Feodālā Rīga. Latvijas PSR Zinātņu akadēmija. Vēstures institūts

Rīgas vēstures attēlojumu apskatāmajā periodā sarežģī tas apstāklis, ka vairākkārt mainījušās politiskās virsvaras, kurām Rīga bijusi pakļauta. Pilsēta bijusi gan patstāvīgs tirdzniecības centrs, gan pakļauta Rīgas arhibīskapam un Livonijas ordenim, tad piederējusi Polijai un pēc tam Zviedrijai, līdz beidzot, 1710. g. faktiski, bet ar 1721. g. Nīstadas miera līgumu arī formāli, iekļauta jaunās Krievijas impērijas sastāvā. Politisko virsvaru maiņas bija saistītas ar lielām sadursmēm un pat katastrofām pilsētas dzīvē, tomēr pilsēta drīz atkal atspirga, lai sasniegtu vēl augstāku attīstības līmeni nekā iepriekš.

Šīs grāmatas uzdevums ir attēlot Rīgas pilsētas attīstību un tās vēsturiskos likteņus no vissenākajiem laikiem līdz 19. gs. otrās puses sākumam (līdz 1860. g. ieskaitot), t. i., līdz tam laikam, kad Latvijas teritorijā bija uzvarējušas kapitālistiskās ražošanas attiecības.

Index  yandex  mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.