā   ; Teici, teici, valodiņa  ; Tevis dēl’  ; Tev  ; Tik balta, balta saulīte  ; Tik un tā  ; Tikai no tevis nav vēstules ; To tik zina es un viņš  ; Toli dzeivoj muna meilo ; Toreiz ceļmalā ziedēja jasmīns  ; Toreiz  ; Trīcēj’ kalni, skanēj’ meži ; Trin, Jānīt  ; Trīs jaunas māsas  ; Trīs runči  ; Trīs vītušas rozes  ; Tu biji kails un vēju ; Tu divos naktī piezvanīji ; Tu izvēlējies palikt  ; Tu man ļoti nepatīc  ; Tu nāci pie viņa iekšā  ; Tu saviļņoji mani  ; Tu tikai turi acis ciet  ; Tūdaliņ, tagadiņ  ; Tumša nakte, zaļa zāle  ; Tumša, tumša tā eglīte  ; Tumši zilā  ; Tur augšā uz bēniņiem  ; Tur es dzēru   ; Tur, kur ozoli zaļo zemzari  ; Tur, kur smilšu kāpās  ; Ugunskurs  ; Ugunssārtiem ziediem zied ; Un atkal zilā vakarā  ; Un varbūt vēl baltas manā dzimtenē  ; Upē naktī pīles kliedz  ; Upe nesa ozoliņu  ; Uz galda vāzē stāv krizantēmas ; Uz kalna stāv vientulis ozols ; Uzsniga sniedziņš balts  ; Vai tiešām tas gan nav nekas  ; Vaidava  ; Vakar saņēmu es pergamento  ; Vakarā, vakarā  ; Vakardziesma  ; Vaļā matiem, basām kājām ; Varavīksne  ; Varbūt r īt  ; Varbūt ; Vardīte ; Vasaras vidū gurķus plūcot ; Vecā Līze  ; Vecais Taizels ; Vecais zābaciņš ; Vecās likteņdzirnas  ; Vecgada dziesma ; Vecmāmiņ labā, dosimies dabā  ; Vecpiebalgas ūdensrozes ; Vectētiņš un vecmāmiņa  ; Vedēj, pasteidzies  ; Vēju stundā  ; Vēl ir laiks  ; Vēl tu rozes plūc ; Vēl viens dolārs ; Vēstule no Sorento  ; Vēstule no tāluma  ; Viens polšs ezerā  ; Vijolnieks  ; Vilciens uz Valku  ; Viltīgās acis ; Viņi dejoja vienu vasaru ; Vīrietis labākos gados  ; Virs galvas mūžīgs Piena Ceļš  ; Virši zili, virši sārti      ; Visapkārt zeme zied  ; Visas lepnas mātes meitas ; Visi ciema suņi rēja  ; Visi prasa, kas’tie tā d i  ; Viss nāk un aiziet tālumā ; Visskaistāko meiteni ņemšu pie sevis ; Visu nakti, visu mūžu’  ; Zelta dziesma ; Zemeņu lauks ; Zied ievas Siguldā  ; Zied zilas puķes meža malā  ; Ziedēja rozes/ziedēja neļķes ; Ziedi, ziedi, rudzu vārpa ; ziedošos klānos  ; Zilais karbunkulis  ; Zilais lakatiņš ; Zilais putniņš ; Zilie lini   ; Zīlīte  ; Zīlniece  ; Ziņģe par bailēm  ; Zvejnieka būdiņas logā  ; Zvejnieka meitene  ; Zvejnieks mani aicināja

