Jūlijs Aldersons. Zooloģija jautājumos un atbildēs

zoologijajautajumosunatbildes

Šajā nelielajā grāmatiņā aizraujošā jautājumu un atbilžu formā izskaidroti visi tie zooloģijas jēdzieni, ar kuriem pamatskolēnam nākas saskarties, apgūstot bioloģijas kursu. Špikerī ir īsa informācija par augiem, sēnēm, baktērijām un citām dzīvajām būtnēm, par kurām skolēni ir mācījušies iepriekšējās klasēs, un arī par ekoloģiju. Grāmatiņa, kas palīdz atkārtot mācību vielu un ātri sagatavoties dažādiem pārbaudes darbiem, paredzēta galvenokārt pamatskolēniem, taču tā var labi noderēt arī vidusskolēniem.zvabc

indexarhīvs / yandex / mega

 

Pēteris Laķis. Ievads socioloģijā

ievads-sociologija

Lekciju kurss. Pēteris Laķis (1952-2003) Profesors, filozofijas doktors, habilitētais mākslas doktors Latvijas ZA korespondētājloceklis Latvijas Kultūras akadēmijas rektors (1991-2003)

Socioloģijas priekšmets. Vara. Sociālā stratifikācija. Nabadzība. Sociālā mobilitāte. Sabiedrības sociāli demogrāfiskā diferenciācija. Ģimene. Izglītība. Darbs deviantā. Uzvedība un sociālā kontrole. Izmaiņas sabiedrībā 21. gadsimta sākumā zvabc2005

indexarhīvs    yandex    mega

 

Kārlis Dziļleja. Poētika

k-dzilleja-poetika

Vidusskolu kurss.

  1. Dziļlejas sastādītās mācībās grāmatas:

Latviešu rakstniecības teorija. vidusskolu kurss. (izpārd.). 1915.

Poētika. Vidusskolu kurss. Otrs pārstrādāts un ilustrēts izd., 1928.

Mazā poētika pamatskolām. 5 izd., 1927. latv. rakstniecības vēsture pamatskolām. 3 izd., 1926.

Darbs un Dzīve. I—VI. latv. daiļliterātūras chrestomatija pa­matskolām.

Mazais valodnieks. I.—III. Latv. valodas mācība pamatskolām. Brīvie domraksti. Metodiska rokas grāmata. 1923.

Atsauksmes par K. Dziļlejas „poētiku“

(pirmo, 1920. g. izdevumu):

Salīdzinot ar citām mūsu rakstniecības teorijas resp. poētikas mācības grāmatām, autors gājis jaunus ceļus un savā grāmatas izveidojumā ņēmis vērā jaunākos pētījumus un autoritatīvus darbus poētikā un mākslas teorija un psīcholoģijā vispār. Autors pirmo reizi mūsu teorētiskajā literatūra ieved mācību par valodas gleznām un dzejas darbu radīšanas procesu. Dziļlejas „Poētika“ nav sausa „teorijas“ mācība, jo teorētiskā viela illūstrēta bagātīgiem piemēriem no mūsu jaunākās rakstniecības darbiem.

Dziļlejas teorētiskie darbi ir vērtīgs ieguvums šajā, visai nabadzīgajā latviešu rakstniecības nozarē. Viņa „Poētika“ minama kā pirmais plašākais rakstniecības teorijas apstrādājums latviešu valodā.

Dziļleja sniedz bagātīgu, rūpīgi un saprātīgi izvēlētu paraugu kopojumu ikvienas definīcijas un katra slēdziena illūstrācijai. Tā viņa grāmata nekalpo sistemātiskas teorijas iekalšanai, bet stipri veicina dziļāku un dzīvāku prozas dzejas dažādo veidu izpratni. Andr. Upītis („Latvju jaun. rakstn. vest.*) K. Dziļleja sniedz labāko mūsu rakstniecības teorijas grāmatu („Poētika”) Ērmanis (L. K. V. b. Gada grāmatā, 1921).gauja 1985

fb2   indexarhīvs / yandex / mega 

pdf   indexarhīvs / yandex / mega 

 

Agnis Andžāns, Ingrīda Kreicberga. Vai vari atrisināt?

vai-vari-atrisinat-matuzdevumia-andzans

Grāmata  satur  paaugstinātas  grūtību  pakāpes  uzdevumus  par  svarīgākajām skolas  programmā  iekļautajām  tēmām,  kā  arī  daudzus  loģiska  rakstura,  kombinatoriskus,  iztēles  attīstīšanai  paredzētus  uzdevumus.  īpaša  uzmanība  veltīta  tam,  lai  nostiprinātu  skolēnos  pareizu  priekšstatu  par  to,  kas  ir  un  kas nav  matemātisks  pierādījums.  Atsevišķas  nodaļas  satur  īsus  teorētiskus  ievadus un  piemērus  līdz  ar  to  analīzi.

