Virsleitn. Ādolfs Kontrovskis. Bruņoto spēku kvalitatīvā un skaitliskā nozīme karā

brunoto-speku-kvalitativa-un-skaitliska-nozime-kara

Cik vilinošas arī būtu cerības uz mūžīgu mieru zemes virsū, tomēr bruņotā cīņa vēl ilgus gadus būs tautu likteņu galvenā noteicēja. Neskatoties uz to, ka kultūras progress iet milzu soliem, cilvēces pirmdzimtā daba palikusi tā pati, varbūt pat ļaunāka, nekā pirms tūkstoš gadiem. Ja arī ikdienišķā dzīvē tā slēpjas zem kultūras segas, tad tomēr vēstures ritmā laiku pa laikam rodas tādi apstākļi, kad cilvēces ļaunie instinkti parādās visā pilnībā. Neapmierināto nekur un nekad nav trūcis. Dzīvotgriba ir dzenulis labāku dzīves apstākļu meklēšanai. Tas ir dabas likums, ka stiprais tos cenšas iegūt uz vājākā rēķina. Zemes lodes iespējamo labumu pārkārtošana starp atsevišķiem cilvēkiem, šķirām un veselām tautām ir notikusi visos laikos. Tā notiek arī šodien, gan mierīgu sarunu ceļā, gan draudiem un solījumiem, gan bruņotā cīņā. Tautu tiesības uz zemes lodes labumu izmantošanu noteic spēks. Bet šim spēkam nav paliekošas vērtības, — viņš var dilt un augt. Katra tāda pārmaiņa izsauc vēstures gaitā pulsojumus un vērtību pārkārtošanu. Tā, piemēram, Vācijas spēka apziņa pirms pasaules kara bija tas faktors, kas sekmēja pasaules kara izcelšanos. Vācijai šķita, ka viņas rīcībā esošais vairs neatbilst tam, ko prasa tās gods un ko var garantēt viņas spēks. Ja tagad, pēc zaudētās cīņas, tā spiesta būt mierā ar to, kas ir, tad, ļoti var būt, tikai līdz nākošam spēka briedumam. Tāpēc tautām, kuru kaimiņu dzīvot griba pulso pāri robežām, vienīgais un drošākais miera garants bijis un būs — bruņotais spēks.

Rīga. 1933. g. Autora izdevums.

indexarhīvs / yandex / mega

 

Valdis Drinks. 360. eksperimenti ķīmijā

eksperimenti-kimija

Grāmatā apkopoti 360 eksperimenti par vidusskolu un tehnikumu ķīmijas kursā ietilpstošās vielas galvenajiem jautājumiem. Daudziem eksperimentiem doti arī vairāki varianti.

Sajā grāmatā ietilpst eksperimenti, kas izmantojami, apgūstot ķīmijas pro­grammās paredzēto vielu, kā arī eksperimenti, kurus var veikt ārpusklases darbā, pulciņu nodarbībās, ķīmijas vakaros, olimpiādēs u. c.

Grāmatu varēs izmantot vidusskolu un tehnikumu audzēkņi, kā arī tie jau­nieši, kas interesējas par ķīmiju un ar to aizraujas.Zvaigzne, Izdots: 1979

djvu   indexarhīvs / yandex / mega 

pdf   indexarhīvs / yandex / mega

 

Jūlijs Aldersons. Zooloģija jautājumos un atbildēs

zoologijajautajumosunatbildes

Šajā nelielajā grāmatiņā aizraujošā jautājumu un atbilžu formā izskaidroti visi tie zooloģijas jēdzieni, ar kuriem pamatskolēnam nākas saskarties, apgūstot bioloģijas kursu. Špikerī ir īsa informācija par augiem, sēnēm, baktērijām un citām dzīvajām būtnēm, par kurām skolēni ir mācījušies iepriekšējās klasēs, un arī par ekoloģiju. Grāmatiņa, kas palīdz atkārtot mācību vielu un ātri sagatavoties dažādiem pārbaudes darbiem, paredzēta galvenokārt pamatskolēniem, taču tā var labi noderēt arī vidusskolēniem.zvabc

indexarhīvs / yandex / mega

 

Pēteris Laķis. Ievads socioloģijā

ievads-sociologija

Lekciju kurss. Pēteris Laķis (1952-2003) Profesors, filozofijas doktors, habilitētais mākslas doktors Latvijas ZA korespondētājloceklis Latvijas Kultūras akadēmijas rektors (1991-2003)

Socioloģijas priekšmets. Vara. Sociālā stratifikācija. Nabadzība. Sociālā mobilitāte. Sabiedrības sociāli demogrāfiskā diferenciācija. Ģimene. Izglītība. Darbs deviantā. Uzvedība un sociālā kontrole. Izmaiņas sabiedrībā 21. gadsimta sākumā zvabc2005

indexarhīvs    yandex    mega

 

Kārlis Dziļleja. Poētika

k-dzilleja-poetika

Vidusskolu kurss.

