Olga Lauce. Ģeometrijas formulas pamatskolai

geometrijas_formulaso-lauce

Krājumā saīsinātā pierakstā sniegti pamatskolas ģeometrijas kursā sastopamie galvenie  ģeometriskie jēdzieni, figūru īpašības, teorēmu formulējumi un aprēķinu formulas, kas nepieciešamas, risinot uzdevumus. Grāmatiņa paredzēta pamatskolēniem, lai palīdzētu  viņiem atkārtot mācību vielu, apgūt uzdevumu risināšanas prasmi un sagatavoties dažādiem pārbaudes darbiem un eksāmeniem zvabc

indexarhīvs / yandex / mega

 

Gergijs Fļorovs. Fizikas rokasgramata

fizikas_rokasgramatav-florovs

Kam šī grāmata adresēta. Pēc autoru domām grāmata varētu būt noderīga:

1) 9. —11. klašu skolēniem iepriekšējo klašu māc ību vielas vai atsevišķu kursa jautājumu atkārtošanai ;

2) matemātikas , fizikas, pedagoģijas novirziena klašu skolēniem kā mācību palīglīdzeklis;

3) tehnikumu un augstskolu reflektantiem, gatavoj oties iestāj eksāmeniem fizikā;

4) sagatavošanas nodaļu un kursu klausītājiem;

5) fizikas skolotājiem un topošajiem pedagogiem kā elementārā fizikas kursa konspekts;

6) visiem tiem lasītājiem, kas vēlas iepazīties ar vispārīgās fizikas pamatjēdzieniem un kursa struktūru.

Grāmata nav domāta fizikas kursa pirmreizējai apguvei . Grāmatas lasītājam nepieciešamas jau noteiktas priekšzināšanas fizikā un matemātikā, kaut arī tās būtu nepilnīgas vai fragmentāras .

indexarhīvs / yandex / mega

 

Maruta Kusiņa. Bioloģija pamatskolai – shēmas un tabulas

biologija-pamatskolai-shemas-un-tabulasm-kusina

Šajā  grāmatā  iekļauti  tie jautājumi,  kuri  aplūkoti  pamatskolas bioloģijas  stundās:  augu,  dzīvnieku,  sēņu,  baktēriju  un  cilvēka uzbūve  un  dzīvības  norises,  kā  arī  svarīgākie  ekoloģijas  un  dabas aizsardzības  jautājumi. Tajā  var  atrast  bioloģiskos  terminus,  kuri  ikdienā  var  būt  aizmirsušies,  piem ēram ,  noskaidrot,  kā  sauc  kādu  konkrētu  lapas  vai stumbra  veidu. Shēmas  un  tabulas  noderēs,  gatavojoties  dabaszinību  ieskaitei  9.  klases  nobeigumā. zvabc

indexarhīvs / yandex / mega

 

Olga Lauce. Aritmētikas un algebras darbību likumi, formulas, piemēri

aritmetikas-un-algebras-darbibu-likumi-formulas-un-piemerio-lauce

Šajā  brošūrā apkopota  tikai  tā  pamatskolā  aplūkojamā (dažos  gadījumos  nedaudz  plašāka)  aritmētikas un  algebras viela,  kas  d audzu  gadu  darba  pieredzē  ir  izrādījusies  pati nepieciešamākā.  Brošūra  nav  izmantojama kā  m ācību  grāmata,  jo  tajā  nav  detalizētu  paskaidrojumu,  bet  ir  tikai galvenie  darbību  likumi,  formulas  un  piemēru risinājumu paraugi. Brošūras  nelielais  apjoms  ļaus  to  izmantot  katru  dienu gan  klasē,  gan  mājā,  risinot uzdevumus.

indexarhīvs / yandex / mega

 

Jānis Mencis. Algebra īsi un vienkārši

algebra-isi-un-vienkarsi-789klj-mencis

7,8,9. Klasei. Mācību vielas skaidrojums. Risinājumu paraugi. Paškontrole. Grāmata atšķiras no parastās mācību grāmatas un no matemātikas rokasgrāmatas gan pēc tematu sakārtojuma, gan pēc izklāsta veida. Šeit nevar atrast visu matemātisko apgalvojumu (formulu, īpašību, faktu, rīcības paņēmienu, teorēm u u. tml.) formāli loģisku pamatojumu, kā tas ir apjomīgās skolas mācību grāmatās. Tomēr grāmatā iekļautā mācību viela nav vienkāršota un temati tajā arī nav tik skopi aplūkoti, kā tas ir matemātikas rokasgrāmatās. zvabc

