Andreass Morics. Brīnumainā aknu un žultspūšļa attīrīšana

Žultsakmeņi aknās ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc cilvēki zaudē veselību, jauneklību un vitalitāti.

Lasot šo grāmatu, jūs uzzināsiet, kādas pazīmes un simptomi liecina par žultsakmeņiem aknās un žultspūslī. Jūs iemācīsieties vienā reizē bez sāpēm izskalot pat līdz vairākiem simtiem visdažādākā lieluma žultsakmeņu. Aknu attīrīšanas procedūra aizņem apmēram sešpadsmit stundas, un to var veikt nedēļas nogalē mājas apstākļos. zvabc2013

indexarhīvs / yandex / mega

 

 

Helēna Rubine; Skaidrīte Ozola; Vija Eniņa. Ārstniecības augu sagatavošana un lietošana

Grāmatā aprakstīti farmakoloģijā un tautas medicīnā vairāk pielietotie un populārākie augi. Ievadā aprakstīta ārstniecības augu nozīme, to fizioloģiski aktīvās vielas, augu ievākšana un sagatavošana, uzsvērta nepieciešamība saudzīgi izturēties pret savvaļā augošu ārstniecības augu audzēm, aprakstītas populārākās zāļu tēju receptes un to pareiza sagatavošana lietošanai mājas apstākļos. Katra auga aprakstā ievietots īss auga morfoloģiskais pārskats, tā ķīmiskais sastāvs, sagatavošana un lietošana. Pielikumā tabula ar ārstniecības augu ievākšanas laika kalendāru, to pareizu žāvēšanu, uzglabāšanas ilgumu. Grāmata vairāk paredzēta to lasītāju lietošanai, kuri interesējas par fitoterāpiju. Teksts ilustrēts ar 100 melnbaltiem un 24 krāsainiem augu attēliem.

Grāmata izdota 1974. gadā divas reizes, sakarā ar lielo ažiotāžu un pieprasījumu, ko izraisīja pirmais grāmatas izdevums. Pirmais izdevums nesatur krāsaino augu attēlu pielikumu. Teksts un melnbaltie attēli abās grāmatās identiski.

Vācot ārstniecības augus, jāsaudzē to dabiskās audzes, ņemot vēra ikvienas augu sugas bioloģiskas īpatnības. Ārstniecības augu vācējiem jāatceras, ka 1) ik gadus jāmaina vērtīgāko savvaļas augu ievākšanas vietas; 2) daļa audzes jāatstāj neaizskarta; 3) ievākšanas vietās jaatstāj pa 1 …3 augiem uz kvadrātmetra par sēkliniekiem; 4) pēc sakneņu, sakņu un citu pazemes orgānu ievākšanas rūpīgi jānolīdzina augsne; 5) nedrīkst ievākt retos un aizsargājamos augus. Orientējoši aprēķināts, ka drogām ik gadus drīkst ievākt apmēram 1/4 vai 1/3 no dabā esošā lakstu, lapu un ziedu daudzuma,1/5… 1/3 no sēklu daudzuma, 1/15  vai 1/10 no pumpuru daudzuma, 1/20 vai 1/10 no sakņu, sakneņu, gumu, sīpolu un sīpolgumu daudzuma, kā arī 1/20 no mizas daudzuma, ja to nevāc no nociršanai paredzētiem kokiem un krūmiem.

Ārstniecības augu vācējiem jārūpējas arī par šo augu sēšanu un izplatīšanu, lai arī mūsu bērni un mazbērni varētu priecāties un baudīt dabas daudzveidību.

fb2   indexarhīvs / yandex / mega     vai ar mazākiem attēliem, un līdz ar to pats fails mazāks:  yandex / mega 

pdf   indexarhīvs / yandex / mega

 

Minjonas pawahrniecibas mahksla.

pawarniezibasmaksla

Vecā ortogrāfija. Receptes sastahditas pehc daschadu tautu labakās garschas un piemehrotas Latvijas apstahkļiem. Piektais iespiedums ar daudzām ilustracijam un krahsainām tabelem. Schi grahmata iet tautā kalpot daschados dzihwes apstahkļos – te ir receptes un sihmejumi pehc kuru parauga greznoti karaliski galdi – te ļoti raudzits uz to, kā arī ar maz lihdzekļiem sniegt labaku pahrtiku. Receptes wairakkahrtigi izmehginatas un luhkots panaht to, lai tās iznahtu garschigakas un weselibai noderigakas. Grahmatas sastahditaja nemitigi centas nowehrot (ari ceļojot pa ahrzemem) kas saimniecibā, mahjturibā praktiskaks kas daiļo mahjas dzihwi. Minjona.

djvu    indexarhīvs / yandex / mega

pdf    indexarhīvs / yandex / mega

 

