Literatūras hrestomātija 6. klasei 1985

Mācību grāmata. Latviešu tautas dziesmas ; Latviešu tautas pasakas ; No latviešu literatūras vēstures ; Ziņas par Jaunās strāvas darbību un jaunstrāvnieku centieniem  ; K Skalbe ; Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties ; E Veidenbaums ; Mosties, mosties reiz, svabadais gars ; Kā gulbji balti padebeši iet ; R Blaumanis ; Nāves ēnā ; Aspazija  ; Dzimtene ; Ziedoņa rīts ; J Akuraters ; Kalpa zēna vasara ; Ar kaujas saucieniem uz lūpām ; Rainis ; Zelta zirgs ; Lauztās priedes ; E Birznieks-Upītis ; Druviņi ; Džamaledins un ērglis ; V Plūdonis ; Tīreļa noslēpums ; K Paustovskls ; Groziņš ar egļu čiekuriem  Zaglīgais runcis ; A Elksne  ; Dziesma dzimtenei  Skaties uz gaismas pusi ; A Lindgrēna ; Mēs Sālsvārnas salas vasarnieki

Indexfb2 indexpdf   Mega  yandex

Andrejs Breds. Latvijas PSR ģeogrāfija 7 un 8 klasei (1963)

Baltijas republikas, to skaitā Padomju Latvija, nostājās uz sociālisma celtniecības ceļa vēlāk par citām brālīgajām republikām — 1940. gadā. īsā laikā republika guva milzu panākumus visu saimniecības un kultūras dzīves nozaru attīstībā. No lauksaimniecības zemes, kāda tā bija buržuāziskās Latvijas laikā, tā kļuva par sociālistisku republiku ar attīstītu rūpniecību un mehanizētu liela mēroga lauksaimniecību, ar augstu progresīvās zinātnes un sociālistiskās kultūras līmeni. Šos panākumus nodrošināja padomju zemes visu tautu, it sevišķi krievu tautas nesavtīgā palīdzība. Latvijas valsts izdevniecība Rīgā 1963

Index  Mega  yandex indexpdf megapdf  yandexpdf

 Andrejs Breds. Latvijas PSR ģeogrāfija. Mācību līdzeklis 7. Un 8. klasei (1983)

«Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika ir suverēna padomju sociālistiska valsts» (Latvijas PSR Konstitūcija, 68. pants). Padomju varas atjaunošana Latvijā un tās iestāšanās Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā (1940. g.) radīja labvēlīgus apstākļus tautas saimniecības attīstībai, iedzīvotāju materiāla un kultūras dzīves līmeņa paaugstināšanai. Padomju Latvija par sasniegumiem sociālisma un komunisma celtniecībā apbalvota ar Ļeņina ordeni (1965. g.), Tautu Draudzības ordeni (1972. g.) un Oktobra Revolūcijas ordeni (1980. g.).

Ikviena padomju republika var tālāk plaukt un nostiprināties tikai PSRS brālīgo sociālistisko nāciju lielajā saimē. (No PSKP Programmas)

 Otrais, labotais izdevums. Rīga «Zvaigzne» 1983

Index  Mega  yandex  indexpdf megapdf  yandexpdf

Pjotrs Sčastņevs un Pāvels Terehovs. Pasaules daļu un svarīgāko valstu ģeogrāfija 6. un 7. klasei (1962)

Piektās klases fiziskās ģeogrāfijas pamatkurss dod vispārīgu priekšstatu par zemeslodi, tās virsmu un tur notiekošajām dabas parādībām. Sestajā klasē un septītās klases pirmajā pusgadā jāmācās pasaules dalu un svarīgāko valstu ģeogrāfija, kas iepazīstina ar katras pasaules daļas daudzveidīgo dabu, ar ceļotājiem un pētniekiem, kas padarījuši ģeogrāfijas zinātni bagātāku ar jaunām zināšanām par agrāk nepazīstamām zemēm, par to, kā dzīvo un ko dara cilvēki dažādās zemeslodes vietās, un kādas valstis atrodas uz tās. Latvijas Valsts Izdevniecība Rīgā 1962

