Ernests Stabiņš. Ar viņu vārdiem (Reliģiskais sektantisms bez maskas)

Šī grāmata jums palīdzēs uzzināt patiesību par dažādu sektu — baptistu, adventistu, Jehovas liecinieku u. c. — izcelšanos un to darbību Latvijā, parādīs, cik nepievilcīga ir reliģiska sektantisma seja bez sludinātāju liekulīgo frāžu maskas. Daudzie arhīva materiāli, pašu sektu dokumenti, kas bagātīgi izmantoti grāmatā, devuši autoram iespēju atmaskot dažādo sektu vadoņu avantūristisko darbību galvenokārt ar viņu pašu vārdiem.

Index   mega   yandex

Jāzeps Lavreckiss. Kardināli iet uz elli

Viens no mūsdienu klerikālisma balstiem ir Vatikāns. Kardinālu — šo katoļu baznīcas augstmaņu purpura mantijas sedz politiskas dēkas, netīrus finansu darījumus un daudzus skandālus, kuros iejaukti ievērojami katoļu baznīcas darbinieki. Vatikānā trako kaislības — dzīšanās pēc varas un mantas. Katoļu augsto amatpersonu rīcība skaidri parāda visai pasaulei, kam viņi kalpo, kā intereses viņi sargā. Baznīcas tēviem netīk atklāti runāt par saviem darbiem, tomēr presē bieži iekļūst fakti, kas ļauj ieskatīties «svētā krēsla» noslēpumos.

Index   mega   yandex

Vincas Mikolaitis-Putins. Altāru ēnā

Šķiet, visā pasaules literatūrā neatradīsim daudz tādu romānu, kuros būtu atsegta katoļu mācītāju intīmā dzīve, tiktu tēlots dziļš psiholoģisks konflikts starp veselīgu cilvēka dabu un konfesijas žņaugiem, starp dzejnieka talantu un garīdznieka pienākumiem. Tomēr romāns «Altāru ēnā» vērtīgs ne tikai ar to, ka tas paceļ priekškaru, atsegdams stingri noslēgto un garīdzniecības slēpto mācītāju dzīves novadu. Tas saista lasītāju ar psiholoģisko dziļumu, sirsnību, dramatisko spriegumu, lai gan romāns rakstīts no ideālistiskām pozīcijām.

Index   mega   yandex

Josifs Griguļevičs (Juozas Griguljavičus). Pāvesti XX gadsimtā

Pavesti XX gadsimta(J.Grigulevics)

Kas ir pāvestu vara XX gadsimtā? Vai pēdējā simtgadē Vatikāna tikumi ir stipri mainījušies? Kas tagad vada katoļu baznīcu? Kādi ir Romas pontifiku reliģiskās un politiskās darbības galvenie virzieni mūsdienās?

PSRS ZA korespondētājlocekļa J. Griguļeviča grāmatas otrajā izdevumā (ar papildinājumiem tulkojumam latviešu valodā) XX gadsimta Romas pāvestu dzīves un darbības prizmā parādīta katolicisma dziļā krīze, kā arī baznīcas neatlaidīgā tieksme izkļūt no tās. Grāmata domāta plašām lasītāju aprindām.

Saturs: XX gadsimta priekšvakarā ; Viņi nepārvērta pasauli ; XIX un XX gadsimta mijā ; Leons XIII jeb «Velna māceklis» ; Pāvestu vara XX gadsimtā ; Pijs X  ; XX  gadsimta pirmais pāvests Benedikts XV,jeb Viduvējība pāvesta tronī ; «Romas jautājuma» atrisinājums ; Pijs XII jeb «Atlantiskais pāvests» ; Jānis XXIII jeb «Sarkanais pāvests» ; Pāvils VI jeb «Hamlets» ; Jānis Pāvils I jeb «Smaidošais pāvests» ; Jānis Pāvils II, viņš arī Karols Voitila