Spējas  matemātikā  var  attīstīt  un  izkopt,  trenējoties  dažādu  uzdevumu  risināšanā,  pie  tam  īpaši  svarīgi  ir  risināt  grūtus  uzdevumus.  Šajā  grāmatā  apkopoti  un sistematizēti  paaugstinātas  grūtību  pakāpes uzdevumi  4. — 8.  klašu  skolēniem .  Šāda  veida  uzdevumi  skolēniem ir  jārisina  m atemātikas  pulciņu  nodarbībās,  matemātikas  olimpiādēs…

indexarhīvs / yandex / mega

 

Zigrīda Goša. Statistika

statistikaz-gosha

Grāmatā apskatītas statistisko lielumu aprēķināšanas metodes un to pielietošana ekonomisko, sociālo un demogrāfisko parādību procesu analizē, kā arī statistiskā novērošana, statistiskā grupēšana un statistisko datu grafiskās attēlošanas metodes. Grāmata domāta gan studentiem (ekonomistiem, biznesa vadības, sociologiem u. c.), speciālistiem, gan arī plašam lasītāju lokam. soļi 2007

indexarhīvs / yandex / mega

 

Biruta Siliņa, Kārlis Šteinerts. Rokasgrāmata matemātikā

rokasgramata-matematika

Grāmatā ietverti svarīgākie vidusskolas matemātikas kursa jautājumi un aug­stākās matemātikas materiāls, kas atbilst inženierzinātnu un dabaszinātņu bakalaura studiju programmām. Aplūkotas jēdzienu definīcijas, interpretācijas, formulas, kārtulas, metodes, algoritmi, tabulas u. c. jautājumi. Teorijas jautājumi apskatīti bez pierādījumiem un izvedumiem, bet ar paskaidrojumiem un norā­dījumiem. Par skolas matemātikas kursa jautājumiem aplūkoti arī piemēri un uzdevumu risināšanas paraugi. Ierobežotā grāmatas apjoma dēļ šāds materiāls nav ietverts augstākās matemātikas jautājumu apskatā.zvabc

indexarhīvs / yandex / mega

 

Ivans Žerebcovs. Rādiotehnika 1968

raditehnikazerebcovs

Grāmata domāta lasī­tājam ar 11 klašu vispārējo izglītību, kurš zin vispārējās elektro­tehnikas pamatus. Grāmatas saturs uzskatāms par radiotehnikas pamatu pirmo pakāpi, tāpēc tajā nav ietverti tādi speciāli jautājumi kā televīzija, skaņu ieraksti, radiolokācija, radionavigācija, radiotālvadība, radiotehnikas metožu izmantošana tautas saim­niecībā un daudzi citi. Daudzie jautājumi un uzdevumi lasītājam palīdzēs labāk apgūt grāmatā ietverto materiālu. Grāmatas ierobežotā apjoma dēļ nav sīki iztirzātas shēmas, konstruēšanas principi, radioaparatūras montāža un izmantošana, defektu atrašanas un novēršanas metodes, kā arī dati par materiāliem, piemēram, par lampām un detaļām, pastiprinātāju režīmiem u. c. tomēr daudz papildinājumu, piemēram, superaugstfrekvences tehnikas elementi.Djvu

indexarhīvs / yandex / mega

Gvido Fomins. Matemātikas formulas

matematikas-formulasj-fomins

Krājumā  «Matemātikas  formulas»  sakopotas daudzas  elementārās  matemātikas  un augstākās  matemātikas  formulas.  Krājums galvenokārt  paredzēts  tiem,  kas  jau iepazinušies  ar  attiecīgajām  matemātikas nodaļām,  tādēļ  tajā  ir  ļoti  maz  paskaidrojumu un  komentāru, Grāmatu  var  izmantot  vidusskolu,  koledžu, tehnikumu  un  citu  vidējo  mācību  iestāžu audzēkņi.

indexarhīvs / yandex / mega