Valdis Drinks. 360. eksperimenti ķīmijā

Grāmatā apkopoti 360 eksperimenti par vidusskolu un tehnikumu ķīmijas kursā ietilpstošās vielas galvenajiem jautājumiem. Daudziem eksperimentiem doti arī vairāki varianti. Sajā grāmatā ietilpst eksperimenti, kas izmantojami, apgūstot ķīmijas pro­grammās paredzēto vielu, kā arī eksperimenti, kurus var veikt ārpusklases darbā, pulciņu nodarbībās, ķīmijas vakaros, olimpiādēs u. c. Grāmatu varēs izmantot vidusskolu un tehnikumu audzēkņi, kā arī …

Klauss Zommers. Ķīmijas rokasgrāmata 1981

Pamatjēdzieni, kas jāapgūst vidusskolas ķīmijas kursā. Šī grāmata ir savdabīgs mācību līdzeklis ķīmijā. Tajā īsā koncentrētā veidā sakopoti ķīmijas pamatjēdzieni vidusskolas kursa apjomā. Liela uzmanība pievērsta «ķīmijas valodai» — formulām un vienādojumiem, dažādiem ķīmiskiem aprēķiniem, reakciju kinētikai, termodinamikas priekšstatiem v. c. Grāmatā ir veiksmīgs vielas izkārtojums, dotas daudzas norādes uz savstarpēji saistītajiem jēdzieniem, sniegts plašs …

Zuzanna Dzintare. Organiskā ķīmija 1974

Latvijas PSR Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrija atļāvusi jietot pār mācību, līdzekli Latvijas PSR vidējo speciālo mācību iestāžu audzēkņiem organiskās ķīmijas kursa apgūšanai. Grāmatā sniegti organiskās ķīmijas pamati. Materiāla sakārtojums un apjoms ir saskaņots ar tehnikumu’ programmām organiskajā ķīmijā. Vielas izklāstā ņemti vērā jaunākie teorētiskie uzskati par ķīmisko saišu dabu un svarīgāko reakciju mehānismiem. …

Franciska Ermlere. Rīgas zīmoga alķīmija

Juridisko zinību studentu Andreju viņa tante mākslas kritiķe uzaicina uz izstādes atklāšanu, kurā plānots pirmoreiz pasniegt aptieku tīkla īpašnieka Erglera iedibināto prēmiju. Taču kuratore uz izstādi neierodas, bet, krītot pa kāpnēm, iet bojā viens no septiņiem nominantiem. Nākamajā .rītā kuratori atrod mirušu… Turklāt pazudis prēmijas nolikums, un tagad nav ziniuns arī paredzētais laureāts. Slepkava, visticamāk, ir …

Juris Avotiņš. Vai ķīmija ir nesaprotama?

Autors piemērus ņēmis no daudzām vairākās valodās publicētām dažādu autoru grāmatām. Lai kāds konkrētas mācību grāmatas autors nejustos aizvainots, šeit ķīmijas mācību grāmatas jēdziens ir vispārināts, kautarī katrs piemērs ir citēts no kādas konkrētas grāmatas. Kopš 1987. gada, kad šī grāmata publicēta pirmo reizi, saistībā artajā uzdotajiem jautājumiem ir maz izmaiņu: 1) 104. elementam nomainīts …

Pēteris Kazarjans. Ķīmija un derīgi padomi

Mūsu dzīvē arvien lielāka nozīme ir ķīmijai. Divdesmitajā gadsimtā ar ikdienas ķīmiju jāiepazīstas gan lauku, gan pilsētu iedzīvotājiem. Mēs taču ik dienas lietojam dažādas ķīmiskas vielas un izstrādājumus, kas ražoti ķīmiski. Tā, piemēram, oksīdi, bāzes, skābes, mazgāšanas līdzekļi, šķīdinātāji, krāsvielas, minerālmēsli, dezinfekcijas līdzekļi utt. ir ķīmiskas vielas, kuras nepieciešamas visdažādākajām vajadzībām. Lai ķīmiskos reaktīvus un …