PDF   indexarhīvs / yandex / mega 

 

Arhitekts Dāvids Zariņš. Būvmācība 1.daļa Būvju darbi. Būvmācība II. daļa Būvju konstruktīvie darbi

Būvmācības I. daļa(1927) Vajadzība, gūt patvērumu pret aukstumu un negaisu — dzina cilvēku uz būvēšanu. Pirmatnējais cilvēks dzīvoja alās, teltīs, būdās, un viņa mājoklis deva tik to visvajadzīgāko patvērumu pret aukstumu, negaisu, nikniem zvēriem un citiem ienaidniekiem.

Ar kultūras attīstību palielinājās arī cilvēka prasības pie viņa mājokļa iekārtas un izskata; radās dažādas vajadzības un, parašas, kuras ir jāapmierina cilvēka mājoklim; arī ēkas ārējais izskats ir  pienācīgi jāapstrādā un jāizdaiļo, lai apmierinātu attīstītās estētiskās prasības.

Lai varētu visas prasības jau iepriekš paredzēt un mājokli būvējot tās izpildīt, tad pirms būves uzsākšanas jāsastāda projekts, — tas ir, jāpagatavo attiecīgie zīmējumi ar vajadzīgiem aprakstiem un aprēķiniem, pēc kuriem vadoties varētu būvi vajadzīgā izskatā izvest dzīvē.

Būvmācības II. daļā(1931) aprakstīti būvju konstruktīvie darbi, ar kufiem izveido ēku galvenās sastāvdaļas, sākot ar pamatiem, un beidzot ar jumtu.

Lai neaizēnotu skaidru galveno jautājumu sapratni, darbus aprakstot atmesti tādi vispārēja rakstura sīkumi, kas vairāk vai mazāk jau zināmi visiem.

Zīmējumi sniegti ar rūpīgu izlasi un tādu nolūku, lai tie palīdzētu saprast un paskaidrotu grāmatā aprakstītās būvju daļas, neapgrūtinot ar nevajadzīgiem un maznozīmīgiem sīkumiem.

Vispārīgi grāmata domāta ne tik daudz teorijai, cik praktiskam darbam, tādēļ tanī galvenā kārtā uzņemts tāds materiāls, kas īsi un saprotami rādītu, kā pareizi izveidot būvju konstruktīvās daļas, un sniegtu atbildi uz visiem tiem jautājumiem, kas  rodas sakarā ar šiem darbiem mūsu apstākļiem piemērotās, parastās un lētās būvēs.

Index  Mega  yandex

Inž.-arh. Haralds Blaus. Būvmācība arodskolām un tehnikumiem

Grāmata izdota 1932 gadā un tajā, tāpat kā D. Zariņa būvmācības grāmatā, īsi aprakstīti galvenie būvmateriāli, pamatu būve, mūra darbi, namdaru darbi, krāsotāju un apmetēju darbi, stiklinieku darbi, jumtu, ūdens noteku, kāpņu, durvju, logu, tualešu, u.c. izbūve, tā, kā to veica pagājušā gadsimta 30tajos gados.Neskatoties uz to, grāmata var būt noderīga arī mūsdienu būvdarbu veicējiem un arhitektiem.

Index  Mega  yandex

Klauss Zommers. Ķīmijas rokasgrāmata 1981

Pamatjēdzieni, kas jāapgūst vidusskolas ķīmijas kursā. Šī grāmata ir savdabīgs mācību līdzeklis ķīmijā. Tajā īsā koncentrētā veidā sakopoti ķīmijas pamatjēdzieni vidusskolas kursa apjomā. Liela uzmanība pievērsta «ķīmijas valodai» — formulām un vienādojumiem, dažādiem ķīmiskiem aprēķiniem, reakciju kinētikai, termodinamikas priekšstatiem v. c.

Grāmatā ir veiksmīgs vielas izkārtojums, dotas daudzas norādes uz savstarpēji saistītajiem jēdzieniem, sniegts plašs faktu materiāls. Tāpēc šo grāmatu var izmantot par savdabīgu rokasgrāmatu ķīmijā, gatavojoties gala pārbaudījumiem vidusskolā, kā arī iestājeksāmeniem augstskolā. ;So grāmatu darbā var izmantot arī vidusskolu skolotāji.

Index   Mega  yandex