Pulkvedis Karlsons. Kara mākslas vēsture

Kara makslas vesture(pulkv.Karlsons)

Īss parskats par seno, vidus un jauno laiku kara mākslas attīstību. Mūsu militārā literatūrā ir ļoti maz darbu kara mākslas vēsturē, kas konspektīvā veidā sniegtu pārskatu par seno laiku kara mākslas attīstības gaitu, šis apstāklis liekas būt attaisno­jums izdot atsevišķā brošūrā manis virsnieku akadēmiskos kursos nolasītās lekcijas. Darbā ievēroti jaunāko pētījumu re­zultāti, kas liek domāt, ka darbs varētu ieinteresēt arī plašākas inteliģentās sabiedrības aprindas. Nav šaubu, ka pirmām iespiedumam piemīt daudzas nepilnības, par kuru aizrādīšanu būšu ļoti pateicīgs, cenšoties tās novērst nākošos iespiedumos, ja tādi būtu nepieciešami.

indexarhīvs / yandex / mega

Edgars Imants Siliņš. Lielo patiesību meklējumi

Lielo patiesibu meklejumi(E.I.Silins)

Šīs esejas iecerētas kā netradicionāls ieskats Lielo Patiesību meklējumos Cilvēces pasaules izziņas un izpratnes vēsturiskās attīstības gaitā. Apskatot problēmu no vissenākajiem pirmsākumiem līdz mūsdienām, mēs — pretēji tradicionālajai pieejai — atsakāmies no ierastā vēsturiski hronoloģiskā izklāsta. Savu stāstījumu sāksim ar to, ka mūsu 20. gadsimta ietvaros Lielo Patiesību meklējumi noveda pie modernās kvantu fizikas, vispārīgās relativitātes teorijas, Gēdela teorēmas, kosmosa evolūcijas Lielā Sprādziena (Big Banģ) modeļa, haosa teorijas, sinerģētikas — visjaunākās mūsdienu integrālās zinātnes, kā ari netradicionālās fraktāļu ģeometrijas — ģeometrijas, kas apraksta kā dzīvās, tā nedzīvās dabas daudzveidīgās neregulārās formas. par ideju un paradigmu vēsturi no senkīniešu Dao filozofijas un dzenbudisma līdz mūsdienu kvantu fizikai, sinerģētikai, haosa teorijai un fraktēju ģeometrijai. Paradigmu sasaikne un izomorfisms laikmetu kultūrslāņos Austrumos un Rietumos. Ideju un paradigmu tīkls laika horizontālās un vertikālēs

indexarhīvs / yandex / mega

Jānis Klētnieks. Mūžības valdnieki

Muzibas valdnieki(J.Kletnieks)

Grāmatā “Mūžības valdnieki” pirmo reizi latviešu valodā sniegts plašāks ieskats ēģiptiešu “Mirušo grāmatas” tekstos, raksturoti ēģiptiešu dievi un reliģiskie centri, īpaša uzmanība veltīta piramīdu uzbūvei un to atbilstībai mitoloģiskās pazemes valstības topogrāfijai. Autors stāsta par ēģiptiešu laika skaitīšanas veidiem un 365 dienu gada izcelsmi. Sniegta Ēģiptes vēstures periodizācija un dinastiju saraksts. Tekstu papildina 100 attēlu Grāmatas autors Jānis Klētnieks, zinātņu vēsturnieks un LZA Goda doktors, kopš 2002. gada piedalījies Latvijas zinātniskās ekspedīcijas pētniecības darbā Ēģiptē, vadījis ievērojamā Kārnākās tempļa fotogrammetrisko uzmērīšanu Luksorā, iepazinis pasaulē vecāko Džosera piramīdu Sakārā, kur pazemes kapenes iekārtojums tieši saistīts ar senākajiem ticējumiem.  Tapals, 2008

indexarhīvs / yandex / mega

Jānis Klētnieks. Nāk Komēta

Nak kometa(J.Kletnieks)

Komēta ir kā dabiska «starpplanētu laboratorija», kas astronomiem ļauj izzināt šo īpatnējo debess ķermeņu ceļus, uzbūvi un izcelsmi. Cik daudz maldīgu uzskatu ir bijis jāatmet, lai saprastu, ka komētas ir sasaluši kosmosa ķermeņi un sastāv no pirmmatērijas, no kuras veidojušās Saules sistēmas planētas. Taču visi mūs interesējošie jautājumi nav vēl pilnīgi izpētīti. Varbūt komētas atnesušas uz Zemi arī dzīvību!

indexarhīvs / yandex / mega

Sandis Laime. Raganu priekšstati Latvijā: Nakts raganas

Nakts raganas(S.Laime)

Zinātnisks pētījums. Viduslaiku dēmonologijas pētnieks Džefrijs Bērtons Rasels savulaik rakstīja: „Cenšoties neredzēt cilvēcisko ļaunumu, mēs esam pieradinājuši raganas un padarījuši tās komiskas, uzsēdinot uz slotas un uzvelkot tām smailu cepuri. Tā mēs viegli izravējam’raganas no savām bailēm un iegalvojam saviem bērniem un arī paši sev -, ka tādu raganu vispār nav. Bet viņas ir. Vai vismaz reiz bija”. Vēl ilgi pirms uzsēdināšanas uz slotas latvieši bijās no cita veida raganām. Tumšās naktīs bālā mēness gaismā dīķmalās un nomaļos purvos tās velēja savus zīda audeklus, mēģinot attīrīties no dzīves laikā uzkrātā grēku smaguma. Ieklausieties – viņas joprojām tur ir. Vai vismaz reiz bija… LULFMI2013

indexarhīvs / yandex / mega

Ināra Vaivode. Netradicionālās tehnoloģijas atgriežas no gadsimtu dzīlēm

Netradicionalas tehnologijas atgriezas no gadsimtu dzilem(I.Vaivode)