No krievu valodas tulkojusi Silvija Abzalone

indexarhīvs     yandex        mega

Leo Taksils. Jautrais Evaņģēlijs jeb Jēzus Dzīve

JautraisevangelijsLTaksilsfb2 (1)

Reliģijas kritika. Franču rakstnieks Leo Taksils (1854—1907) padomju lasītājiem labi pazīstams ar savu «Jautro bībeli», kurā viņš spoži, asprātīgi un kaujinieciski kritizē kristiešu un jūdu «svēto» grāmatu. Rakstnieka otrajā grāmatā — «Jautrais evaņģēlijs jeb Jēzus dzīve» kritizēts evaņģēlijs. Ar dzēlīgu sarkasmu Leo Taksils uzrāda daudzās pretrunas un aplamības Jaunajā derībā, norauj «dievcilvēkam» Jēzum Kristum visus teoloģiskos plīvurus un parāda, cik absurdas ir evaņģēliju leģendas par mesijas jeb pestītāja «dzīvi un darbību». Lasītājs rod nešaubīgu pārliecību, ka evaņģēlijos nav nekā dievišķīga, ka, sakopojot šo seno leģendu un mītu krājumu, kristīgās baznīcas tēvi nekādi nav spējuši tos savā starpā saskaņot. «Jautrā evaņģēlija» tulkojumā pēc iespējas saglabāta spilgta un tēlainā franču oriģināla valoda. Tulkojumā daži nelieli saīsinājumi.

indexarhīvs     yandex        mega

Dieva darbi

Reliģijas kritika. Latviešu autoru antireliģiskās satīras krājums. Dadža pielikums. I. Līdums Kaut kur dzirdēts stāsts ; V. Artavs Ziemsvētku leģenda ; A. Zemzars Tā kunga dzimšanas dienā ; J. Dimants Svētais vīrs ; V. Vējš Piespiedu atturība ; J. Jaunzems Desmit rubļu ; A. Auziņš Krusta zirneklis ; A. Skailis Uzmanies no miroņiem! ; V. Mihailovs Dieva darbi ; O. Mauriņš Kā tas kungs Jānīti ieveda kārdināšanā ; J. Dimants Lūgšana ; P. Ēteris Tev teikšu ; H. Uldvars Ar dievpalīgu ; M. Cālis Viltīgais Pīrāgs ; O. Mauriņš Ceļazīme uz debesu valstību ; L. Jēruma Bībeli — citreiz! ; J. Osmanis Nabaga velns ; H. Heislers Ko tu gudram padarīsi! ; P. Ēteris Šurī, Murī ; V. Alks Kikeriku! ; A. Skailis Piesardzība ; A. Skailis Astroloģija ; J. Belce-BullĪtis Tā zintnieka Jonasa Belco Bullīša priecas mācība ; F. Lēvijs Ticības apliecinājums

indexarhīvs     yandex     mega

Leo Taksils. Jautrā bībele

Jautra bibele(L.Takils)

Reliģijas kritika. Ateistiskajā literatūrā nav nemaz tik daudz grāmatu, kas pārliecinoši un tai pašā laikā spilgti un asprātīgi atspēkotu jūdu un kristiešu galvenās «svētās» grāmatas — bībeles aplamības. Viena no tādām spilgtām un aizraujošām grāmatām ir «Jautrā bībele», ko sarakstījis pazīstamais franču žurnālists ateists Leo Taksils. Ar dzirkstošu humoru viņš iztirzā bibeles aplamības un pretrunas. Šī grāmata ir vērtīga arī ar to, ka autors sīki analizē bībeles leģendas. Propagandists, kas veic ateistisku darbu, izlasījis Leo Taksila grāmatu, gūs bagātīgu materiālu. «Jautrās bībeles» tulkojumā saglabāts tās franču tekstam raksturīgais dzīvais un tēlainais izklāstījums. Grāmata ilustrēta ar daudziem satīriskiem zīmējumiem.Reliģiskus organizācijas un kulta kalpi, kas vienmēr un visur ir aizstāvējuši visu reakcionārāko un visvairāk atpalikušo, ar lielu skubu devās buržuāzijai palīgā. Viņi sankcionēja kapitālistisko algoto verdzību, bet kapitālisti sāika rūpēties par svēto kalpu labklājību. 1884. gada aprīlī Romas pāvests Leons XIII griezās pie ticīgajiem ar vēstījumu, kas pazīstams ar nosaukumu pēc tā pirmajiem diviem vārdiem — «Cilvēku dzimums». Šai vēstījumā pāvests aicināja uz enerģisku cīņu pret bezdievību, pret visiem, kas neatzīst Romas katoļu baznīcas noteicošo nozīmi un protestē pret darbaļaužu šķiras apspiešanu. Neticība dievam un vispār brīvdomība vēstījumā bija pasludināta par «tumsas valdnieka» — velna darbu, par viņa ieroci, par sekām, ko radījis velna naids pret kristiānismu. Pāvesta enciklika bija savdabīgs reakcijas spēku aicinājums uz karagājienu pret ateismu un brīvības mīlestību.

indexarhīvs     yandex        mega

Dr. Johans Pohls. Talmūda gars

TalmudagarsJPohlsfb2

Reliģijas kritika. 1944.gadā izdota grāmata par jūdaisma svētajiem rakstiem. Talmūds pamatojas uz Vecā derībā – Torā sakopotiem Mozus likumiem. Par Toru (mācība, likums) sauc piecas Mozus grāmatas, kas pēc žīdu uzskatiem attiecināmas tieši uz Mozu personīgi, jo Mozus tās 12. gadsimtenī pirms Kr. dz. esot sarakstījis saskaņā ar kādu pārdabisku Jāves pavēli.

indexarhīvs    yandex      mega

Jānis Dāvis. Rabīns Pāvils kā kristietības pāržīdotājs

rabinspauls

Reliģijas kritika. Aprakstīti daži kristīgās ticības rašanās aspekti un ebreju tautas vētures un ticības nozīme kristietības attīstībā, kā arī ebreju rabīna Saula vēlāk Pāvila ietekme veidojot un attīstot kristietību. Autora uzskati reizēm šķiet visai radikāli un pat antisemītiski, tomēr iedziļinoties un uzmanīgi izlasot tekstu  daudzām tēzēm nākas piekrist.

indexarhīvs     yandex    mega

Jemeļjans Jaroslavskis. Bībele Ticīgajiem un Neticīgajiem

BibeleticigajiemunneticigajienJJaroslavskisfb2

Reliģijas kritika. Jaroslavskis pārliecinoši pierāda, ka rūpīga bībeles pētīšana ļauj secināt, ka tajā pilnīgi trūkst jebkā «svēta», ka tajā sakopoti daudzu senlaiku rakstnieku visdažādākie sacerējumi, ko viņi sarakstījuši dažādos laikos, kā arī dažādu tautu pasakas un teikas. Bībele nepavisam nav visvecākā grāmata, kā apgalvo garīdznieki: daudzām tautām ir vēl daudz vecāku grāmatu, un tās citādi stāsta par pasaules un cilvēka radīšanu. Tapat kā bībelē, šais grāmatās tiek apdziedāti dievi, ko godina šīs tautas, — Buda, Brahma, Šiva un citi, bet reliģiskās mācības, kas tur izklāstītas, tās uzskata par vienīgi pareizajām. Bībeles mīti, kā secina autors, ir «tumša, neizglītota mežoņa izdoma», jo tas nevarēja balstīties uz zinātnes sasniegumiem, tam nebija astronomisko instrumentu debesu telpas pētīšanai. «Bībelē ticīgajiem un neticīgajiem» atklājas, cik nezinātnisks raksturs ir bībeles stāstiem par pasaules, Saules sistēmas, Zemes, augu, dzīvnieku un cilvēka izcelšanos. Šie stāsti, autors atzīmē, atspoguļo pirmatnējo cilvēku naivos priekšstatus par viņu apkārtējo pasauli.

indexarhīvs     yandex      mega