Zuzanna Dzintare. Organiskā ķīmija 1974

Latvijas PSR Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrija atļāvusi jietot pār mācību, līdzekli Latvijas PSR vidējo speciālo mācību iestāžu audzēkņiem organiskās ķīmijas kursa apgūšanai. Grāmatā sniegti organiskās ķīmijas pamati. Materiāla sakārtojums un apjoms ir saskaņots ar tehnikumu’ programmām organiskajā ķīmijā. Vielas izklāstā ņemti vērā jaunākie teorētiskie uzskati par ķīmisko saišu dabu un svarīgāko reakciju mehānismiem.

Index   Mega  yandex

Fēlikss Bulavs, Inese Kiščenko, Ivars Radiņš. Skaitlisko aprēķinu realizācijas metodes būvniecības specialitātes studentiem.

skaitlisko-aprekinu-realizacujas-metodes

Izdevumā apkopotais  materiāls  ir palīglīdzeklis  Būvniecības  fakultātes  studentiem  apgūstot datormācības  kursu pirmajā un  otrajā  semestros.  Materiāls  satur programmēšanas  valodas  PASCAL  pamatelementus,  MATHCAD  pielietojuma  un  izmantošanas  principus un būvelementu piepūļu aprēķinu piemērus.  Ir izklāstīti stieņu sistēmu piepūļu,  spriegumu  un  pārvietojumu  aprēķinu  realizācijas  programmas  ANALYSIS  for  WINDOVS  1.9 pielietojuma metodika un piemēri.

Izklāstītais  materiāls  ilustrēts  ar programmu  piemēriem  un  to  komentāriem,  kā  arī  ar  konkrētu  darinājumu  piepūļu  aprēķinu  piemēriem.  Veiksmīgas  vielas  apgūšanas  kontrolei studentam tiek piedāvāta virkne paškontroles uzdevumu ar atbildēm.

indexarhīvs / yandex / mega

 

Māris Zemītis. Autoceļu ekspluatācija

autocelu-ekspluatacija

Līdz šim latviešu valodā pieejamie literatūras avoti par autoceļu ekspluatācijas jautājumiem ir no sešdesmitajiem un septiņdesmitajiem gadiem. Šīs grāmatas sastādīšana ir pirmais mēģinājums ar mūsdienu pieeju dot ieguldījumu ceļu nozares speciālistu sagatavošanā.

Metodiskais materiāls „Autoceļu ekspluatācija” paredzēts RTU Būvniecības fakultātes studentiem apgūstot studiju programmas „Transportbūves” mācību priekšmetu „Ceļu ekspluatācija”. Dotais materiāls aptver tikai daļu no lekciju kursā apskatāmā materiāla. Nākošajā izdevumā tiks apskatīta autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbu tehnoloģijas un citi jautājumi.

indexarhīvs / yandex / mega

Ervins Stūrmanis. Ģeoinformācijas sistēmas

geoinformacijas-sistemas

Mācību  līdzeklis  LIF  zemes  ierīcības  specialitātes studentiem / sastādīja Ervins Stūrmanis – Jelgava: LLU, 2005. Darba  mērķis  ir  iepazīstināt  topošos  speciālistus  ar  to  lielo  programmatūras  un datortehnikas  risinājumu  daudzveidību,  kas  paredzēti  apvidus  objektu  datorizētai modelēšanai  un  ir  cieši  saistīti  ar  digitālajām  kartēm  un  datu  bāzēm.  Grāmata  ir  tikai ievads ģeoinformācijas sistēmās.

indexarhīvs / yandex / mega

Jānis Bikše. Augstākā ģeodēzija

augstaka-geodezija

Rīgas tehniskā universitāte.Būvniecības fakultāte. Ģeomātikas katedra. Mācību līdzeklis. Augstākā ģeodēzija ir ģeodēziskās zinātnes svarīga apakšnozare. Tās galvenais uzdevums ir noteikt Zemes veidu, ārējo gravitācijas lauku, kā arī ģeodēziskā tīkla atbalstpunktu koordinātas. Augstākās ģeodēzijas zināšanas dod iespējas efektīgāk risināt gan zinātniskas, gan lietišķas problēmas ne tikai ģeodēzijā un mērniecībā, bet arī kartogrāfijā. Speciālistam kartogrāfam jāsaprot valsts ģeodēziskā tīkla veidošanas principi, kas īpaši nepieciešams sagatavojot topogrāfiskās kartes. Kartogrāfisko projekciju izvēlē jābūt izpratnei par Zemes formu un tās matemātisko modeli.

indexarhīvs / yandex / mega

Ruslans Šmigins. Atgāzu toksiskuma novērtēšana

atgazu-toksiskuma-novertesana

Mācību-metodiskais materiāls satur nepieciešamo pamatinformāciju par sadedzes procesu iekšdedzes motoros, kaitīgajām atgāzu komponentēm un to ietekmi uz apkārtējo vidi. Materiāls paredzēts studiju priekšmetu ”Motoru teorija” un ’’Spēkrati” apguvei LLU Tehniskās fakultātes Lauksaimniecības inženierzinātnes studiju programmas Autotransporta apakšprogrammas studentiem.

indexarhīvs / yandex / mega

Drošības zīmju lietošana darba vietās

drosibas-zimju-lietsana

Visiem ir zināma drošības zīmju nozīme pilsētā un visu veidu (zemes, jūras, gaisa) transporta kustībā, kā arī cilvēku ikdienā: bez tām daudzreiz varētu izcelties haoss vai notikt kāds nelaimes gadījums. Arī darbā reizēm veidojas tādas bīstamas situācijas, par kurām jābrīdina nodarbinātie, vienlaikus sniedzot informāciju par atbilstošajiem aizsardzības pasākumiem. Šim nolūkam tiek izmantotas tā sauktās darba drošības zīmes.

indexarhīvs / yandex / mega