Index   mega

1930.Padziedāsim jautras dziesmas II Sakopojis A. Abelāns

Latvju patriotiskās dziesmas ; Dievs, dod mūsu tēvu zemei  ; Tēvu zemei  ; Latvju himna  ; Senatne  ; Latviska dziesma  ; Jauki dzīvot tēvijā ; Tēvijā ir jauki vien ; Mans prieks un mana laimība ; Lai kopā sanākam ; Nu sveiki, draugi! ; Latvijā ; Dziesmu gars ; Beveriņas dziedonis ; Trimpula ; Latviski lai atskan dziesmas ; Nevis slinkojot un pūstot ; Kad klints un akmens ; Lai sveika tēvija! ; Tēvija ; Ardievas ; Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme ; Tēvijas dziesma ; Cik mīļa esi, tēvija ; Pie Gaujas ; Dzintarzemīte ; Pulcējaties, ļaužu bari ; Šie kauli, šī miesa ; Vīra prāts ; Klau, kā skaņas trīc un ceļas! ; Kam spēks un dūša sirdī mīt ;  ; Veco daugavnieku dziesma ; Ar Dievu, mīļā tēvija ; Par dzimteni ; Svešumā klīstot ; Dzīru un viesību dziesmas ; Lai dzīvo sveiks! ; Nu, sveiki, sveiki, sveiki, jūs! ; Sveicinājums ; It kā ērglis gaisā ; Lustīgs tēvs ar māmuliņu ; Klau, jau skan mūzika! ; Ja precies – apskaties! ; Sniedz man šurp, jaunekli, ragu! ; Iemet, papiņ! ; Dod vēlreiz ; Alutiņ’, vecais brāli! ; Man dziesmas manta vienīgā! ; Krambambuli  ; To es zinu, to es māku ; Zelts un sudrabs patīk man ; Dzert un dziedāt patīk man ; Par spīti grūtiem laikiem ; Jūdzu savu pletīzeri ; Meldermeitiņa ; Tautas ziņģe ; Viens kungs pa vārtiem iejādams ; Kur tad tu nu biji, āzīti manu? ; No paša Dieva līksmība mums dota ; Kad aiziesi uz Siguldu ; Puiši meitas apsūdzēja ; Domāju es domas dziļas ; Ar Dievu, nu mums jāšķiras! ; Kuņ Dieviņi, tu paliksi ; Man bij’ maza grāmatiņa ;  ; Bakhanālija ; Alus un mīlestība ; Studentu dziesmas ; Brāļi, šodien priecāj’ties  ; Mūža mīkla, mūža domas  ; Students, apkārt ceļojot  ; Ak, vecā buršu greznība  ; Visur jūtos es kā mājās  ; Šeit jaunekļiem, kā jaunavām  ; Baudi zaļo jaunību  ; Mēs mīlam tos abus it labi  ; Šis alutiņš, kas mūsu pašu  ; Strauji kā viļņi  ; Mēs, zēni!  ; Es dziļi glāzē ieskatījos  ; Brālīt, iedzer vēl reiz  ; Mūža ziedons tik īss  ; Brāļi, vai vēl jauni mēs?  ; Iedzer, brāli!  ; Nav tas skumjais rudens lietutiņš  ; Reiz bij’ man puķīte  ; Šitā, zēm, dzīvodami  ; Draugam  ; Vai gudrās dabas mājiens  ; Vakar, vai tas ticams, brāļi?  ; Vakarā ap šādu laiku  ; Kad Noass šķirstu atstāja  ; Ja es reiz būtu vecais Dievs ; Lielais ekonoms ; Ja nebūtu mums dakteru ; Karavīru, mednieku un jūrnieku dziesmas ; Pie tēvu zemes dārgās ķeries klāt ; Zīle dzied ; Imanta ;  ; Zirgi zviedza, jodi brauca ; Kur tu jāsi, bāleliņi ; Kaut klinšu akmens šķeltos ; Viens saucējs sauc pie Daugavas ; Latvju strēlnieks ; Pate māte savu dēlu ; Karavīri bēdājās ; Div’ dūjiņas gaisā skrēja ; Es, karā(i) aiziedams ; Nu ar Dievu, Vidzemīte ; Cekulota zīle dzied ; Karavīra liktenis ; Baltā roze ; Apkārt kalnu gāju ; Kad man, kā sargam stāvošam ; Sarkanais rīts ; Cel mani pār’ par Daugavu ; Jātnieka dziesma ; Mednieka dziesma  ; Jūras malā esmu dzimis ; Cīnīšanās ; Buenos-Aires jūrmalā ; Pie alus glāzes sēdēja ; Jūrnieka dziesma ; Mazais kuģinieks ; Kuģinieks ; Drošāk – tālāk ; Mīlas un dabas dziesmas ; Padoms jaunībai ; Mīlestības burvībai ; Domas ; Tikai mīlestība laimo ; Pirmās trīs bučiņas ; Skūpstīties drīkst ;  ; Kā zagšus ; Mīli mani ; Tu, mīlestības prieks ; Kas ir laime? ; Pie taviem sāniem ; Vajag diet, kad vaigi zied ; Kā puķe lapas vaļā ver ; Ilgās  ; Ziedoņa meitiņa ; Dažu skaistu ziedu ; Loreleja ; Pa Daugavu laivnieks īrās ; Kur aug mana līgaviņa? ; Nāc līdzi, mana līgaviņ ; Vai, puķīt, sacīt zini ; Ak, puķīt, tavu noskumšan’ ; Jau ziedonis klātu ; Rītu vairs nebūšu mājās ; No tevis es kaut tālumā ; Teici to stundu, to brīdi ; Mīlestība ; Ilgošanās ; Mirdzi kā zvaigzne ; Nāc man līdz ; Tev dziļi acīs ieskatīju ; Mēness starus stīgo ; Sapņu tālumā ; Aijaijā! ; Pasaciņa ; Sīkie pirkstiņi ; Mīļākai vakarā ; Tu mīļa man ; Čigānu nometne ; Upe un cilvēka dzīve ; Trīs vārdi ; Zem balta ledus palaga ; Ak, mana saule! ;  ; Pavasari ; Nāc, ziedon, saviem jaukumiem ; Viss ir jauks vasarā ; Arāja dziesma ; Daugava, tu daiļā rota ; Dziedāj’ skāņi tautu meita ; Vakars ; No visas sirds un simtreiz sveiks! ; Ilgošanās pēc ziedoņa ; Siguldas slavas dziesma ; Jauka vieta Gaujas malā ; Pie Gaujas ziedonī ; Jūlija vakars ; Ziemas vakars ; Es mīlu ; Sērīgās ilgu dziesmas ; Fabrikas meitenes dziesma ; Ilgošanās ; Jau aiz kalniem, jau aiz birzēm ; Bēglis ; Gadi nāk un iet ; Kapsēta ; Ceļinieks ; Kad būs asras izraudātas ; Pie loga ziemas naktī ; Rītos, kad gaiļi dzied ; Jauns dārznieks kādreiz bija ; Melniem matiem, tumšām acīm ; Ej prom, ej prom! ; Jel nedusmo ; No rīta mazā gaismiņā ; Jel neraudi velti ; Maziņā, labiņā ; Stāvu es pie lodziņa ;  ; Es dziedu, man ir jādzied ; Skaistu rozi redzēja ; Tur tālu, tālu mana sirds ; Sapnis ; Ugunskurs ; Tēvu zemes kalnos, lejās ; Vilinošas skaņas ; Vasaras nakti ; Uz māju ejot ; Kam raudi ; Kad zvaigznes dziest ; Jaunībai ; Vel tu nezini ; No svešuma ; Brīnišķās acis ; Pie Daugavas ; To tu zini! ; Ļaujat man sērot ; Mans kaps ; Bārenīte ; Vientulis ozols ; Cik ezers rāms! ; Brūklenājs ; Cietumnieka dziesma ; Svēta nakts, ak, izlej tu ; Sarautās stīgas ; Trijjūgs ; Tiķ man vairs nē ; Vienalga man ; Nekad tev nesacīšu ; Iz senlaikiem ; Ārijas un romances ; Nāc, paklausies, draudziņ! ; Tev pukst šī sirds ;  ; Lai man to ziedonis stāsta ; Kas meiču prec ; Barkarolla ; Meitenes sirsniņa ; Ak, tverat ; Minjona ; Pār visu zemi mīla valda ; Divas tumšas acis ; Baltās akācijas ; Vai tev neilgojas sirds? ; Ja it visas meitenītes ; Kur paliek draudziņš mans ; Ikviens ir nolemts mīlas varai ; Mīlas vēstneši ; Ak, kur, ak, kur gan visas gaisāt? ; Meitenītes, zeltenītes ; Naksniņā ; Tik tagad ; Svēta liesma ; Maiga nakts ; Svētā Māra ; Es tas, kas tavas domas sēju ; Lai vada jūs pats žēlīgs Dievs ; Kā sapnī ; Bērns, neizraudi acis sērās! ; Pjero un Kolumbīne ; Zilā gaisa okeānā ; Tālāk tik trauc ; Mīlē dedzīgi ; Dzīves kauss ; Modernie šlāgeri un kuplejas ; Dejo, dejo ; Bimbambulla ; Mīļo dāmu dēļ ;  ; Dzersim kausu dzirkstošo ; Kad skūpstu roku jums, madam ; Sonny Boy ; Jūs skūpstāt roku man ; Trīs vārdus vien es tevim teiktu ; Gaida, Gaida ; Neej prom ; Es savu sirdi zaudējis reiz esmu ; Div’ sārtas rozes ; Baltie ceriņi ; Neraudi, puisēn! ; Dzer, dzer, brālīti, dzer! ; Bubļički ; Draudzības vekseļi ; Šveika dziesmiņa ; Šis alutiņš ir mūsu pašu ; Bezdarbnieka dziesma ; Vaj’g smērēt! ;  ;  ; Rotaļu un deju dziesmas ; Maza, maza meitenīte ; Suņi zaķim pēdas dzina ; Sijā auzas, tautu meita ; Sudmaliņas ; Vai, vai, tēva brāli! ; Dzeltens manis kumeliņis ; Skaisti dziedi, lakstīgala ; Tevis, tēvis, dar’ man laivu ; Tumšsārtas rozes ; Vai jūs ziniet, kā viens zemnieks rudzus sēj ; Es meklēju tādu, kā tu ; As’ru pērles ; Kur skatus dedzīgus tev raida ; Dziesmās, kas baudu rod! ; Skaistais Žigolo ; Tu, mana spožā saule ;  ; Trīs musketieri ; Viss zem saules ļoti ātri beidzas ; Populārākās tautas dziesmas ; Ak zaļaja līdaciņa ; Aiz Daugavas suņu muiža ; Aiz kalniņa dūmi kūpa ; Aiz kalniņa miežus sēju ; Aiz upītes es izaugu ; Aiz upītes jēri brēca ; Apsegloju melnu kuili ; Aun, meitiņa, baltas kājas ; Āvu, āvu baltas kājas ; Bandinieka rudzi auga ; Bārenītes slavināšana ; Bērīts manis kumeliņš ; Bij man vienas rozes dēļ ; Brālīts savu īsto māsu ; Caur sidraba birzi gāju ; Divas vien mēs māsiņas ; Divi sirmi kumeliņi ; Dzeltens manis kumeliņis ; Dzērājs puisis bēdājās ; Dziedāj’ tautu tīrumā ; Dziedi, raudi, tautu meita ; Ej, bāliņi, lūkoties ; Ej, saulīte, drīz pie Dieva ; Es ar sauli saderēju ; Es bij puika, man bij vara ; Es redzēju jūriņā ; Es savai māmiņai ; Es uzkāpu kalniņā ; Es uzgāju ganīdamis ; Grūti pūta sila priede ; Jūriņ’ prasa smalku tīklu ; Kade pārnāksi, bāleliņ? ;  ; Kad es biju jauns puisītis ; Kad man būtu tā naudiņa ; Kas kaitēja nedzīvoti  ; Kas tie tādi, kas dziedāja? ; Ko tu raudi, kas tev kait? ; Krauklīts sēž ozolā ; Kumeliņi, kumeliņi ; Kur tu augi, daiļa meita? ; Kur tu skriesi, vanadziņi ; Labāk manu iesaliņu ; Laimīt kliedza, laimīt brēca ; Līgodama upe nesa ; Līgo laiva uz ūdeņa ; Lokatiesk mežu gali ; Man bij zīle audzējama ; Maza, maza es meitiņa ; Meitiņ sēdēj aiz ūdeņa ; Nedod, Dievs, vītolam ; Neviens putniņš tā nepūta ; Ozolīti, zemzarīti ; Padziedāsim nu, bāliņi ; Padziedi, mazputniņ ; Puiši jāja pieguļā ; Pūtin pūta melnais mednis ; Pūt, vējiņi! ; Rīga dimd! ; Rozēm kaisu istabiņu ; Sarkandaiļa roze auga ; Saulīt’ tecēj’ tecēdama ; Saulīt’ vēlu vakarā ; Sēju lielu rožu dārzu ; Seši mazi bundzenieki ; Sidrabiņa upi bridu ; Sijā auzas, tautu meita ; Skaisti dziedi, lakstīgala ; Stādīju ieviņu ; Strauja, strauja upe tecēj’ ;  ; Skaisti, skaisti meitas dzied ; Tas bij viris, tam bij vara ; Tautiešam roku devu ; Teci, ted, kumeliņi ; Teid, teici, valodiņa ; Tili, tili, buku, buku ; Trīs jaunas meitas ; Trīs priedītes silā auga ; Trīs sidraba upītes ; Tumša, tumša tā eglīte ; Tur es dzēru, tur man tika ; Trīs daiļas māsas ; Uzauga ieviņa ; Uz Daugavas es dzīvoju ; Vai bitīte nezināja ; Vai, Dieviņi, kur iesim? ; Vilciņš zaķi aicināja ; Visi gani mājās dzina ; Visiem rozes dārzā ziedi ; Visi mani radi raud  ; Jāņu dziesmas ; Jānīts nāca pa gadskārtu ; Kas tos Jāņus ielīgoja ; Jāņu vakarā ; Līgo dziesmas ; Jāņu dziesma  ; Zobgalības un apdziedāšanas dziesmas ; Kur tad tu nu biji ; Lauku meitas ; Citas meitas pūru taisa ; Vai tev neilgojās sirds ; Puiši apdzied meitas ; Meitas apdzied puišus

