Jānis Bikše. Augstākā ģeodēzija

augstaka-geodezija

Rīgas tehniskā universitāte.Būvniecības fakultāte. Ģeomātikas katedra. Mācību līdzeklis. Augstākā ģeodēzija ir ģeodēziskās zinātnes svarīga apakšnozare. Tās galvenais uzdevums ir noteikt Zemes veidu, ārējo gravitācijas lauku, kā arī ģeodēziskā tīkla atbalstpunktu koordinātas. Augstākās ģeodēzijas zināšanas dod iespējas efektīgāk risināt gan zinātniskas, gan lietišķas problēmas ne tikai ģeodēzijā un mērniecībā, bet arī kartogrāfijā. Speciālistam kartogrāfam jāsaprot valsts ģeodēziskā tīkla veidošanas principi, kas īpaši nepieciešams sagatavojot topogrāfiskās kartes. Kartogrāfisko projekciju izvēlē jābūt izpratnei par Zemes formu un tās matemātisko modeli.

indexarhīvs / yandex / mega

Ruslans Šmigins. Atgāzu toksiskuma novērtēšana

atgazu-toksiskuma-novertesana

Mācību-metodiskais materiāls satur nepieciešamo pamatinformāciju par sadedzes procesu iekšdedzes motoros, kaitīgajām atgāzu komponentēm un to ietekmi uz apkārtējo vidi. Materiāls paredzēts studiju priekšmetu ”Motoru teorija” un ’’Spēkrati” apguvei LLU Tehniskās fakultātes Lauksaimniecības inženierzinātnes studiju programmas Autotransporta apakšprogrammas studentiem.

indexarhīvs / yandex / mega

Drošības zīmju lietošana darba vietās

drosibas-zimju-lietsana

Visiem ir zināma drošības zīmju nozīme pilsētā un visu veidu (zemes, jūras, gaisa) transporta kustībā, kā arī cilvēku ikdienā: bez tām daudzreiz varētu izcelties haoss vai notikt kāds nelaimes gadījums. Arī darbā reizēm veidojas tādas bīstamas situācijas, par kurām jābrīdina nodarbinātie, vienlaikus sniedzot informāciju par atbilstošajiem aizsardzības pasākumiem. Šim nolūkam tiek izmantotas tā sauktās darba drošības zīmes.

indexarhīvs / yandex / mega

Juris Priekulis, Normunds Gulbis. Lopbarības izdales roboti

lopbaribas-izdales-robotipriekulsgulbis

Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. – 35 lpp. Barības izdales robota izmantošana ir  viens  no optimālākajiem  risinājumiem,  kas  spēj  nodrošināt  barības  izdales mehanizāciju.  J a  mehanizēti  ir  arī  citi kūtī  veicamie  darbi  (govis  slauc piena vadā, bet kūtsmēslus izvāc ar stieņa tipa transportieriem un tos nogādā krātuvē ar spiedējtransportieri),  kūtī  strādā  tikai  divi  strādnieki.  Turklāt,  pēc  robota  iegādes, govju vidējais izslaukums katru gadu palielinājies (līdz pat 800 kg/gadā), kas zināmā mērā arī atspoguļo robota izmantošanas rezultātu. Barības  izdales  robotus  ir  iespējams  ieviest  visu  veidu  kūtīs,  tai  skaitā  arī pagājušajā  gadsimtā  būvētajās  kūtīs,  kurās  mēdz  būt šauri  barības  galdi  un  zemi griesti.

indexarhīvs / yandex / mega

Genādijs Moskvins. Intelektuālās sistēmas un tehnoloģijas

intelektualas-sistemas-un-tehnologijas

Mācību  līdzeklis.  –  Jelgava:  LLU, 2008. – 136 lpp. Mācību līdzeklī apkopoti intelektuālo sistēmu un tehnoloģiju (IST) pamatu uzbūves modeļi, principi,  aktualitātes un  problēmas,  izskatīta mūsdienu  IST struktūra  un aktuālie uzdevumi, doti  IST  elementu  un  funkciju  pamatjēdzieni  un  definējumi,  veikta  mūsdienu  IST  iespēju analīze un dots to attīstības tendenču novērtējums.Pamatojoties uz mūsdienu IST sistēmisko analīzi  un  nākotnes  perspektīvām  pētniecībā,  lauksaimniecībā,  ekonomikā,  rūpniecībā  un bionikā  izveidotas  IST  vadības  paradigmas  un  atbilstoša  zināšanu  bāze.  Grāmatā  tiek apspriesti  daži  teorētiskie,  metodoloģiskie  un  praktiskie  IST  aspekti,  kas  kopumā  papildina zināšanu  bāzi  par  IST  iespējām,  uzbūves  principiem  un  attīstības  perspektīvām.  Mācību līdzeklis  var  būt  noderīgs  izstrādājot  intelektuālas  sistēmas  un  tehnoloģijas  rūpniecībā, ekonomikā un lauksaimniecībā.

