Kaspars Balodis. Ievads civiltiesībās

ievads_civiltiesibask-balodis

Kaspars Balodis ir Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnesis, Latvijas Universitātes asociētais profesors, zinātnisku publikāciju autors civiltiesībās. Grāmatā „Ievads civiltiesībās” pirmo reizi pēc Latvijas neatkarības atgūšanas un Civillikuma spēka atjaunošanas vienotā sistēmā ir sakārtoti un aprakstīti tie tiesību jautājumi, kas ir kopīgi visām civiltiesībām. K. Baloža grāmata dod lasītājam iespēju iegūt visaptverošas zināšanas par civiltiesību pamatjautājumiem. Tā domāta gan juristiem un jurisprudences studentiem, gan citiem lasītājiem, kurus interesē civiltiesības, to vieta tiesību sistēmā un sabiedrības dzīvē. zvabc2007

indexarhīvs / yandex / mega

 

V. Miezis J. Nikiforovs. Kriminālista rokasgrāmata

kriminalista-rkasgramata

Priekšmetu un objektu apraksti. Latvijas Policijas Akadēmija Kriminālistikas katedra Rīga        1997. Rokasgrāmata paredzēta LPA studentiem praktiskās kriminālistikas nodarbībās un izstrādājot praktikumus, kā arī policijas, prokuratūras un citu tiesībsargājošo institūciju darbiniekiem, kuriem, veicot pirmstiesas un tiesas izmeklēšanu, protokolos precīzi un vienveidīgi jāapraksta dažādi objekti un priekšmeti. Apspriesta un ieteikta izdošanai LPA Kriminālistikas katedras 1997.gada 29.janvāra sēdē (protokols Nr. 63/4.2). Izdota saskaņā ar LPA akadēmiskās padomes 1997.gada 19.februāra lēmumu Nr. 58/12.

indexarhīvs    yandex     mega

Latvijas republikas satversmes komentāri. 8 nodaļa. Cilvēka pamattiersības

image1

Latvijas Universitātes zinātniskais projekts Nr. 2009/ZP-170 Zinātniskais vadītājs profesors, Dr.jur. Ringolds Balodis Zinātniskais līdzstrādnieks mg.jur. Edvīns Danovskis Projekta atbalstītāji: Latvijas Republikas Valsts prezidents, Satversmes tiesa, Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, Latvijas Vēstnesis un Uzņēmumu reģistrs

(šī un citas zemāk redzamās deviņas grāmatas par jurisprudenci atsūtītas no failiem. lv ar lūgumu tās publicēt. Nezināma autora noskanētas ļoti slikti, nepiespiežot pie skanera stikla grāmatas vidu tāpēc atpazīstot ar abby finereader tekstā daudz kļūdu. Var mēģināt izmantot pdf failus, lai gan arī tur teksts izlasāms ar grūtībām)

Fb2: indexarhīvs yandex mega

Pdf: indexarhīvs yandex mega

Edgars Meļķisis. Tiesību normu iztulkošana

EdgarsMeisis

2.pārstrādātais izdevums. Latvijas Universitāte Rīga, 2000. Latvijas Universitāte Juridiskā fakultāte Tiesību teorijas un politikas zinātnes katedra. Juridiskā fakultāte mācību līdzekļu sēriju “Juridiskai izglītībai” izdod sadarbībā ar mēnešrakstu “Likums nu Tiesības”. Šis ir otrais sērijas izdevums – Tiesību normu iztulkošana.

Fb2: indexarhīvs yandex mega

Pdf: indexarhīvs yandex mega

Jānis Neimanis. Ievads tiesībās

J.Neimanis.Ievadstiesbas

Tiesību zinātnes pētīšanas priekšmets ir tiesības. Nav noslēpums, ka mūsdienās tiesības tiecas regulēt arvien lielāku sabiedriskās dzīves norišu skaitu. Par to liecina statistikas dati, cik viena gada ietvaros tiek pieņemti jauni likumi. Tādēļ var teikt, ka tiesības iespiežas sabiedrībā gandrīz visās jomās un gandrīz visās tās izpausmes formās.

indexarhīvs yandex mega

Sanita Osipova. Ievads tiesību socioloģijā

Ievadstiesbusocioloij.jpg

Kā tiesību socioloģijas virziena veidotāja Latvijā Sanita Osipova ar savu grāmatu parāda, ka, viņasprāt, par maz ir sniegt vienkāršu ieskatu par to, kā šis virziens veidojies, bet ir jāvēlas vairāk – likt lasītājam izprast dažādus intelektuālos avotus, kas, kopā savilkti kā pavedieni kamolā, sniedz izpratni par sociālajiem dzinuļiem un izziņas ceļiem, kuri noveduši pie jaunā zinātnes virziena. Te ir aplūkoti gan dabaszinātņu, gan filozofijas, gan tiesību zinātnes, gan socioloģijas attīstības nozīmīgie pavērsieni, kuru apzināšana padara dziļāku un pamatīgāku izpratni par jaunā virziena rašanos.

Fb2: indexarhīvs    yandex    mega

Pdf: indexarhīvs    yandex     mega