Pēters Kummers. Nekas nav neiespējams

Rokasgrāmata konstruktīvajā domāšanā. (fragmenti). Pēters Kummers jau 15 gadus nodarbojas ar konstruktīvās domāšanas praktiskajiem jautājumiem. Par savu svarīgāko uzdevumu viņš uzskata turpināt un attīstīt tālāk sava ievērojamā skolotāja Dr. Džozefa Mērfija darbu. Vai mēs tiešām savā dzīvē esam nenovēršami pakļauti nejaušību kaprīzēm, laimei vai nelaimei? Bet varbūt mums tomēr dota iespēja apzināti ietekmēt un pašiem vadīt savu likteni? Atbilde ir šāda: tāda iespēja ir mums visiem dota, turklāt – viegli apgūstama. Atslēga jaunai, labākai dzīvei meklējama mūsu pašu zemapziņā! Mūsu pienākumu, laimes, veselības noslēpums – spēja domāt konstruktīvi. Iepazīstieties un mācieties likt lietā savs zemapziņas vareno un bezgalīgo spēku! Tikai tā jūs sasniegsiet visu svarīgāko, pēc kā dzīvē tiecaties, lai arī šodien tas jums varbūt šķiet nereāli un nesasniedzami. Šī grāmata jums atklās, cik daudz jau ir tādu cilvēku, kuri radikāli uzlabojuši savus dzīves apstākļus, izmantojot šo efektīvo metodi. Zvaigzne ABC 1999

Index  mega  yandex

Johans Volfgangs Gēte. Poēzija un īstenība

Šinī darbā J. V. Gēte ir ne tikai sīki attēlojis pirmos divdesmit sešus gadus (1749—1775) no sava astoņdesmit trīs gadus ilgā mūža (1749—1832), bet devis arī plašu pārskatu par tā laika notikumiem politikas, literatūras un mākslas jomā ne vien Vācijas, bet Eiropas mērogā. Jau šā darba ievadā Gēte formulējis, kāds, viņaprāt, ir biogrāfiska darba uzdevums; proti — attēlot cilvēku sava laika apstākļos, parādīt šo apstākļu ietekmi uz viņa personības veidošanos un, ja viņš ir rakstnieks vai mākslinieks, tad dot arī priekšstatu par viņa daiļrades attīstību.

Index  yandex  mega

Imanuels Kants. Prolegomeni

Ievērojamais vācu filozofs Imanuels Kants šajā darbā (1873) mēģinājis reljefāk un uzskatamāk iztirzāt «Tīrā prāta kritikas» idejas, turklāt veidojot šo apceri kā vadoni filozofisko zināšanu iedabas noskaidrošanā.

Izdevums adresēts studentiem, aspirantiem un pasniedzējiem, kā arī tiem interesentiem, kuri vēlas paplašināt savu teorētisko apvārsni pasaules domas norišu izpratnē.

Index   mega   yandex

Nikolajs Smeļakovs. Praktiskā Amerika

To, par ko raksta autors, viņš nav uzzinājis no citiem cilvēkiem.

N. Smeļakovs — tagad PSRS ārējās tirdzniecības ministra vietnieks, Ļeņina prēmijas laureāts, kādu laiku dzīvoja Amerikas Savienotajās Valstīs, tikās ar komersantiem, iepazinās ar rūpniecībā, lauksaimniecībā, transportā, tirdzniecībā un sadzīves pakalpojumu sfērā strādājošo speciālistu darbību. Valsts darbinieka pieredze un inženiera vērīgā acs deva viņam iespēju ievērot daudz interesanta, savākt bagātīgu materiālu par amerikāņu komersantu darba stilu un metodēm, par ražošanas un darba organizāciju dažādās ekonomikas nozarēs, par sociālo apstākļu specifiku, kur pamatlikums ir neapvaldīta dzīšanās pēc dolāriem.

Grāmatas otrais izdevums papildināts ar divām jaunām nodaļām: par mašīnu un iekārtas tehnisko apkalpošanu un par rūpniecības specializāciju. Pārējo nodaļu tekstā sniegti dažādi jauni dati no amerikāņu statistikas materiāliem un tehniskās literatūras. Atspoguļoti daži jauni fakti no Savienoto Valstu dzīves. Ievietotas vairākas jaunas ilustrācijas.

Index   Yandex   Mega

M. Birznieks. No SS un SD līdz…

Grāmatā «No SS un SD līdz …» attēlota latviešu buržuāzisko nacionālistu prettautiskā rīcība un ļaundarības otrā pasaules kara gados, kad viņi, savas šķiras naida vadīti, padevīgi kalpoja vācu okupantiem un nacistu ideoloģijai un piedalījās kā latviešu tautas, tā ari citu tautu iznīcināšanā. Atsegti nacionālfašistu un buržuāzisko nacionālistu pirmskara sakari ar nacistu slepenajiem dienestiem, pēc pašu iniciatīvas pastrādātie noziegumi pret cilvēcību Lielā Tēvijas kara pirmajos mēnešos, bet vēlāk — līdz pat kara beigām — sastāvēdami SS un SD masu terora specialkomandās un brīvprātīgo policistu bataljonos. Raksturota arī latviešu reakcionārās emigrācijas prettautiskā rīcība pēckara gados.

Index   Yandex   Mega

Valentīns Zorins, Misteri miljardi

Šī grāmato sarakstīta, izmantojot Savienoto Valstu vadošo un bagātāko rūpnieku un finansistu dinastiju dzīves gaitu ilggadigos pētījumus. Tā saistās ar agrāk publicēto gramatu par Amerikas nekronētajiem karaļiem. Šo grāmatu autors Valentīns Zorins, žurnālists un zinātnieks, padomju televīzijas un radio politiskais komentētājs, V. Vorovska prēmijas laureāts, vēstures zinātņu doktors, PSRS Zinātņu akadēmijas ASV institūta profesors, ne vienreiz vien apmeklējis Savienotās Valstis, ticies un runājis ar daudzām savas grāmatas personām. Šīs grāmatas pamatā ir pētījumu rezultāti, personiskie iespaidi un novērojumi.

Index. Yandex.  Mega.

Andrejs Aņikins. Dzeltenais sātans.

Zelts un kapitālisms. …ikviens, bez šaubām, zina, ka zelts — tā ir nauda. Bet nauda ir ekonomiska un sociāla parādība. No sabiedriskās iekārtas atkarīgs, kāda loma valsti ir naudai. Zināmā mērā pareizs arī pretējais apgalvojums:

ja redzam, kā konkrētajā sabiedrībā funkcionē nauda, tad varam spriest ari par šis sabiedrības raksturu, par cilvēku savstarpējām mantiskajām un ekonomiskajām attiecībām.

Index. YandexMega.