Josifs Griguļevičs (Juozas Griguljavičus). Pāvesti XX gadsimtā

Pavesti XX gadsimta(J.Grigulevics)

Kas ir pāvestu vara XX gadsimtā? Vai pēdējā simtgadē Vatikāna tikumi ir stipri mainījušies? Kas tagad vada katoļu baznīcu? Kādi ir Romas pontifiku reliģiskās un politiskās darbības galvenie virzieni mūsdienās?

PSRS ZA korespondētājlocekļa J. Griguļeviča grāmatas otrajā izdevumā (ar papildinājumiem tulkojumam latviešu valodā) XX gadsimta Romas pāvestu dzīves un darbības prizmā parādīta katolicisma dziļā krīze, kā arī baznīcas neatlaidīgā tieksme izkļūt no tās. Grāmata domāta plašām lasītāju aprindām.

Saturs: XX gadsimta priekšvakarā ; Viņi nepārvērta pasauli ; XIX un XX gadsimta mijā ; Leons XIII jeb «Velna māceklis» ; Pāvestu vara XX gadsimtā ; Pijs X  ; XX  gadsimta pirmais pāvests Benedikts XV,jeb Viduvējība pāvesta tronī ; «Romas jautājuma» atrisinājums ; Pijs XII jeb «Atlantiskais pāvests» ; Jānis XXIII jeb «Sarkanais pāvests» ; Pāvils VI jeb «Hamlets» ; Jānis Pāvils I jeb «Smaidošais pāvests» ; Jānis Pāvils II, viņš arī Karols Voitila

No krievu valodas tulkojusi Silvija Abzalone

indexarhīvs     yandex        mega

Leo Taksils. Jautrais Evaņģēlijs jeb Jēzus Dzīve

JautraisevangelijsLTaksilsfb2 (1)

Reliģijas kritika. Franču rakstnieks Leo Taksils (1854—1907) padomju lasītājiem labi pazīstams ar savu «Jautro bībeli», kurā viņš spoži, asprātīgi un kaujinieciski kritizē kristiešu un jūdu «svēto» grāmatu. Rakstnieka otrajā grāmatā — «Jautrais evaņģēlijs jeb Jēzus dzīve» kritizēts evaņģēlijs. Ar dzēlīgu sarkasmu Leo Taksils uzrāda daudzās pretrunas un aplamības Jaunajā derībā, norauj «dievcilvēkam» Jēzum Kristum visus teoloģiskos plīvurus un parāda, cik absurdas ir evaņģēliju leģendas par mesijas jeb pestītāja «dzīvi un darbību». Lasītājs rod nešaubīgu pārliecību, ka evaņģēlijos nav nekā dievišķīga, ka, sakopojot šo seno leģendu un mītu krājumu, kristīgās baznīcas tēvi nekādi nav spējuši tos savā starpā saskaņot. «Jautrā evaņģēlija» tulkojumā pēc iespējas saglabāta spilgta un tēlainā franču oriģināla valoda. Tulkojumā daži nelieli saīsinājumi.

indexarhīvs     yandex        mega

Dieva darbi

Reliģijas kritika. Latviešu autoru antireliģiskās satīras krājums. Dadža pielikums. I. Līdums Kaut kur dzirdēts stāsts ; V. Artavs Ziemsvētku leģenda ; A. Zemzars Tā kunga dzimšanas dienā ; J. Dimants Svētais vīrs ; V. Vējš Piespiedu atturība ; J. Jaunzems Desmit rubļu ; A. Auziņš Krusta zirneklis ; A. Skailis Uzmanies no miroņiem! ; V. Mihailovs Dieva darbi ; O. Mauriņš Kā tas kungs Jānīti ieveda kārdināšanā ; J. Dimants Lūgšana ; P. Ēteris Tev teikšu ; H. Uldvars Ar dievpalīgu ; M. Cālis Viltīgais Pīrāgs ; O. Mauriņš Ceļazīme uz debesu valstību ; L. Jēruma Bībeli — citreiz! ; J. Osmanis Nabaga velns ; H. Heislers Ko tu gudram padarīsi! ; P. Ēteris Šurī, Murī ; V. Alks Kikeriku! ; A. Skailis Piesardzība ; A. Skailis Astroloģija ; J. Belce-BullĪtis Tā zintnieka Jonasa Belco Bullīša priecas mācība ; F. Lēvijs Ticības apliecinājums

indexarhīvs     yandex     mega

Leo Taksils. Jautrā bībele

Jautra bibele(L.Takils)