Index  Mega  yandex indexpdf megapdf  yandexpdf

Veronika Kanāle, Marģeris Stepermanis. Latvijas PSR vēsture 7.-11. klasei. Mācību līdzeklis skolām (1973)

Trešais un arī visprecīzākais un vislabāk noformētais 1973 gada izdevums (salīdzinot ar 1990 gada izdevumu)

Vēstures zinātņu doktora profesora M. Stepermaņa un vēstures zinātņu kandidātes docentes V. Kanāles sarakstītais mācību līdzeklis «Latvijas vēsture» domāts 7.—11. klašu audzēkņiem. Grāmatā netiek atkārtoti PSRS vēsturē aplūkotie vispārējie jautājumi, jo katru Latvijas vēotures tematu mācās saistībā ar attiecīgo PSRS vēstures vielu.

«Latvijas vēstures» grāmatā ietvertā viela pārsniedz skolu vēstures programmā paredzēto apjomu, tādēļ paveras plašas iespējas patstāvīgam darbam ar mācību grāmatu.

Šajā grāmatā ievietotie Latvijas vēstures apraksti un izskaidrojumi, protams, neaptver visu Latvijas vēsturi. Tādēļ pilnīgāku un tēlaināku priekšstatu par Latvijas vēsturi būs iespējams gūt, izlasot grāmatas beigās pievienotajā ieteicamās papildliteratūras sarakstā minētās grāmatas.

Apstiprinājusi Latvijas PSR Izglītības ministrija izdevniecība «Zvaigzne» Rīgā 1973

Index  Mega  yandex indexpdf megapdf  yandexpdf

Indulis Ķēniņš. Latvijas vēsture. Mācību grāmata. 8. un 9. klasei. 1990 gada izdevums

  • Par dzimteni nevaru pastāstīt,
  • Tev pašam tā jāizjūt!
  • Ieklausies vēju šalkās,
  • Ieklausies viļņu, čalās,
  • Ieklausies cīruļa dziesmā,
  • — Tā mūžam skan Dzimtene tava.
  • Kas nezin pagātnes, nezin nākotnes …
  • Apstiprinājusi Latvijas PSR Tautas izglītības ministrija
  • Rīga «Zvaigzne» 1990

Index  Mega  yandex indexpdf megapdf  yandexpdf

PSRS vēsture

Lukians Buščiks. PSRS vēsture. 1 daļa. Mācību grāmata 8. klasei.

Interesantā, raitā, viegli uztveramā valodā aprakstīti un ilustrēti atsevišķi, galvenie Krievijas vēstures posmi no pirmatnējās kopienas laikiem līdz mūsu ēras 17. gs

Mācību grāmata 8. klasei. Akad. A. Pankratovas redakcijā. Apstiprinājusi Latvijas PSR Izglītības ministrija

Latvijas Valsts Izdevniecība Rīgā 1957

Index  Mega  yandex  indpdf  megapdf  yandpdf

Ivans Fedosovs. PSRS vēsture 9. klasei

Visai aizraujoša, skaisti ilustrēta un viegli uztverama mācību grāmata par Krievijas vēstures atsevišķiem posmiem laikā no XVIII līdz XX gadsimtam. Apstiprinājusi PSRS Izglītības ministrija. Ceturtais izdevums. 1990

Indexfb2  indexpdf   Mega   (PDF)  yandex

Padomju Savienības Komunistiskās Partijas vēsture

Mācību grāmatu sagatavojis autoru kolektīvs šādā sastāvā: B. N. Ponomarjovs, PSRS Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis (vadītājs); V. M. Ilvostovs, PSRS Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis; A. P. Kučkins, vēstures zinātņu doktors; I.I. Mincs, akadēmiķis; L. A. Sļepovs, ekonomisko zinātņu kandidāts; A. Soboļevs, filozofisko zinātņu kandidāts; N. Satagins, vēstures zinātņu doktors; A. A. Timofejevskis, vēstures zinātņu kandidāts; M. Volkovs, profesors; M. S. Voļins, vēstures zinātņu kandidāts; V. S. Zaicevs, vēstures zinātņu kandidāts.