Grāmatā sniegta saistoša informācija par netradicionālajām bioloģiskajām zemes apstrādes metodēm, augu savietojamību, dārzu, parku plānošanu un ierīkošanu, pareiziem koku ciršanas laikiem, unikāliem, videi draudzīgiem atkritumu apsaimniekošanas variantiem, celtniecību no grunts, Dzimtas sētas un ekociemata izveidošanu. Tā var kalpot kā rokasgrāmata lauksaimniekiem, mežiniekiem (mežsaimniekiem), cilvēkiem, kuri vēlas pareizi ierīkot savu Dzimtas ekosētu, individuālajiem ekobūvētājiem, kā palīglīdzeklis lauksaimniecības un vides aizsardzības organizācijas studentiem. Tā arī sniedz interesantas idejas vides sakopšanā un atkritumu apsaimniekošanā. Grāmatā katrs varēs atrast sev pieņemamāko netradicionālo tehnoloģiju variantu un realizēt to savā saimniecībā.

Zemes apstrādes nestandarta pieredze ; Efektīvie mikroorganismi ; Augu savietojamība ; Koku ciršanas noslēpumi ; Parku un dārzu ierīkošana ; Celtniecība no zemes ; Ekomāja ; Kā nerokot apstrādāt zemi ; Kā pieaicināt palīgā augsnes iemītniekus ; Kā viens zemes apstrādes instruments aizvieto divdesmit ; Par nezāļu derīgumu dārzā ; Kā vissmirdīgāko nosēdbaseinu pārvērst tīrā dīķi ; Kā nocirst koku, kas nedeg, nepūst, nenosēžas, neplaisā ; Kā ierīkot dārzu un parku ; Kā uzbūvēt māju no grunts ; Kas ir ekomāja un ekoloģiskais ciemats ; Un par daudz ko citu…

indexarhīvs / yandex / mega

Oļģerts Guļāns. Par ko klusē vēsture

Par ko kluse vesture(O.Guljans)

Analizējot vēl nopietni nepētītās slepenās operācijas un deduktīvi izvērtējot faktus, ir iegūstama principiāli jauna vēstures versija. Salīdzinot Bībeli ar pagātnes faktiem un modernās fizikas atziņām, var secināt, ka gadu miljonos cilvēce dzīvoja pilnvērtīgu dzīvi. Bet pēdējie 6000 gadi ir piesātināti ar neģēlībām, ko izraisīja reizē ar krāsaino metalurģiju dzimušais sātanisms zemes ķēniņu paaudžu paaudzes. Tādē| pirms 2000 gadiem civilizācija gandrīz aizgāja bojā. To izglāba Jēzus Kristus pestīšanas misija. Kristiānisms sātanisko Romas impēriju sagrāva. Eiropā tika atjaunota tradicionālā kārtība, kuras vārdā savas galvas nolika daudzi grieķi, teitoņi, jūdi, arābi un citi varonīgi cīnītāji. Impērijas kalpi vergturi izklīda pa Eiropu kā vikingi laupītāji. Taču sātanisti revanšējās, Eiropā ievazājot absolūtismu un divas jaunas Romas impērijas. Pēc Lielās franču revolūcijas zemes ķēniņi mainīja taktiku cilvēces pašiznīcināšanas kariem veidoja pseidostrādnieku partijas un to ekstrēmistiskus triecienspēkus komunistus, nacistus, fašistus un fundamentālistus. Šo ļauno spēku vēsturiskā opozīcija ir kristiānisms, jūdaisms, muhamedānisms un senā dievturība. Izrādās, ka vēstures pirmavoti tika viltoti jau sirmā senatnē Sokrāta manuskriptu nav, Flāvija jūdu vēstures avoti ir pretrunā ar grieķu tulkojumiem un Kumranā atrastajiem tīstokļiem, bet citi pirmavoti vispār nav atrasti. Latviešu Indriķa hronikas pašreizējā versija ir pretrunu pilna. Atklājies, ka mūsdienu krievu senči nebija slāvi, vikingi nekad nav bijuši skandināvu senči. Mūsdienās sātanisti ir apvienojušies slepenajā Eirāziešu ordenī. XIII gadsimtā Baltijas jūras austrumu krastā tautas labprātīgi kristījās, un stāsti par piespiedu kristīšanu ir izdomājums.

indexarhīvs / yandex / mega

Jānis Klētnieks. Svētie noslēpumi

SvetienoslepumiJKletnieksfb2

Vai senatnes mīti un leģendas ir izdoma vai tēlains skatījums uz pasauli un notikumiem, vai šajos no pagātnes nākušajos stāstos rodams realitātes atspulgs vēstījums par pagājušo laiku cilvēku dzīvesveidu un varoņiem? Vai mēs zinām, ka tādi ietilpīgi jēdzieni kā “dvēsele”, “nemirstība”, “mūžīgā dzīvība”, “bezgalība” ir radušies seno ēģiptiešu un šumeru kultūras laikā? Kas patiesībā slēpjas aiz mūsdienās tik plaši, bet virspusēji lietotajiem jēdzieniem “grēku plūdi”, “septiņi treknie gadi” vai “Eiropas nolaupīšana”? Uz šīm un citām seno civilizāciju atstātajām mīklām mēģina atbildēt grāmata “Svētie noslēpumi” zvabc2012

indexarhīvs / yandex / mega