Marģeris Zariņš. Apmātie

ApmatieMZarinsfb2

Stāsti: … un miglā kūpēja rudzulauks ; Paviegls cilvēciņš ; Koklētājs pazemē   Gandrīz visi varoņi Ir savā veidā apsēsti, «apmāti» — gan mākslas, gan mīlestības, gan pārliecīga racionālisma dē|. Pār mēru lielā aizrautība liedz tiem būt patiesi laimīgiem un sagādā visai dažādus, pat gluži neticamus piedzīvojumus. Par visu stāstīts bezbēdīgā nenopietnībā, vienīgi Marģcrim Zariņam raksturīgā manierē.

indexarhīvs    yandex    mega

Margeris Zariņš. Trauksmainie Trīsdesmit Trīs

trauksmainietrisdesmittris

«TTT» — tie ir trīsdesmit trīs lielo pārvērtību gadi, kuri seko romānā «Kapelmeistara Kociņa kalendārs» atspoguļotajam laika posmam līdz 1945. gadam. Rakstnieks atveido spilgtu personību — mūziķu, ak­tieru, literātu, gleznotāju — centienus iekļauties jau­najos sociālajos apstākļos, pārvarot sarežģītas sabied­riskās un personiskās dzīves kolīzijas. Romānā izskan autora ticība humāno ideju uzvarai, smeldze un rūg­tums par pēckara paaudžu pieļautajām kļūdām un brī­dinājums jaunajiem — neatkārtot tās.

indexarhīvs     yandex      mega

Marģeris Zariņš. Viltotais Fausts jeb pārlabota un papildināta pavārgrāmata

viltotfaust

Romāns. M. Zariņš pārsteidz ar savu savdabīgo humoru un spēju paskatīties uz lietām pavisam no citas puses. Galvenais romāna varonis un vēstītājs ir Kristofers Mārlovs (sasauce ar viduslaiku angļu dramaturgu un dzejnieku Kristoferu Mārlovu (Christopher Marlowe, 1564–1593) – pirmo tautā pazīstamās leģendas par doktoru Faustu izmatotāju literatūrā), kurš ierodas pie Jāņa Vridriķa Trampedaha, lai iegūtu un vēlreiz pārstrādātu Trampedaha jau pārlaboto un papildināto pavārgrāmatu, kura savā laikā nav izraisījusi tādu interese, kādu tā, pēc Trampedaha domām, ir pelnījusi. Trampedaha prātā rodas pārliecība, ka Kristofers Mārlovs ir nelabais vai vismaz tā kalps, kurš ieradies viņu kārdināt un izkrāpt viņa mūža lieliskāko darbu. Tā ir savdabīga prāta spēle un likteņa ironija, jo Trampedaham vairāk par visu gribētos, lai ierodas kāds Mefistofelis, jo tādā veidā tiktu atzīta viņa unikalitāte. Bez tam Fausta leģendai sižets tuvinās arī tāpēc, ka uzrodas ilgotā un cerētā Grietiņa – Margarēta Šella.

indexarhīvs    yandex     mega

Marģeris Zariņš. Didriķa Taizeļa brīnišķīgie pedzīvojumi

DidrikaTaizelabriniskigiepiedzivojumiMZarinsfb2

Didriķis Taizels ir radīts 20.gs.80.gados kā latviešu komiskais varonis – tautas gudrības un vitalitātes simbols. Kā reiz atzinis M.Zariņš, romāns radies no nejauši noklausītas ziņģes par veco Taizelu. Romāna darbība noris 19. gadsimtā, leģendāro jūrasbraucēju, pie kuriem piederīgs arī Didriķis Taizelis, laikmetā. Romānu veido nostāsti, anekdotes, leģendas, kas stilizētas naivisma garā.

indexarhīvs    yandex     mega