indexarhīvs / yandex / mega

Andris Šniders. Automātiskās vadības pamati

automatiskas-vadibas-pamati

Mācību līdzeklis automātikas pamatos. Mācību līdzeklis sagatavots atbilstoši LLU lauksaimniecības enerģētikas, datorzinātnes-datorvadības un kokapstrādes tehnoloģijas studiju programmu bakalaura studiju priekšmetu „Automātikas pamati”, Automātiskās vadības pamati” un „Automatizācijas pamati” programmām. To varēs izmantot kā palīglīdzekli arī citu LLU bakalaura studiju inženiertehnisko specialitāšu studenti tehnoloģisko procesu automatizācijas priekšmetu apguvei, kā arī lauksaimniecības enerģētikas un informācijas tehnoloģiju specialitāšu maģistranti praktisko darbu izstrādei priekšmetos „Automātisko sistēmu modelēšana” un „Ražošanas datorvadības sistēmas 1. daļa. Tehnoloģisko procesu vadības sistēmas”. Jelgava 2008. Latvijas Lauksaimniecības universitāte Tehniskā fakultāte Lauksaimniecības enerģētikas institūts

indexarhīvs / yandex / mega

Rolands Arājs, Ilgvars Staltmanis. Automātikas elementi

automatikas-elementi

Grāmatā apskatīti rūpniecības un lauksaimniecības ražošanas iekārtu auto­mātikas elementi un to aprēķinu metodes. Aplūkoti transformatori, droseles un. magnētiskie pastiprinātāji. Liela vērība veltīta pusvadītāju ierīcēm: diodēm,, stabilitroniem, tranzistoriem, tiristoriem, lauktranzistoriem un integrālām mikro­shēmām. Grāmatā ietvertas dažādas pusvadītāju tranzistoru ierīces, kas strādā slēdža režīmā. Apskatītas dažādas tiristoru ierīču pielietošanas iespējas. Grā­mata satur loģisko elementu un integrālo shēmu apskatu. Parādīti loģisko funkciju un loģisko shēmu izpildes veidi. Doti automātikas elementu aprēķinu piemēri, ierīču shēmas un to praktiskais pielietojums.

Grāmata domāta inženiertehniskajiem darbiniekiem un speciālistiem, kas nodarbojas ar ražošanas procesu automatizāciju rūpniecībā, lauksaimniecībā,, celtniecībā un transportā. To var izmantot arī tautas saimniecības speciālistu kvalifikacijas celšanas kursu klausītāji, kā arī attiecīgo specialitāšu strādnieki.

indexarhīvs / yandex / mega

Anatolijs Jenohovičs. Fizikas un tehnikas rokasgrāmata

fizikas-un-tehnikas-rokasgramata

Mācību palīglīdzeklis skolēniem. Rokasgrāmatā atrodama informācija par Starptautisko vienību sistēmu (SI), doti fizikālo lielumu un vienību apzīmējumi, dažādu vielu īpašības raksturojošo fizikālo parametru vērtības (piemēram, blīvums, kušanas tem­peratūra, vārīšanās temperatūra, īpatnējā siltumietilpība, īpatnējā elektriskā pretestība, laušanas koeficients utt.). Tajā var uzzināt arī tehnikā, sadzīvē un dzīvajā dabā nozīmīgāko fizikālo pamatlielumu vērtības (piemēram, dažādu objektu kustības ātrumus, elektriskās strāvas stiprumu un elektrisko spriegumu dažādās elektriskajās ierīcēs u. tml.). Rokasgrāmatā iegūsi datus par mašīnām, tehniskām ierīcēm un celtnēm. Rokasgrāmata var noderēt dažādu praktisku jautājumu un uzde­vumu risināšanā, ar kuriem jāsastopas gan fizikas stundās, gan mājās, gan darbā skolas darbnīcās vai ražošanas uzņēmumos, utt.

indexarhīvs / yandex / mega

Aleksandrs Akmentiņš, Arsēnijs Aukums, Kārlis Baums, Emīls Vainovskis, Andris Zeidmanis. Elektrotehnika un radioelektronika

elektrotehnika-un-radioelektronika

Grāmatā aplūkoti elektrotehnikas, radioelektronikas un automātikas fizikālie pamati.Tā paredzēta kā mācību grāmata vidusskolu elektrotehnikas, radioelektronikas un automātikas politehnisko praktikumu programmu apgū­šanai. Vidusskolām. II izdevums. Apstiprinājusi Latvijas PSR Izglītības ministrija. Izdevniecība «Zvaigzne» Rīga 1975

indexarhīvs / yandex / mega