Reliģijas kritika. Ateistiskajā literatūrā nav nemaz tik daudz grāmatu, kas pārliecinoši un tai pašā laikā spilgti un asprātīgi atspēkotu jūdu un kristiešu galvenās «svētās» grāmatas — bībeles aplamības. Viena no tādām spilgtām un aizraujošām grāmatām ir «Jautrā bībele», ko sarakstījis pazīstamais franču žurnālists ateists Leo Taksils. Ar dzirkstošu humoru viņš iztirzā bibeles aplamības un pretrunas. Šī grāmata ir vērtīga arī ar to, ka autors sīki analizē bībeles leģendas. Propagandists, kas veic ateistisku darbu, izlasījis Leo Taksila grāmatu, gūs bagātīgu materiālu. «Jautrās bībeles» tulkojumā saglabāts tās franču tekstam raksturīgais dzīvais un tēlainais izklāstījums. Grāmata ilustrēta ar daudziem satīriskiem zīmējumiem.Reliģiskus organizācijas un kulta kalpi, kas vienmēr un visur ir aizstāvējuši visu reakcionārāko un visvairāk atpalikušo, ar lielu skubu devās buržuāzijai palīgā. Viņi sankcionēja kapitālistisko algoto verdzību, bet kapitālisti sāika rūpēties par svēto kalpu labklājību. 1884. gada aprīlī Romas pāvests Leons XIII griezās pie ticīgajiem ar vēstījumu, kas pazīstams ar nosaukumu pēc tā pirmajiem diviem vārdiem — «Cilvēku dzimums». Šai vēstījumā pāvests aicināja uz enerģisku cīņu pret bezdievību, pret visiem, kas neatzīst Romas katoļu baznīcas noteicošo nozīmi un protestē pret darbaļaužu šķiras apspiešanu. Neticība dievam un vispār brīvdomība vēstījumā bija pasludināta par «tumsas valdnieka» — velna darbu, par viņa ieroci, par sekām, ko radījis velna naids pret kristiānismu. Pāvesta enciklika bija savdabīgs reakcijas spēku aicinājums uz karagājienu pret ateismu un brīvības mīlestību.

indexarhīvs     yandex        mega

Dr. Johans Pohls. Talmūda gars

TalmudagarsJPohlsfb2

Reliģijas kritika. 1944.gadā izdota grāmata par jūdaisma svētajiem rakstiem. Talmūds pamatojas uz Vecā derībā – Torā sakopotiem Mozus likumiem. Par Toru (mācība, likums) sauc piecas Mozus grāmatas, kas pēc žīdu uzskatiem attiecināmas tieši uz Mozu personīgi, jo Mozus tās 12. gadsimtenī pirms Kr. dz. esot sarakstījis saskaņā ar kādu pārdabisku Jāves pavēli.

indexarhīvs    yandex      mega

Jānis Dāvis. Rabīns Pāvils kā kristietības pāržīdotājs

rabinspauls

Reliģijas kritika. Aprakstīti daži kristīgās ticības rašanās aspekti un ebreju tautas vētures un ticības nozīme kristietības attīstībā, kā arī ebreju rabīna Saula vēlāk Pāvila ietekme veidojot un attīstot kristietību. Autora uzskati reizēm šķiet visai radikāli un pat antisemītiski, tomēr iedziļinoties un uzmanīgi izlasot tekstu  daudzām tēzēm nākas piekrist.

indexarhīvs     yandex    mega

Jemeļjans Jaroslavskis. Bībele Ticīgajiem un Neticīgajiem

BibeleticigajiemunneticigajienJJaroslavskisfb2

Reliģijas kritika. Jaroslavskis pārliecinoši pierāda, ka rūpīga bībeles pētīšana ļauj secināt, ka tajā pilnīgi trūkst jebkā «svēta», ka tajā sakopoti daudzu senlaiku rakstnieku visdažādākie sacerējumi, ko viņi sarakstījuši dažādos laikos, kā arī dažādu tautu pasakas un teikas. Bībele nepavisam nav visvecākā grāmata, kā apgalvo garīdznieki: daudzām tautām ir vēl daudz vecāku grāmatu, un tās citādi stāsta par pasaules un cilvēka radīšanu. Tapat kā bībelē, šais grāmatās tiek apdziedāti dievi, ko godina šīs tautas, — Buda, Brahma, Šiva un citi, bet reliģiskās mācības, kas tur izklāstītas, tās uzskata par vienīgi pareizajām. Bībeles mīti, kā secina autors, ir «tumša, neizglītota mežoņa izdoma», jo tas nevarēja balstīties uz zinātnes sasniegumiem, tam nebija astronomisko instrumentu debesu telpas pētīšanai. «Bībelē ticīgajiem un neticīgajiem» atklājas, cik nezinātnisks raksturs ir bībeles stāstiem par pasaules, Saules sistēmas, Zemes, augu, dzīvnieku un cilvēka izcelšanos. Šie stāsti, autors atzīmē, atspoguļo pirmatnējo cilvēku naivos priekšstatus par viņu apkārtējo pasauli.

