Jānis Mencis. Algebra īsi un vienkārši

algebra-isi-un-vienkarsi-789klj-mencis

7,8,9. Klasei. Mācību vielas skaidrojums. Risinājumu paraugi. Paškontrole. Grāmata atšķiras no parastās mācību grāmatas un no matemātikas rokasgrāmatas gan pēc tematu sakārtojuma, gan pēc izklāsta veida. Šeit nevar atrast visu matemātisko apgalvojumu (formulu, īpašību, faktu, rīcības paņēmienu, teorēm u u. tml.) formāli loģisku pamatojumu, kā tas ir apjomīgās skolas mācību grāmatās. Tomēr grāmatā iekļautā mācību viela nav vienkāršota un temati tajā arī nav tik skopi aplūkoti, kā tas ir matemātikas rokasgrāmatās. zvabc

PDF   indexarhīvs / yandex / mega 

 

Arhitekts Dāvids Zariņš. Būvmācība 1.daļa Būvju darbi. Būvmācība II. daļa Būvju konstruktīvie darbi

Būvmācības I. daļa(1927) Vajadzība, gūt patvērumu pret aukstumu un negaisu — dzina cilvēku uz būvēšanu. Pirmatnējais cilvēks dzīvoja alās, teltīs, būdās, un viņa mājoklis deva tik to visvajadzīgāko patvērumu pret aukstumu, negaisu, nikniem zvēriem un citiem ienaidniekiem.

Ar kultūras attīstību palielinājās arī cilvēka prasības pie viņa mājokļa iekārtas un izskata; radās dažādas vajadzības un, parašas, kuras ir jāapmierina cilvēka mājoklim; arī ēkas ārējais izskats ir  pienācīgi jāapstrādā un jāizdaiļo, lai apmierinātu attīstītās estētiskās prasības.

Lai varētu visas prasības jau iepriekš paredzēt un mājokli būvējot tās izpildīt, tad pirms būves uzsākšanas jāsastāda projekts, — tas ir, jāpagatavo attiecīgie zīmējumi ar vajadzīgiem aprakstiem un aprēķiniem, pēc kuriem vadoties varētu būvi vajadzīgā izskatā izvest dzīvē.

Būvmācības II. daļā(1931) aprakstīti būvju konstruktīvie darbi, ar kufiem izveido ēku galvenās sastāvdaļas, sākot ar pamatiem, un beidzot ar jumtu.

Lai neaizēnotu skaidru galveno jautājumu sapratni, darbus aprakstot atmesti tādi vispārēja rakstura sīkumi, kas vairāk vai mazāk jau zināmi visiem.

Zīmējumi sniegti ar rūpīgu izlasi un tādu nolūku, lai tie palīdzētu saprast un paskaidrotu grāmatā aprakstītās būvju daļas, neapgrūtinot ar nevajadzīgiem un maznozīmīgiem sīkumiem.

Vispārīgi grāmata domāta ne tik daudz teorijai, cik praktiskam darbam, tādēļ tanī galvenā kārtā uzņemts tāds materiāls, kas īsi un saprotami rādītu, kā pareizi izveidot būvju konstruktīvās daļas, un sniegtu atbildi uz visiem tiem jautājumiem, kas  rodas sakarā ar šiem darbiem mūsu apstākļiem piemērotās, parastās un lētās būvēs.

Index  Mega  yandex

Inž.-arh. Haralds Blaus. Būvmācība arodskolām un tehnikumiem

Grāmata izdota 1932 gadā un tajā, tāpat kā D. Zariņa būvmācības grāmatā, īsi aprakstīti galvenie būvmateriāli, pamatu būve, mūra darbi, namdaru darbi, krāsotāju un apmetēju darbi, stiklinieku darbi, jumtu, ūdens noteku, kāpņu, durvju, logu, tualešu, u.c. izbūve, tā, kā to veica pagājušā gadsimta 30tajos gados.Neskatoties uz to, grāmata var būt noderīga arī mūsdienu būvdarbu veicējiem un arhitektiem.

Index  Mega  yandex

Klauss Zommers. Ķīmijas rokasgrāmata 1981

Pamatjēdzieni, kas jāapgūst vidusskolas ķīmijas kursā. Šī grāmata ir savdabīgs mācību līdzeklis ķīmijā. Tajā īsā koncentrētā veidā sakopoti ķīmijas pamatjēdzieni vidusskolas kursa apjomā. Liela uzmanība pievērsta «ķīmijas valodai» — formulām un vienādojumiem, dažādiem ķīmiskiem aprēķiniem, reakciju kinētikai, termodinamikas priekšstatiem v. c.

Grāmatā ir veiksmīgs vielas izkārtojums, dotas daudzas norādes uz savstarpēji saistītajiem jēdzieniem, sniegts plašs faktu materiāls. Tāpēc šo grāmatu var izmantot par savdabīgu rokasgrāmatu ķīmijā, gatavojoties gala pārbaudījumiem vidusskolā, kā arī iestājeksāmeniem augstskolā. ;So grāmatu darbā var izmantot arī vidusskolu skolotāji.

Index   Mega  yandex

Zuzanna Dzintare. Organiskā ķīmija 1974

Latvijas PSR Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrija atļāvusi jietot pār mācību, līdzekli Latvijas PSR vidējo speciālo mācību iestāžu audzēkņiem organiskās ķīmijas kursa apgūšanai. Grāmatā sniegti organiskās ķīmijas pamati. Materiāla sakārtojums un apjoms ir saskaņots ar tehnikumu’ programmām organiskajā ķīmijā. Vielas izklāstā ņemti vērā jaunākie teorētiskie uzskati par ķīmisko saišu dabu un svarīgāko reakciju mehānismiem.

Index   Mega  yandex

Fēlikss Bulavs, Inese Kiščenko, Ivars Radiņš. Skaitlisko aprēķinu realizācijas metodes būvniecības specialitātes studentiem.

skaitlisko-aprekinu-realizacujas-metodes

Izdevumā apkopotais  materiāls  ir palīglīdzeklis  Būvniecības  fakultātes  studentiem  apgūstot datormācības  kursu pirmajā un  otrajā  semestros.  Materiāls  satur programmēšanas  valodas  PASCAL  pamatelementus,  MATHCAD  pielietojuma  un  izmantošanas  principus un būvelementu piepūļu aprēķinu piemērus.  Ir izklāstīti stieņu sistēmu piepūļu,  spriegumu  un  pārvietojumu  aprēķinu  realizācijas  programmas  ANALYSIS  for  WINDOVS  1.9 pielietojuma metodika un piemēri.

Izklāstītais  materiāls  ilustrēts  ar programmu  piemēriem  un  to  komentāriem,  kā  arī  ar  konkrētu  darinājumu  piepūļu  aprēķinu  piemēriem.  Veiksmīgas  vielas  apgūšanas  kontrolei studentam tiek piedāvāta virkne paškontroles uzdevumu ar atbildēm.

indexarhīvs / yandex / mega