Agnis Andžāns, Ingrīda Kreicberga. Vai vari atrisināt?

vai-vari-atrisinat-matuzdevumia-andzans

Grāmata  satur  paaugstinātas  grūtību  pakāpes  uzdevumus  par  svarīgākajām skolas  programmā  iekļautajām  tēmām,  kā  arī  daudzus  loģiska  rakstura,  kombinatoriskus,  iztēles  attīstīšanai  paredzētus  uzdevumus.  īpaša  uzmanība  veltīta  tam,  lai  nostiprinātu  skolēnos  pareizu  priekšstatu  par  to,  kas  ir  un  kas nav  matemātisks  pierādījums.  Atsevišķas  nodaļas  satur  īsus  teorētiskus  ievadus un  piemērus  līdz  ar  to  analīzi.

Spējas  matemātikā  var  attīstīt  un  izkopt,  trenējoties  dažādu  uzdevumu  risināšanā,  pie  tam  īpaši  svarīgi  ir  risināt  grūtus  uzdevumus.  Šajā  grāmatā  apkopoti  un sistematizēti  paaugstinātas  grūtību  pakāpes uzdevumi  4. — 8.  klašu  skolēniem .  Šāda  veida  uzdevumi  skolēniem ir  jārisina  m atemātikas  pulciņu  nodarbībās,  matemātikas  olimpiādēs…

indexarhīvs / yandex / mega

 

Zigrīda Goša. Statistika

statistikaz-gosha

Grāmatā apskatītas statistisko lielumu aprēķināšanas metodes un to pielietošana ekonomisko, sociālo un demogrāfisko parādību procesu analizē, kā arī statistiskā novērošana, statistiskā grupēšana un statistisko datu grafiskās attēlošanas metodes. Grāmata domāta gan studentiem (ekonomistiem, biznesa vadības, sociologiem u. c.), speciālistiem, gan arī plašam lasītāju lokam. soļi 2007

indexarhīvs / yandex / mega

 

Biruta Siliņa, Kārlis Šteinerts. Rokasgrāmata matemātikā

rokasgramata-matematika

Grāmatā ietverti svarīgākie vidusskolas matemātikas kursa jautājumi un aug­stākās matemātikas materiāls, kas atbilst inženierzinātnu un dabaszinātņu bakalaura studiju programmām. Aplūkotas jēdzienu definīcijas, interpretācijas, formulas, kārtulas, metodes, algoritmi, tabulas u. c. jautājumi. Teorijas jautājumi apskatīti bez pierādījumiem un izvedumiem, bet ar paskaidrojumiem un norā­dījumiem. Par skolas matemātikas kursa jautājumiem aplūkoti arī piemēri un uzdevumu risināšanas paraugi. Ierobežotā grāmatas apjoma dēļ šāds materiāls nav ietverts augstākās matemātikas jautājumu apskatā.zvabc

indexarhīvs / yandex / mega

 

Ivans Žerebcovs. Rādiotehnika 1968

raditehnikazerebcovs

Grāmata domāta lasī­tājam ar 11 klašu vispārējo izglītību, kurš zin vispārējās elektro­tehnikas pamatus. Grāmatas saturs uzskatāms par radiotehnikas pamatu pirmo pakāpi, tāpēc tajā nav ietverti tādi speciāli jautājumi kā televīzija, skaņu ieraksti, radiolokācija, radionavigācija, radiotālvadība, radiotehnikas metožu izmantošana tautas saim­niecībā un daudzi citi. Daudzie jautājumi un uzdevumi lasītājam palīdzēs labāk apgūt grāmatā ietverto materiālu. Grāmatas ierobežotā apjoma dēļ nav sīki iztirzātas shēmas, konstruēšanas principi, radioaparatūras montāža un izmantošana, defektu atrašanas un novēršanas metodes, kā arī dati par materiāliem, piemēram, par lampām un detaļām, pastiprinātāju režīmiem u. c. tomēr daudz papildinājumu, piemēram, superaugstfrekvences tehnikas elementi.Djvu

indexarhīvs / yandex / mega

Gvido Fomins. Matemātikas formulas

matematikas-formulasj-fomins

Krājumā  «Matemātikas  formulas»  sakopotas daudzas  elementārās  matemātikas  un augstākās  matemātikas  formulas.  Krājums galvenokārt  paredzēts  tiem,  kas  jau iepazinušies  ar  attiecīgajām  matemātikas nodaļām,  tādēļ  tajā  ir  ļoti  maz  paskaidrojumu un  komentāru, Grāmatu  var  izmantot  vidusskolu,  koledžu, tehnikumu  un  citu  vidējo  mācību  iestāžu audzēkņi.