indexarhīvs     yandex      mega

Cilvēki un dievi

Cilveki un dievi

Dažādu autoru stāstu krājums: Gustavs Flobērs. Upurēšana Moloham. ; Džovanni Bokačo. Brālis Čipolla Certaldo ciematā. ; Šarls de Kostērs. Tēva nāve. ; Šarls de Kostērs. Grēku atlaides sprediķis. ; Romēns Rolāns. Brēves mācītājs. ; Anatols Franss. Tafija debesbraukšana.  ; Etele Voiniča. Grēksūdze. ; Emīls Zolā. Roma.  ; Jaroslavs Hašeks. Divpadsmit franciskāņu.  ; Heinrihs Heine. Vāczeme. Ziemas pasaka.  ; Maksims Gorkijs. Šītu svētki. ; Andrejs Upits. Atgrieztais ; Aleksandrs Serafimovičs. Divas dievmātes. ; Jūlija Žemaite. Mācību stundas.  ; Jaroslavs Hašeks. Šveiks un feldkurāts brauc noturēt karalauka dievkalpojumu.  ; Marks Tvens. Kara lūgšana. ; Andrejs Upits. Darba biedri ; Žanis Grīva. Dieva tā kunga kalps ; Marks Tvens. Ziņkārīgā Besija ; Andrejs Upits. Bezdievis ; Maksims Tanks. Ave Maria! ; Jānis Niedre, Rozāle pie bikts ; Jānis Niedre. Ticīgo lietas ; Vladimirs Majakovskis. Par Titu un Vaņku ;  Juliuss Fučiks. Siseņi un reliģija ; Ilze Indrāne. Trīs krusti ; Miervaldis Birze. Pret savu gribu

indexarhīvs     yandex    mega

Aleksejs Dorohovs. Par to, kā nav

PartokanavADorohovsfb2

Reliģijas kritika. Alekseja Dorohova grāmata «Par to, kā nav» domāta galvenokārt tiem, kam pagaidām vēl ir tikai 14 gadu. Par ko tad šī grāmata stāsta? Par to, kā nav, bet kam daži vēl tic. Tu droši vien jau zini, kā izcēlusies dzīvība uz Zemes, tev nav šaubu, ka nevis cilvēku izdomātais dievs, bet gan cilvēks pats rada savu laimi uz zemes. Tomēr diemžēl ir vēl tādi bērni, kuri vecu, neizglītotu cilvēku ietekmē iet baznīcā, tic dievam, dažādām zīmēm un brīnumiem. Varbūt tādi ir arī starp taviem draugiem. Mēs ļoti vēlamies, lai šī grāmata palīdzētu tev sarunāties ar ticīgajiem — gan bērniem, gan pieaugušajiem, atklāt viņiem, cik nejēdzīgi ticēt māņiem un zīmēm, cik melīgi ir priesteru un sektantu sprediķi. Varbūt, izlasījis šo grāmatu, tu gribēsi kļūt par ateistu pulciņa organizētāju savā skolā un jūsu pulciņš strādās tā, ka neviens zēns un neviena meitene neiekļūs baznīcas vai sektas tīklos.

indexarhīvs   yandex     mega

Pjotrs Gurevičs. Vai misticisma atdzimšana?

VaimisticiasmaatdzimshanaPGurevicsfb2

Reliģijas kritika. Kritiski apcerējumi. Grāmatā analizētas dažādas mistiskas parādības — cilvēka eksistence pēc ķermeņa nāves, «lidojošie šķīvīši», sakari ar mirušo gariem u. c. Autors kritizē mūsdienu misticismu un dažādos okultisma virzienus Rietumos kā buržuāziskās pasaules krīzes produktus. Saistoši uzrakstītā grāmata domāta masu lasītājam.