  1. Dziļlejas sastādītās mācībās grāmatas:

Latviešu rakstniecības teorija. vidusskolu kurss. (izpārd.). 1915.

Poētika. Vidusskolu kurss. Otrs pārstrādāts un ilustrēts izd., 1928.

Mazā poētika pamatskolām. 5 izd., 1927. latv. rakstniecības vēsture pamatskolām. 3 izd., 1926.

Darbs un Dzīve. I—VI. latv. daiļliterātūras chrestomatija pa­matskolām.

Mazais valodnieks. I.—III. Latv. valodas mācība pamatskolām. Brīvie domraksti. Metodiska rokas grāmata. 1923.

Atsauksmes par K. Dziļlejas „poētiku“

(pirmo, 1920. g. izdevumu):

Salīdzinot ar citām mūsu rakstniecības teorijas resp. poētikas mācības grāmatām, autors gājis jaunus ceļus un savā grāmatas izveidojumā ņēmis vērā jaunākos pētījumus un autoritatīvus darbus poētikā un mākslas teorija un psīcholoģijā vispār. Autors pirmo reizi mūsu teorētiskajā literatūra ieved mācību par valodas gleznām un dzejas darbu radīšanas procesu. Dziļlejas „Poētika“ nav sausa „teorijas“ mācība, jo teorētiskā viela illūstrēta bagātīgiem piemēriem no mūsu jaunākās rakstniecības darbiem.

Dziļlejas teorētiskie darbi ir vērtīgs ieguvums šajā, visai nabadzīgajā latviešu rakstniecības nozarē. Viņa „Poētika“ minama kā pirmais plašākais rakstniecības teorijas apstrādājums latviešu valodā.

Dziļleja sniedz bagātīgu, rūpīgi un saprātīgi izvēlētu paraugu kopojumu ikvienas definīcijas un katra slēdziena illūstrācijai. Tā viņa grāmata nekalpo sistemātiskas teorijas iekalšanai, bet stipri veicina dziļāku un dzīvāku prozas dzejas dažādo veidu izpratni. Andr. Upītis („Latvju jaun. rakstn. vest.*) K. Dziļleja sniedz labāko mūsu rakstniecības teorijas grāmatu („Poētika”) Ērmanis (L. K. V. b. Gada grāmatā, 1921).gauja 1985

fb2   indexarhīvs / yandex / mega 

pdf   indexarhīvs / yandex / mega 

 

Agnis Andžāns, Ingrīda Kreicberga. Vai vari atrisināt?

vai-vari-atrisinat-matuzdevumia-andzans

Grāmata  satur  paaugstinātas  grūtību  pakāpes  uzdevumus  par  svarīgākajām skolas  programmā  iekļautajām  tēmām,  kā  arī  daudzus  loģiska  rakstura,  kombinatoriskus,  iztēles  attīstīšanai  paredzētus  uzdevumus.  īpaša  uzmanība  veltīta  tam,  lai  nostiprinātu  skolēnos  pareizu  priekšstatu  par  to,  kas  ir  un  kas nav  matemātisks  pierādījums.  Atsevišķas  nodaļas  satur  īsus  teorētiskus  ievadus un  piemērus  līdz  ar  to  analīzi.

Spējas  matemātikā  var  attīstīt  un  izkopt,  trenējoties  dažādu  uzdevumu  risināšanā,  pie  tam  īpaši  svarīgi  ir  risināt  grūtus  uzdevumus.  Šajā  grāmatā  apkopoti  un sistematizēti  paaugstinātas  grūtību  pakāpes uzdevumi  4. — 8.  klašu  skolēniem .  Šāda  veida  uzdevumi  skolēniem ir  jārisina  m atemātikas  pulciņu  nodarbībās,  matemātikas  olimpiādēs…

indexarhīvs / yandex / mega