Pols S. Bregs. Badošanās burvestības

badosanas-burvestibasp-s-bergs

Kopš Ādama un Ievas laikiem svarīgākā problēma ir un paliek cilvēka mūža pagarināšanas problēma. Neviens nav spējis paglābties no nāves, taču ikviens no mums, ievērojot higiēnas un diētas prasības, var pagarināt savu mūžu. Tas ikvienam arī jādara — gan savā, gan savu piederīgo un draugu, gan savas valsts labā. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai ikviens rūpētos par savu veselību, par savu ķermeni, jo sabiedrībai ļoti nepieciešams, lai cilvēki, būdami moži un veseli, nedzīvotu līdz sava mūža dabiskajai robežai.

indexarhīvs / yandex / mega

 

Maija Eglīte. Darba medicīna

darba-medicina

Maija Eglīte (dzimusi Otlane), Dr. habil. med., profesore, Rīgas Stradiņa universitātes Aroda un vides medicīnas katedras un Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centra vadītāja.

Maijas Eglītes profesionālā darbība vienmēr bijusi saistīta ar vides un darba medicīnu: medicīnas doktora disertācijas tēma -“Atmosfēras ozona higiēniskais novērtējums” (1967), habilitētā medicīnas doktora disertācijas tēma – “Putnkopju profesionālās alerģiskās slimības” (1987). Vēlākos gados sadarbībā ar daudzu Eiropas valstu speciālistiem veikti pētījumi iespējamā ķīmisko vielu radītā arodveselības riska novērtēšanai, pētītas putekļu, ķīmiskas etioloģijas hroniskās plaušu un alerģiskās aroda slimības, kā arī mazu jonizējošās radiācijas devu ietekme uz organismu.

Profesore ir Latvijas Arodslimību ārstu biedrības prezidente, Latvijas Zinātņu padomes medicīnas nozares ekspertu komisijas locekle, ES Eiropas Komisijas eksperte vides un darba veselībā, Maskavā izdotā Medicīnas Zinātņu akadēmijas žurnāla “Darba medicīna un industriālā ekoloģija” redkolēģijas locekle. Piedalījusies daudzās starptautiskās konferencēs un kongresos, stažējusies Eiropas, ASV, Kanādas un Japānas arodveselības institūtos. Maijai Eglītei ir vairāk nekā 350 publikāciju. Šī ir viņas divpadsmitā grāmata, iepriekšējām grāmatām par dažādiem vides un darba veselības jautājumiem viņa ir autore vai līdzautore. Profesore Maija Eglīte 2010. gadā par 45 darba mūža gadu ieguldījumu arodveselības un darba medicīnas specialitātes attīstībā un nozares drošības stratēģijas izstrādāšanā Latvijā ir apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni.BI2000

fb2    indexarhīvs / yandex / mega 

pdf   indexarhīvs / yandex / mega 

 

Boriss Bolotovs. Cilvēka veselība neveselīgā vidē

Cilveka veseliba nevesiga vide(B.Bolotovs)

Superbestsellers. Akadēmiķa izstrādātas netradicionālas ārstniecības metodes.

Akadēmiķis Boriss Bolotovs – biologs, ķīmiķis, fiziķis zinātnei ziedojis četrdesmit gadus. Viņa izpratne par cilvēka fizioloģiju un slimību ārstēšanu ir izaicinošs solis zinātnes attīstībā. Nākotnes medicīnas pamatā būs Bolotova mācība, viņa teorijas par organisma šūnu atjaunošanu un progresējošu veselības traucējumu ārstēšanu. Izmantojot viņa ārstēšanas sistēmu, pusgada laikā izdevās atjaunot stipri apsaldētus roku un kāju pirkstus. Un šādu pārsteigumu brīnumzinātnieka ārstniecības arsenālā ir daudz! Grāmatas autors pirmo reizi sniedz tautas medicīnas teorētisku pama­tojumu, izmantojot savas atveseļošanas metodes matemātiskus pierādīju­mus. Grāmata veltīta cilvēka kompleksas atveseļošanas problēmai, īpašu uzmanību pievēršot onkoloģisko saslimšanu un citu nopietnu slimību ārstēšanai, kā arī sabiedrības atveseļošanas socioloģiskajiem aspektiem. Grāmatas galvenā vērtība ir spēja ar vienkāršiem līdzekļiem sagādāt labu veselību ikvienam, kurš vēlas rūpēties par savu organismu. Borisa Bolotova rekomendācijas ir vienkāršas un viegli pieejamas. Ikviens cilvēks var sagatavot fermentu preparātus un citas zāles, lai izārstētos no visnopietnākajām slimībām. Akadēmiķa Bolotova leģendārās grāmatas jaunajā izdevumā jūs atradīsiet ziņas par viņa atklājumiem. avots2016

fb2: indexarhīvs / yandex / mega

pdf: indexarhīvs / yandex / mega