indexarhīvs     yandex     mega

Boļeslavs Zvejsalnieks. Zaudētie gadi

zaudetie-gadi

Reliģijas kritika. Viena lieta bija manas 9. klases laikā, kad Zvejsalnieka grāmatiņa gāja kā padomju propagandas sastāvdaļa. Toreiz es to neizlasīju, kaut gan man tā bija obligāti jāizlasa. Bet tagad ir otrādi: tagad visur rīb un skan reliģiskā propaganda – un nesastop praktiski nekādu pretdarbību no (tā sauktajiem) Latvijas «zinātniekiem». Bet propaganda man nepatīk tagad tāpat kā jaunībā, un rada vēlēšanos darboties tai pretī. Tā ka es tagad ievietoju Zvejsalnieka grāmatiņu Internetā faktiski to pašu iemeslu dēļ, kādēļ, būdams skolnieks, viņu neizlasīju.

indexarhīvs    yandex     mega

Barbara Marcinjaka. Visuma valdnieki

VisumavaldniekiTKvitkofb2

Reliģijas kritika. Tajā mēs lasām īsumā – sekojoši . Pirms simtiem tūkstošiem gadu bija grupa dievu iekarotāju, kuri iekaroja Zemi un izmainīja pamatiedzīvotāju gēnus, ģenētiku, tā tika ierobežota tikai 2 DNS virteņu (no 12) līmenī, atstājot tikai izdzīvošanai nepieciešamos gēnus, kā arī Zeme tika iekļauta mākslīgi izveidotā apvalkā, kurš nelaiž cauri Gaismas vibrācijas, lai uz Zemes var valdīt Tumsa. Šie radošie dievi pārņēma varu, un izveidoja to tā, ka viņi saņem sev barību no cilvēku ciešanām, tātad viņu mērķis ir visiem spēkiem vairot ciešanas, nelaimes, karus, haosu, postu, lai nemitīgi būtu garantēta „ēdmaņa”  viņu barības ķēdei.  Tālāk – variet paši šo grāmatu izlasīt – uzrakstīsiem tikai 1 svarīgu jautājumu no tās par mūsu tēmu. Jēzus Kristus krustā sišanas aina – bija mākslīgs hologrāfisks iestarpinājums, tas tika nospēlēts, lai cilvēkiem iedvestu bailes un naidu

indexarhīvs    yandex     mega

Varu piebilst, ka krievu fantastisko stāstu autors Boriss Kozlovs par līdzīgu tēmu uzrakstījis aizraujošu fantastisku pentaloģiju ar nosaukumu Dieva ceļš: Борис Козлов (Белозеров) Путь Бога

