Jakovs Kolominskis. Cilvēks: Psiholoģija

Psiholoģija. Grāmatā «Cilvēks: psiholoģija» autors jaunos lasītājus iepazīstina ar mūsdienu psiholoģijas zinātnes pamatiem, parāda tās vietu citu zinātņu vidū, pastāsta par cilvēka izpētes metodēm. Darbā aplūkoti psihiskie procesi (sajūtas, uztvere, atmiņa, domāšana un iztēle), uzmanība, cilvēku sasķarsme un tās īpatnības. Grāmatu var izmantot par palīglīdzekli, apgūstot psiholoģiju. Index   Mega  yandex 

Romāns Ņikoļskis. Realitātes psiholoģija

Šodien sākas brīnišķīgs periods, kurā paveras jaunas iespējas tiem, kuri bezgalīgi tic saviem spēkiem un savai iekšējai pasaulei, tiem, kuriem nav nepieciešams ceļvedis ceļā pie Sevis, pie savas būtības pirmsākumiem. Jebkuram pasaules Saprātam ir sniegtas neierobežotas iespējas pilnvērtīgai jaunradei un totālai izvēles brīvībai. Tieši Es esmu brīvs savā izvēlē, un tieši Es varu VISU! Šī …

Aleksandrs Volkovs. Dzīves psiholoģija un mistika

Jums ir grūti? Šī gramata jums palīdzēs izdzīvot…Jus pieļaujat kļūdas? – šl grāmata jums tās atklās un palīdzēs izlabot… Jus esat noguris, pazaudējis pats sevi? – šī grāmata jums palīdzēs atjaunot spēkus un atrast savu vietu dzīvē. Gramatas autors Aleksandrs Volkovs ir filozofs mistiķis. Bet cilvekiem katra ziņa ne mazak svarīgi ir tas, ka viņš …

Roberts Mūks. Latvju velis Junga un arhetipiskās psiholoģijas skatījumā

Roberts Mūks ir rets putns starp filozofiem tai ziņā, ka raksta skaidrā latviešu valodā. Dziļās un šobrīd Latvijā īsti neapjaustās gudrības pasaules reliģiju vēsturē viņš klāsta loģiskā pēctecībā un lasītājam saprotami. Tā, lai Austrumu dažādās sistēmas, to atšķirības un kopējā pārveidojumi konkretizētos pat profānu prātos. indexarhīvs    yandex     mega

Guna Svence. Attīstības psiholoģija

  Mācību līdzeklī var iepazīties ar personības attīstības psiholoģiju. Personības psihiskās attīstības īpatnības raksturotas 8 nodaļās.Tā kā psiholoģijā par personības attīstības pamatu uzskata pirmos piecus bērnības gadus, tad plašāks materiāls par personības psihiskās attīstības īpatnībām dots pirmajās nodaļās. Par pieaugušo attīstības periodu dziļāku priekšstatu sniedz ģimenes psiholoģija, personības psiholoģija, vadības psiholoģija, grupu psiholoģija, vispārīgā psiholoģija …

Anna Ļubļinska. Bērnu psiholoģija

…katram pedagogam ne tikai jāzina, kādas psihiskās attīstības īpatnības raksturīgas tā vecuma bērniem, ar kuriem viņam jāstrādā, bet arī jāpazīst viss bērna attīstības process kaut vai vispārīgos vilcienos. indexarhīvs     yandex     mega

Silva Omarova. Cilvēks runa ar cilvēku. (saskarsmes psiholoģija)

Grāmatā aplūkotas svarīgākās saskarsmes psiholoģijas problēmas, galvenie jēdzieni un teorētiskās pieejas. Sniegtas praktiskas rekomendācijas personīgās un lietišķās saskarsmes kultūras uzlabošanai. Daži populāri psiholoģiski testi paredzēti lasītāju pašizziņai. Grāmata domāta plašam lasītāju lokam, visiem, kas interesējas par sociālo psiholoģiju Saturs: Saskarsmes loma sabiedrībā ; Sociālā percepcija ; Pirmais iespaids par cilvēku ; Psiholoģiskās barjeras otra cilvēka …

Silva Omarova. Cilvēks dzīvo grupā (sociālā psiholoģija)

Grāmatā aplūkoti svarīgākie personības un grupu sociālpsiholoģiskie parametri. Aprakstītas personības socializācijas procesa svarīgākās fāzes, likumsakarības un mehānismi. Uzmanība veltīta personības statusu—lomu un vajadzību—dispozīciju koncepcijām. Grāmatā iztirzātas personības un sociālo grupu attiecības un mijiedarbība, raksturoti svarīgākie grupu sociālpsiholoģiskie, dinamiskie procesi: grupas veidošanās un attīstība, saliedēšanās un psiholoģiskā savienojamība, grupas normas un sankcijas, grupas ietekme un konformisma …

Sergejs Kovaļovs. Ģimenes attiecību psiholoģija

Vecākiem domātajā grāmatā autors stāsta par to, kā ģimenē izveidot veselīgu morāli psiholoģisko klimatu, kuram ir milzīga nozīme bērna personības veidošanā. Grāmatā aplūkoti laulāto, kā arī vecāku un bērnu savstarpējo attiecību jautājumi, stāstīts par kopīga darba organizēšanu mājās, par ģimenes saimniecisko un ekonomisko darbību, doti dažādi praktiski padomi. indexarhīvs    yandex    mega