Index   mega

Galda dziesmas I Redaktore Iluta Vasmane

Alutiņi vecais brāli ; Aiz upītes jēri brēca ; Ak vai cik žēl ; Alus ezeriņš ; Bēdu manu lielu bēdu ; Bērīt’s manis kumeliņš ; Brūklenājs ; Brauciet lēnām pār tiltu draugi ; Cik bēdīgi tie vecāki ; Dažu skaistu ziedu ; Dzertuve ; Dzīvīte ; Es dzērājvīriņš ; Es dziļi glāzē ieskatījos ; Es nenācu šai vietāi ; Es zinu ka kādreiz man dārziņš būs ; Es zinu visi mani nievā ; Es uzkāpu kalniņā ; Gaujas laivinieks ; Iedzersim pa glāzei ; Ja jūriņa tu man dotu ; Jaunība ; Jauns un traks  ; Krizantēmas ; Ķemermiestiņā ; Lai iedzeram lai svinam ; Lai slava!  ; Liepas satumst ; Līgodama upe nesa ; Līgo laiva uz ūdeņa ; Lulu  ; Māmiņ mīļo māmiņ ; Mātei meita ; Meita gāja uz avotu ;  ; Man māmiņa piesacīj’ ; Meldermeitiņa ; Mežābele ; Miglā asaro logs ; Nāk rudentiņis ; Nezviedz bērais kumeliņ ; Par to ; Pāvests un sultāns ; Pie Dzintara jūras  ; Projām jāiet ; Puiši puiši kas tie puiši ; Savāda vasara ; Sijā auzas tautu meita ; Skaista bij’ jaunība ; Somu pirts  ; Staburadze ; Šalc zaļais mežs ; Se kur līgo priežu meži ; Sis alutiņš ; a es tevi mīlēšu ; Tāpēc jau ka nevar zināt kāpēc ; Tautiešami apsolīju ; Tautiet’s mani pavadīja ; To tik zina es un viņš ; Trīs runči ; Tumša tumša tā eglīte ; Tur es dzēru tur man tika ; Tur kur ozoli ; Uz kalna stāv vientulis ozols ; Vecās dzirnas ; Vecpiebalga ; Vēl tu rozes plūc ; Vēstule no Sorento ; Virši zili virši sārti ; Viss nāk un aiziet tālumā ; Zilais lakatiņš

Index   mega

Galda dziesmas II Redaktore Iluta Vasmane

Alus muca pagrabiņā ; Ai, māte Latgale ; Aiviekstes ozoli ; Atceries, meitenīt ; Atgriezies  ; Atmiņas ; Baltās lilijas   ; Cik ezers rāms ; Cielaviņa  ; Cilvēkam cilvēku jāsatiek ; Čigāniete  ; Dejo, dejo ; Domāju es domas dziļas ; Debess tumša, mākoņaina ; Dziesmotā nakts ; Dzimtenes dziesma ; Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme ; Es katru sestdien’s vakaru ; Es nezinu un nesaprotu ; Grēks ; Jel pielej, draugs ; Jāņu nakts  ; Jaunlaiku balāde ; Kavalieru dziesma ; Kā var aizmirst ; Ko es jaunis nedarīju! ; Kad vēl puika biju es ; Ko palīdz man krusttēvs ; Krodziņā ; Krogus dziesmiņa ; Kur tu augi, daiļa meita ; Kuģis “Neibāde” ; Kumeliņš ; Kurpniekzeļļi ; Lai kopā sanākam ;  ; Lai nu paliek šoruden ; Lēna vēsmiņa ; Liepu ziedi ; Mazā kaija ; Meitene, zeltene ; Mīļais, nesteidzies ; Nedod, Dievs, vītolam ; Nodzisa vakara blāzma ; Pa kuru laiku nosirmoja jūra ; Pa to ceļu ; Pārdomu vējš ; Pēc simt gadiem Piebalgā ; Pidriķis ; Par gadskārtu Jānīts nāca ; Reiz bija rozīte ; Rikšiem bērīt’ es palaidu ; Rozālija ; Sasatiku puisīti ; Sens ir tas stāsts ; Sen tas bij’ ; Strauja, strauja upe tecēj’  ; Šķiršanās ; Tādi vīri kungam tika ; Tautas ziņģe ; Trīs lietas ; Tur, kur Gauja, tur, kur Rauna ; Trin, Jānīt ; Ugunskurs  ; Vaidava ; Vakardziesma ; Vecais Taizels ; Vijolnieks  ; Vilciens uz Valku  ; Vēstule no tāluma ; Visu gadu dziesmas krāju ; Zvejnieka meitene