indexarhīvs / yandex / mega

 

Olga Lauce. Ģeometrijas formulas pamatskolai

geometrijas_formulaso-lauce

Krājumā saīsinātā pierakstā sniegti pamatskolas ģeometrijas kursā sastopamie galvenie  ģeometriskie jēdzieni, figūru īpašības, teorēmu formulējumi un aprēķinu formulas, kas nepieciešamas, risinot uzdevumus. Grāmatiņa paredzēta pamatskolēniem, lai palīdzētu  viņiem atkārtot mācību vielu, apgūt uzdevumu risināšanas prasmi un sagatavoties dažādiem pārbaudes darbiem un eksāmeniem zvabc

indexarhīvs / yandex / mega

 

Gergijs Fļorovs. Fizikas rokasgramata

fizikas_rokasgramatav-florovs

Kam šī grāmata adresēta. Pēc autoru domām grāmata varētu būt noderīga:

1) 9. —11. klašu skolēniem iepriekšējo klašu māc ību vielas vai atsevišķu kursa jautājumu atkārtošanai ;

2) matemātikas , fizikas, pedagoģijas novirziena klašu skolēniem kā mācību palīglīdzeklis;

3) tehnikumu un augstskolu reflektantiem, gatavoj oties iestāj eksāmeniem fizikā;

4) sagatavošanas nodaļu un kursu klausītājiem;

5) fizikas skolotājiem un topošajiem pedagogiem kā elementārā fizikas kursa konspekts;

6) visiem tiem lasītājiem, kas vēlas iepazīties ar vispārīgās fizikas pamatjēdzieniem un kursa struktūru.

Grāmata nav domāta fizikas kursa pirmreizējai apguvei . Grāmatas lasītājam nepieciešamas jau noteiktas priekšzināšanas fizikā un matemātikā, kaut arī tās būtu nepilnīgas vai fragmentāras .

indexarhīvs / yandex / mega

 

Maruta Kusiņa. Bioloģija pamatskolai – shēmas un tabulas

biologija-pamatskolai-shemas-un-tabulasm-kusina

Šajā  grāmatā  iekļauti  tie jautājumi,  kuri  aplūkoti  pamatskolas bioloģijas  stundās:  augu,  dzīvnieku,  sēņu,  baktēriju  un  cilvēka uzbūve  un  dzīvības  norises,  kā  arī  svarīgākie  ekoloģijas  un  dabas aizsardzības  jautājumi. Tajā  var  atrast  bioloģiskos  terminus,  kuri  ikdienā  var  būt  aizmirsušies,  piem ēram ,  noskaidrot,  kā  sauc  kādu  konkrētu  lapas  vai stumbra  veidu. Shēmas  un  tabulas  noderēs,  gatavojoties  dabaszinību  ieskaitei  9.  klases  nobeigumā. zvabc

indexarhīvs / yandex / mega

 

Olga Lauce. Aritmētikas un algebras darbību likumi, formulas, piemēri

aritmetikas-un-algebras-darbibu-likumi-formulas-un-piemerio-lauce

Šajā  brošūrā apkopota  tikai  tā  pamatskolā  aplūkojamā (dažos  gadījumos  nedaudz  plašāka)  aritmētikas un  algebras viela,  kas  d audzu  gadu  darba  pieredzē  ir  izrādījusies  pati nepieciešamākā.  Brošūra  nav  izmantojama kā  m ācību  grāmata,  jo  tajā  nav  detalizētu  paskaidrojumu,  bet  ir  tikai galvenie  darbību  likumi,  formulas  un  piemēru risinājumu paraugi. Brošūras  nelielais  apjoms  ļaus  to  izmantot  katru  dienu gan  klasē,  gan  mājā,  risinot uzdevumus.

indexarhīvs / yandex / mega