Padomju Latvijas tautas saimniecība 20 gados

Statistisko datu krājums. Šajā statistisko datu krājumā sakopoti svarīgākie dati, kas raksturo Latvijas PSR tautas saimniecības un kultūras attīstību padomju varas 20 gados, tāpat arī 1959. gada Vissavienības tautas skaitīšanas pamatrādītāji. Datu krājumā ievietoti vairāki jauni rādītāji salīdzinājumā ar agrāk publicētajiem izdevumā ≪Latvijas PSR tautas saimniecība≫ (Rīgā, 1957. g.). Ziņas par pilsētām un rajoniem uzrādītas pēc republikas administratīvi teritoriālā iedalījuma 1960. gada i. martā.

Pirmskara perioda raksturojumam dažos gadījumos izmantoti buržuāziskās statistikas  materiāli, kas pārrēķināti saskaņā ar pastāvošo metodoloģiju. Atsevišķi dati par 1956.—1958. gadiem salīdzinājumā ar agrāk publicētajiem ir precizēti. Ziņas par 1959. gadu pārsvarā ir iepriekšējas. Datu krājumu ≪Padomju Latvijas tautas saimniecība 20 gados≫ sagatavojis Latvijas PSR CSP darbinieku kolektīvs.

indexpdf  pdf   megapdf2

Padomju Latvijas tautas saimniecība

Statistisko datu krājums. Šajā statistisko datu krājumā apkopoti svarīgākie dati par Latvijas PSR tautas saimniecības un kultūras attīstību 1940.—1967. g., kā arī virkne datu par buržuāziskās Latvijas periodu un 1913. g., kas pārrēķināti saskaņā ar pastāvošo metodoloģiju. Atsevišķās tabulas doti salīdzinājumi ar citām savienotajām republikām, kā arī ar sociālistiskajām un kapitālistiskajām valstīm.

Līdz ar materiāliem pa republiku kopumā datu krājumā ievietoti rādītāji, kas raksturo pilsētu un rajonu saimniecības attīstību. Ziņas par pilsētām un rajoniem, ja tas nav īpaši norādīts, sniegtas pēc republikas administratīvi teritoriālā iedalījuma 1968. g. 1. janvārī. Datu krājumā ievietotie 1966. g. dati atsevišķos gadījumos precizēti salīdzinājumā ar agrāk publicētajiem. Daži 1967. g. dati ir iepriekšēji un turpmāk var tikt precizēti.

Indexpdf   Pdf    megapdf