Marks Tvens. Vēstules no Zemes

vestulesnozemesmtvens

Reliģijas kritika. VĒSTULES NO ZEMES ; Sātana vēstule  ; Otrā vēstule   ; Trešā vēstule .  ; Ceturtā vēstule  ; Piektā vēstule.  ; Sestā vēstule .  ; Septītā vēstule  ; Astotā vēstule.  ; Devītā vēstule.  ; Desmitā vēstule.  ; Vienpadsmitā vēstule  ; ĀDAMA DZIMTAS ARHĪVS ; Ādama dienasgrāmata (fragmenti).  ; Ievas dienasgrāmata (tulkojums no oriģināla)  ; No Ādama dienagrāmatas (fragments)  ; Pēc grēkā krišanas  ; Pēc četrdesmit gadiem  ; Pie Ievas kapa  ; Izvilkums no Ievas autobiogrāfijas   ; Izvilkumi no Ievas dienasgrāmatas, kas ietilpināti viņas autobiogrāfijā  ; Lappuse no Ievas autobiogrāfijas, . gads kopš pasaules radīšanas  ; Metuzāla dienasgrāmata  ; Pirmais fragments.  ; Otrais fragments.  ; Izvilkums no «Radikāļa» . gada janvara numura  ; Pasaule . gadā kopš tās radīšanas.  ; Fragments no kādas augstdzimušas dāmas — trešā auguma mā­sīcas dienasgrāmatas.  ; Fragments no Trakā Filozofa Redžinalda Selkirka sarunas ar ; Viņas Majestāti, Cilvēces Vadoņa vietas izpildītāju . . . .  ; Izvilkums no lekcijas.  ; Fragments no Trakā Filozofa dienasgrāmatas  ; Fragments no dienasgrāmatas  ; Divi fragmenti no aizliegtas grāmatas ar virsrakstu «Skatiens ; vēsturē» jeb «Vēsturisks apskats»  ; Fragments no Sēma dienasgrāmatas . gadā kopš pasaules radī­šanas   ; RELIĢISKI SPREDIĶI UN LŪGSANAS ; Zemākais dzīvnieks  ; Dzīvnieku tiesā  ; Dievišķais saprāts  ; Franči un komanči.  ; Vēstule no debesīm.  ; Kara lūgšana   ; Sis tas par nožēlu  ; (Lūgšana par piparkūku)  ; Zinātkārā Besija.  ; (Misters Rokfellers un bībele).  ;RELIĢIJA KRITISKA SAPRĀTA GAISMĀ ; Vai pasaule radīta cilvēka dēļ?  ; Oficiāls ziņojums ILZI.  ; Kristīgā zinātne  ; Pirmā nodaļa  ; Otrā nodaļa  ; Treša nodaļa  ; Ceturtā nodaļa.  ; Saruna ar gariem  ; Kapteiņa stāsts  ; Kapteiņa Stormfīlda ceļojums uz paradīzi (fragmenti)  ; Mormoņi (no grāmatas «Bez ceļasomām»)  ; XV      nodaļa.  ; XVI      nodaļa  ; Triju aculiecinieku liecība  ; Kā arīdzan astoņu aculiecinieku liecības  ; A.   īss apcerējums par mormoņu vēsturi.  ; B.     Slaktiņš Kalnu Pļavā  ; No «Piezīmju burtnīcām» (.—. Vācija. Itālija. Anglija. Francija.)   ; (Par ticību un dievu)   ; » ; BĪBELES PAMĀCĪBAS UN RELIĢISKA TAKTIKA ; Personiskas atmiņas par Zannu d’Arku (fragmenti).  ; XIV nodaļa. Zanna cīnās pret «Divpadsmit nepatiesiem apvainoju­miem»   ; XVII     nodaļa. Bezdibeņa malā redzam Zannu visā viņas diženuma  ; XVIII      nodaļa. Notiesāta, taču nesalauzta  ; Bībeles pamācības un reliģiskā taktika  ; Savienotās Linča Valstis  ; Par smakām.  ; Svarīga sarakste  ; Sarakstīšanās ar neaicinātiem viesiem.  ; SĀTANS AIZLIEK LABU VARDU ; No «Autobiogrāfijas»  ; Sātans aizliek labu vārdu  ; Darījums ar Sātanu  ; Noslēpumainais svešinieks (fragmenti)

indexarhīvs     yandex      mega

Jaroslavs Hašeks. Cīņa par dvēselēm

cinapardveselem

Reliģijas kritika. Ateistiskas satīras un humoreskas: Pārsteidzošais svētā Everharda brīnums ; Kā velni izlaupīja svētā Tomasa klosteri ; Dzīvības akmens ; Kā Jong Sengs kļuva par kristīgo ; Katastrofa raktuvēs ; Kā mans draugs Klucka gleznoja svēto Apolēnu ; Beckovas klosterī ; Notikums Cagankurenā ; Dzīvnieki un brīnumi ; Ciņa par dvēselēm ; Patera Jordana pīpe ; Arestanta Šeibas dumpis ; Pans Gloacs, tautas tiesību aizstāvis ; Kņazienes lentenis ; Žēlsirdīgie zamarieši ; Piemiņas svece ; Meža vīns, zemeņu vīns ; Dieva godība ; Sādžā pie Rabas upes ; Kā mēs ar ticības mācības skolotāju gribējām kristīt nēģerēnus ; Ziemsvētku vakars patversmē ; Pirms pārbaudījuma ; Pirmklasnieks Kadraba un viņa pirmais kontroldarbs  ; Grēksūdzes noslēpums ; Ticības mācības stundā ; Zīmīgais sapnis ; Zatoras kanonija ; Halute ; Pamācība  ; Idile peklē ; Kā Juraida kļuva par ateistu ; Patera Ondržeja grēks ; Morālisks stāsts ; Debesu pasaka ; Nelokāmais katolis Saflera tēvs vēlēšanu dienā  ; Par svēto Hildulfu ; Sātana nāve ; Peklē ; Svētā Juro gals ; Dzīvnieki un svētie ; Pops un mulla ; Mēļais pērkons ; Nabagmājas idile ; Jāblečnas ciema bullis ; Gavēnis labošanas namā ; Alkas ; Kāda popa traģēdija ; Jēzus Kristus pulka popa Maļutas dienasgrāmata . ; Krusta gājiens ; Par misionāriem ; Svētā Ildefonsas Martina ausis ; Jaroslava Hašeka dvēsele stāsta, kā viņa nomirusi

indexarhīvs    yandex     mega