Index   mega

Imants Kalniņš. ImantDziesmas. Sakārtojusi Iluta Vasmane

Akāciju palags ; Apvij rokas ; Ar straumēm, uz jūru ; Astoņkājis ; Betas dziesmiņa ; Blūzs ; Buramdziesmiņa ; Dzeguzes balss ; Dziesma, ar ko tu sāksies? ; Dziesma Dūdieviņam ; Dziesma par četriem baltiem krekliem ; Dziesma Sniegbaltītei ; Dziesmiņa par Džordano Bruno ; Dziesmiņa par Napoleonu ; Dziesmiņa pusčetros no rīta ; Es gribu kļūt par roku lēnu ; Es rakstīšu ; Es redzēju sapnī ; Fatamorgāna ; Fināla dziesma ; Ir tikai tveice ; Jautra dziesmiņa sev pašam ; I love you ; Karalienes dziesma ; Lilioma dziesma ; Lūgšana ; Mērijas un Džona duets ;  ; Mīlestība divreiz neatnāk ; Nelaid, māte, bērnus mežā!  ; Noausim kājas, atpīsim sirdis ; Pilsētā, kurā piedzimst vējš ; Pomeranču vainadziņš ; Princesīte un trubadūrs ; Sitiet bungas, mani mīļie! ; Smilšu rausis ; Svētku diena ; Tā ; Tev nebij’ laika ; Tiem, kas rāpo, tiem, kas lido ; Viņi dejoja vienu vasaru ; Ziemā rakstīts dzejolis ; Zilais putniņš \

Index   mega

Raimonda Paula dziesmas

Nekur nav tik labi kā mājās  ; Cielaviņa ; Kurzemē ; Latgalei  ; Baltijas jūra ; Pie jūras dzīve mana  ; Tai pilsētai   ; Zied ievas Siguldā  ; Sirdij nevajag skaitu ; Mežābelc/Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu? ; Mežrozīte ; Cik klusa nakts ; Baltā saule  ; Baltā dziesma ; Та es tevi mīlēšu ; Zilie lini ; Meitenīte – zivtiņa ; Jaunlaiku balāde ; Genoveva ; Vardīte ; Dziesmas dziedāšana ; Laternu stundā ; Nepārmet man ; Es aiziet nevaru ; Pajaco ; Rudens ziedi  ; Savāda vasara ; Vēju stundā ; Kad saule aiziet ; Pēc simt gadiem Piebalgā ; Lauku gurķis Rīgas tirgū ; Es esmu nabags vecpuisis ; Vīrietis labākos gados ; Vectētiņš un vecmāmiņa ;  ; Viss nāk un aiziet tālumā ; Trīs runči ; Vecā jūrnieka stāsts ; Somu pirts ; Zilais kurbunkulis ; Ai, dundur ; Brauciet lēnām pār tiltu, draugi ; Lai slava! ; Atceries gan ; Vaļā matiem, basām kājām ; Nav vērts ; Jādzīvo, lai būtu prieks ; Muļķe sirds  ; Laba dziesma par dalīšanu ; Par pēdējo lapu  ; Mēmā dziesma  ; Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc  ; Tumši zilā  ; Karsta, karsta rīta rasa ; Elēģija ; No nakts uz rītu ; Rīta dziesma ; Atziedi, dvēsele  ; Kad man maziņam  ; Dāvāja Māriņa meitiņai mūžiņu  ; Māte mani auklējusi  ; Dziesma nenosalst ; Kamolā tinēja  ; “Smaidas”  ; Sens ir tas stāsts  ; Kūko, kūko, dzeguzīte  ; Trīs lietas  ; Dziesmiņa par prieku  ; Sanāciet, sadziediet  ; Un kamēr mazs, brūns teliņš  ; Šūpoles

Index   mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *