Indra Andersone, Arvīds Purviņš. Atklājumi izgudrojumi pieņēmumi mīklas Pirms Mūsu Ēras.

AtklajumiizgudrojumipienemumimiklasPMEfb2

Pētot senos klinšu zīmējumus, apbedījumus un izrakumus, var secināt, ka aizvēsturiskie alu cilvēki nebūt nav pliki mežoņi, kādus tos attēlo multiplikācijas filmās. Jau 15 000 gadu p.m.ē. viņi lietoja daudz dažādu instrumentu (sākot ar kaula adatām līdz lieliski izstrādātiem šķēpu uzgaļiem) un tērpās no ādas darinātos apģērbos. Daļa no viņiem dzīvoja alās, kas bija izgreznotas ar zīmējumiem, daļa teltīs vai pat no mamuta kauliem būvētās mītnēs. Vēl vairāk – cilvēciskās īpašības un attiecības jau ir pastāvējušas pat neandertāliešu laikā. Atrokot 60 000-30 000 gadu vecus neandertāliešu apbedījumus, redzams, ka cilvēki apglabāti rūpīgi izraktos kapos. Divās apbedījuma vietās atrasti arī ziedputekšņi, kas liecina, ka kapā bijuši ziedi. Tā kā daudzi apbedītie ir bijuši salīdzinoši veci un pat fiziski nepilnvērtīgi, Čikāgas universitātes antropoloģijas profesors Ričards Kleins uzskata, ka tieši cilvēciskās sabiedrības evolūcijas sākums – kopējas rūpes par veciem un slimiem -ļāva neandertāliešiem dzīvot ilgāku mūžu nekā viņu priekštečiem. Tiem, kuri domā, ka viss labais un ievērojamais ir izgudrots tikai 18.-19. gs., nāksies vilties – tas nebūt tā nav.

indexarhīvs / yandex / mega

pdf    indexarhīvs / yandex / mega

Ksenija Skulme. Brīnišķīgais cilvēka ķermenī

BriniskigaiscilvekakermeniKSkulmefb2

Grāmata iespiesta 1935.gadā A/S Valters un Rapa populāri zinātnisko grāmata sērijā. Grāmata ir uzrakstīta tēlaini, izjusti un dzīvi. Tas atvieglina satura uztveršanu un rosina jauniešus mācīties. Zināšanas par ķermeņa uzbūvi un norisēm ir vajadzīgas visiem! Bez tām nav iespējama ārsta un pacienta kopējais darbs gan veselības saglabāšanā, gan slimību ārstēšanā. Populāri zinātniskā jomā līdzīgas grāmatas nav.

indexarhīvs / yandex / mega

Arnis Radiņš. Ceļvedis Latvijas senvēsturē

Celvedis Latvijas senvesture(A.Radins)

Grāmatu apgāds Neputns izdevis Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora Dr. hist. Arņa Radiņa grāmatu Arheoloģisks ceļvedis latviešu un Latvijas vēsturē. Tas ir aizraujošs un bagātīgi ilustrēts stāsts par mūsu tautas saknēm vairāk nekā 400 lappušu apjomā. Grāmata ir novitāte, jo ir pirmais šādā aspektā un hronoloģiskā griezumā veidots izdevums par arheoloģiju Latvijā. Astoņās nodaļās mūsdienīgi pievilcīgā formā un izteiksmē, plašai auditorijai saprotamā valodā parādīta Latvijas teritorijā savulaik dzīvojošo cilšu jeb maztautu – latgaļu, zemgaļu, sēļu, kuršu, lībiešu un vendu saplūšana vienā latviešu tautā, uzrādot gan to atšķirības, gan kopīgās raksturojošās iezīmes, kā arī un latviešu un to veidojošo kultūru vietu baltu vēstures kopkontekstā. Tāpat darbā atainota Latvijas teritorijas iedzīvotāju kultūru pārmantotība un pēctecība, izsekojot šim procesam līdz pat mūsdienām. Atsevišķa sadaļa veltīta Latvijas arheoloģijas pētniecības vēsturei, atsedzot zinātnes jaunākās atziņas un demonstrē arheoloģiskās pētniecības iespējas ne tikai senākās, bet arī nesenās vēstures izzināšanā. Pausti arī līdz šim nepubliskoti jauni uzskati. Krāšņajā izdevumā publicēts nozīmīgs ilustratīvais materiāls, kas balstīts uz Latvijas Nacionālā vēstures muzeja unikālo senlietu krājumu. Tas padara šo darbu ne vien vizuāli izsmalcinātu, bet arī sniedz priekšstatu par vizuālās kultūras kodu tapšanu Latvijas teritorijā gadsimtu gaitā.

PDF: indexarhīvs / yandex / mega

Fb2: indexarhīvs / yandex / mega

Haralds Biezais. Gaismas Dievs seno latviešu reliģijā

Gaismas dievs seno latviesu religija(H,Biezais)

Gaismas Dievs seno latviešu reliģiskajās tradīcijās un vēstures avotos ir viens no visagrāk apliecinātajiem, gan ar Ūsiņa vārdu. Diskusijas ap šo dieva tēlu laiku gājumā ir bijušas ļoti asas, dažkārt arī polemiskas; tajās ir krustojušās tīri objektīvas pētniecības intereses ar nacionālromantiskām vēlmēm stiprināt tautisko apziņu — līdz pat tieksmēm atjaunot seno latviešu reliģiju, tanī ierādot savu vietu arī Ūsiņam. Kas attiecas uz agrīno zinātnisko pētniecību, tad ir jāņem vērā dažas sevišķas grūtības. Sie pētnieki bija sveštautieši, kam dzīvā reliģiskā tautas tradīcija bija sveša, jo vajāšanas dēj tā tika cittautiešiem slēpta. Turklāt tautas valodas vāja pazīšana radīja pārpratumus nozīmīgu apzīmējumu jēgas izpratnē, nemaz nerunājot par dziļākām semantiskām niansēm. Vēlāk šīm grūtībām pievienojās metodiskas neskaidrības, pieietamo avotu materiālu interpretējot sava laika valdošo reliģijas un valodas pētniecības metožu ietvaros. Šo apstākļu noteikto grūtību pārvarēšana latviešu reliģijas pētniecībā vispār, bet it sevišķi jautājumā par Gaismas Dievu nopietnāk aizsākās jau pagājušā gadsimta otrā pusē. 1994

indexarhīvs / yandex / mega

Pulkvedis Karlsons. Kara mākslas vēsture

Kara makslas vesture(pulkv.Karlsons)

Īss parskats par seno, vidus un jauno laiku kara mākslas attīstību. Mūsu militārā literatūrā ir ļoti maz darbu kara mākslas vēsturē, kas konspektīvā veidā sniegtu pārskatu par seno laiku kara mākslas attīstības gaitu, šis apstāklis liekas būt attaisno­jums izdot atsevišķā brošūrā manis virsnieku akadēmiskos kursos nolasītās lekcijas. Darbā ievēroti jaunāko pētījumu re­zultāti, kas liek domāt, ka darbs varētu ieinteresēt arī plašākas inteliģentās sabiedrības aprindas. Nav šaubu, ka pirmām iespiedumam piemīt daudzas nepilnības, par kuru aizrādīšanu būšu ļoti pateicīgs, cenšoties tās novērst nākošos iespiedumos, ja tādi būtu nepieciešami.

indexarhīvs / yandex / mega

Edgars Imants Siliņš. Lielo patiesību meklējumi

Lielo patiesibu meklejumi(E.I.Silins)

Šīs esejas iecerētas kā netradicionāls ieskats Lielo Patiesību meklējumos Cilvēces pasaules izziņas un izpratnes vēsturiskās attīstības gaitā. Apskatot problēmu no vissenākajiem pirmsākumiem līdz mūsdienām, mēs — pretēji tradicionālajai pieejai — atsakāmies no ierastā vēsturiski hronoloģiskā izklāsta. Savu stāstījumu sāksim ar to, ka mūsu 20. gadsimta ietvaros Lielo Patiesību meklējumi noveda pie modernās kvantu fizikas, vispārīgās relativitātes teorijas, Gēdela teorēmas, kosmosa evolūcijas Lielā Sprādziena (Big Banģ) modeļa, haosa teorijas, sinerģētikas — visjaunākās mūsdienu integrālās zinātnes, kā ari netradicionālās fraktāļu ģeometrijas — ģeometrijas, kas apraksta kā dzīvās, tā nedzīvās dabas daudzveidīgās neregulārās formas. par ideju un paradigmu vēsturi no senkīniešu Dao filozofijas un dzenbudisma līdz mūsdienu kvantu fizikai, sinerģētikai, haosa teorijai un fraktēju ģeometrijai. Paradigmu sasaikne un izomorfisms laikmetu kultūrslāņos Austrumos un Rietumos. Ideju un paradigmu tīkls laika horizontālās un vertikālēs

indexarhīvs / yandex / mega

Jānis Klētnieks. Mūžības valdnieki

Muzibas valdnieki(J.Kletnieks)

Grāmatā “Mūžības valdnieki” pirmo reizi latviešu valodā sniegts plašāks ieskats ēģiptiešu “Mirušo grāmatas” tekstos, raksturoti ēģiptiešu dievi un reliģiskie centri, īpaša uzmanība veltīta piramīdu uzbūvei un to atbilstībai mitoloģiskās pazemes valstības topogrāfijai. Autors stāsta par ēģiptiešu laika skaitīšanas veidiem un 365 dienu gada izcelsmi. Sniegta Ēģiptes vēstures periodizācija un dinastiju saraksts. Tekstu papildina 100 attēlu Grāmatas autors Jānis Klētnieks, zinātņu vēsturnieks un LZA Goda doktors, kopš 2002. gada piedalījies Latvijas zinātniskās ekspedīcijas pētniecības darbā Ēģiptē, vadījis ievērojamā Kārnākās tempļa fotogrammetrisko uzmērīšanu Luksorā, iepazinis pasaulē vecāko Džosera piramīdu Sakārā, kur pazemes kapenes iekārtojums tieši saistīts ar senākajiem ticējumiem.  Tapals, 2008

indexarhīvs / yandex / mega

Jānis Klētnieks. Nāk Komēta

Nak kometa(J.Kletnieks)

Komēta ir kā dabiska «starpplanētu laboratorija», kas astronomiem ļauj izzināt šo īpatnējo debess ķermeņu ceļus, uzbūvi un izcelsmi. Cik daudz maldīgu uzskatu ir bijis jāatmet, lai saprastu, ka komētas ir sasaluši kosmosa ķermeņi un sastāv no pirmmatērijas, no kuras veidojušās Saules sistēmas planētas. Taču visi mūs interesējošie jautājumi nav vēl pilnīgi izpētīti. Varbūt komētas atnesušas uz Zemi arī dzīvību!

indexarhīvs / yandex / mega