 Latvijas Valsts Izdevniecība Rīga 1959

Padomju Savienības Komunistiskā partija, ko nodibinājis un izaudzinājis dižais Ļeņins, nostaigājusi tādu vēsturisku ceļu, kuram līdzīga nezina neviena cita politiska partija pasaulē. Tas ir vairāk nekā pusgadsimtu ilgs strādnieku šķiras varonīgas cīņas, grūtu pārbaudījumu un pasaulvēsturisku uzvaru, sociālisma uzvaru ceļš.

Zlibrary yandex mega

Laura Kļaviņa, Māris Kļaviņš. Indes ap mums: toksikoloģijas un ekotoksikoloģijas pamati

Grāmatas mērķis ir iepazīstināt ar toksikoloģijas un ekotoksikoloģijas pamatiem – toksisko vielu un kaitīgo faktoru iedarbības pamatprincipiem un veidiem. Aplūkoti galvenie toksikoloģijas jautājumi: vielu toksiskuma noteikšanas principi, toksisko vielu metabolisma īpatnības cilvēku, dzīvnieku un augu organismos, toksisko vielu bioakumulācija. Aplūkotas dabiskas un antropogēnas izcelsmes nozīmīgākās piesārņojošās vielas, to īpašības un risinājumi šo vielu iedarbības un piesārņojuma mazināšanai, kā arī ķīmisko vielu likumdošanas un vielu iedarbības riska analīzes pamatprincipi. Grāmata paredzēta universitāšu ķīmijas, bioloģijas, medicīnas un vides zinātnes studentiem, vides aizsardzības jomā strādājošajiem un arī interesentiem.

Index  yandex  mega

Literatūra 10 klasei

Mācību grāmata. Autoru kolektīvs: Sigma Ankrava (Renesanse Eiropas literatūrā, V. Šekspīrs, Klasicisma literatūra Francijā, Apgaismības sākums Eiropas literatūrā), Aleksejs Apīnis un Oto Cakars (Literatūras zinātnes un literatūras jēdziens. Latviešu pirmsnacionālā literatūra), Dagmāra Ausekle (Apsīšu Jēkabs, E. Birznieks-Upītis), Gunārs Bibers (R. Blaumaņa dramaturģija), Ingrīda Kiršentāle (Brāļi Kaudzītes), Milda L o s-berga (R. Blaumaņa dzīve, proza un dzeja), Dace Lūse (Latviešu literatūra 19. gadsimta beigās un Jaunā strāva, A. Brigadere, J. Poruks), Biruta Rozenbaha (Latviešu literatūra 19. gadsimta 50.—80. gados, K- Valdemārs, J. Alunāns, Auseklis, A. Pumpurs), Līvija Volkova (E. Veiden-baums), Ērika Zimule (Seno Austrumu literatūra, Antīkā literatūra, Viduslaiku literatūra, Dante Aligjeri).

Index  yandex  mega

Jānis Mencis, Arturs Sika. Matemātikas rokasgrāmata skolēniem

Rokasgrāmatā koncentrētā veida apkopots deviņgadīgās skolas matemātikas kurss. Sniegti matemātiskie jēdzieni, apgalvojumi, aprēķinu izpildes kārtulās, tipiskāko uzdevumu risināšanas paraugi. Rokasgrāmata paredzēta vispārizglītojošo skolu un citu mācību iestāžu audzēkņiem mācību vielas atkārtošanai, vidējo speciālo un augstāko mācību iestāžu reflektantiem, ka ari visiem, kam rodas nepieciešamība sameklēt uzziņas par deviņgadīgās skolas matemātikas kursa jautājumiem.

Index  yandex  mega