Ivars Strautmanis, Gunārs Asaris. Latvijas PSR arhitektūras un mākslas pieminekļi

Sērija «Latvijas arhitektūras un mākslas pieminekļi» iepazīstina lasitājus ar celtnēm, celtņu kompleksiem un mākslas darbiem, kuri veido republikas kultūras pieminekļu nozīmīgāko daļu, stāsta par to rašanās vēsturi un autoriem, kā arī analizē šo pieminekļu vēsturisko un māksliniecisko vērtību, parāda to vietu gan nacionālās kultūras attīstībā, gan ari Padomju Savienības un pasaules kultūras pieminekļu vidū. Sērijas darbi atspoguļo arī pavisam jaunus vai vēl maz pazīstamus zinātniskus faktus. Sērijā ietverto darbu autori ir speciālisti arhitektūras un mākslas pieminekļu izpētes, aizsardzības un restaurācijas jomā.

Šajā grāmatā aplūkoti nozīmīgākie mūsu republikas memoriālie ansambļi, kas radīti pēdējos 20— 23 gados, iztirzāta šo ansambļu arhitektoniski mākslinieciskā vērtība un sabiedriski politiskā nozīmība. Sniegts ieskats šo objektu tapšanas vēsturē.

Indexfb2   indexpdf   Doch Fb2  pdf   megafb2 megapdf

Padomju Latvijas tautas saimniecība 20 gados

Statistisko datu krājums. Šajā statistisko datu krājumā sakopoti svarīgākie dati, kas raksturo Latvijas PSR tautas saimniecības un kultūras attīstību padomju varas 20 gados, tāpat arī 1959. gada Vissavienības tautas skaitīšanas pamatrādītāji. Datu krājumā ievietoti vairāki jauni rādītāji salīdzinājumā ar agrāk publicētajiem izdevumā ≪Latvijas PSR tautas saimniecība≫ (Rīgā, 1957. g.). Ziņas par pilsētām un rajoniem uzrādītas pēc republikas administratīvi teritoriālā iedalījuma 1960. gada i. martā.

Pirmskara perioda raksturojumam dažos gadījumos izmantoti buržuāziskās statistikas  materiāli, kas pārrēķināti saskaņā ar pastāvošo metodoloģiju. Atsevišķi dati par 1956.—1958. gadiem salīdzinājumā ar agrāk publicētajiem ir precizēti. Ziņas par 1959. gadu pārsvarā ir iepriekšējas. Datu krājumu ≪Padomju Latvijas tautas saimniecība 20 gados≫ sagatavojis Latvijas PSR CSP darbinieku kolektīvs.

indexpdf  pdf   megapdf2