Valdis Drinks. 360. eksperimenti ķīmijā

eksperimenti-kimija

Grāmatā apkopoti 360 eksperimenti par vidusskolu un tehnikumu ķīmijas kursā ietilpstošās vielas galvenajiem jautājumiem. Daudziem eksperimentiem doti arī vairāki varianti.

Sajā grāmatā ietilpst eksperimenti, kas izmantojami, apgūstot ķīmijas pro­grammās paredzēto vielu, kā arī eksperimenti, kurus var veikt ārpusklases darbā, pulciņu nodarbībās, ķīmijas vakaros, olimpiādēs u. c.

Grāmatu varēs izmantot vidusskolu un tehnikumu audzēkņi, kā arī tie jau­nieši, kas interesējas par ķīmiju un ar to aizraujas.Zvaigzne, Izdots: 1979

djvu   indexarhīvs / yandex / mega 

pdf   indexarhīvs / yandex / mega

 

Matvejs Kancenelenbogens. Nikolajs Lebedinskis. Mehāniskā ceha darbinieka rokasgrāmata (1964)

mehcehdarbnrokasgr

Rokasgrāmata satur ziņas par metālu un sa­kausējumu sastāvu un īpašībām, par to apstrādes metodēm. Sistematizēts izziņu materiāls par ražo­šanas organizāciju un tehnoloģiju, tehnoloģisko procesu tipizāciju, mehāniskās apstrādes precīzitāti un gludumu, dažādiem metināšanas, lodēšanas un līmēšanas veidiem. Dotas praktiskas re­komendācijas par metālapstrādāšanas darbgaldu darbu, konusu apstrādi, vītņu griešanu, dalīšanas galvu izmantošanu. Ir dati par ierīču, instrumentu abrazīvu un pastu izvēli. Sniegtas ziņas par teniskās normēšanas elementiem un pieņemtajiem apzīmējumiem rasējumos. Rokasgrāmata paredzēta plašām lasītāju ap­rindām — mehānisko cehu meistariem, tehnologiem un strādniekiem — un var būt noderīga tehnikumu un institūtu studentiem.

indexarhīvs / yandex / mega

 

Jānis Ulpe, Lūcija Kupče. Koka un plastmasu konstrukcijas

kka-un-plastmasu-konstrukcijas

Grāmatā aplūkota koka un plastmasu konstrukciju vēsturiskā attīs­tība, sniegtas ziņas par koka, saplākšņa un plastmasu fizikālajām un mehāniskajām īpašībām. Doti norādījumi, kā pasargāt koksni no trupēšanas un degšanas. Izklāstīti pamatprincipi koka un plastmasu kon­strukciju projektēšanā, aprēķinos un izgatavošanā saskaņā ar pastāvo­šajiem celtniecības normatīvajiem dokumentiem. Raksturotas plaknisku pilnsieniņas, režģotu un telpisku koka un plastmasu konstrukciju projek­tēšanas īpatnības. Mācību līdzeklis paredzēts RTU rūpniecības un civilās celtniecības specialitātes (29.03) studentiem. To var izmantot arī citu celtniecības specialitāšu studenti un celtniecības tehnikumu audzēkņi, kā arī projektē­šanas organizāciju inženiertehniskie darbinieki.

indexarhīvs / yandex / mega

 

Allens Apinis. Fizika

Fizika(A.Apinis)

Djvu formāts. 1972 gada, otrais, pārstrādātais izdevums. Grāmata sarakstīta pēc augstskolu tehnisko fakultāšu fizikas kursa programmas un galvenokārt domāta šo fakultāšu neklātienes nodaļu studentiem. To var izmantot arī šo fakultāšu klātienes nodaļu, ka arī citu, piemēram, bioloģijas fakultāšu studenti, kuriem jāapgūst vispārīgās fizikas kurss. Teorētisko izklāstu papildina neklātienes studentu kontroldarbiem raksturīgi uzdevumi ar atrisinājumiem. Grāmatā lietota Sl mērvienību sistēma, ievērojot arī dažu mērvienību nosaukumu un apzīmējumu izmaiņas, kuras ietvertas fizikālo lielumu mērvienību valsts standarta projektā. Otrajā izdevumā izdarītas daudzas neliela apjoma izmaiņas. Papildus aplūkoti jautājumi par fluktuācijim, īpatnējās siltumietilpības kvantu teoriju, hologrāfiju. tunejdiodēm u. c. Nav vairs iztirzāti šādi jautājumi: Koriolisa paātrinājuma un Hāgena—Puazeija formulu pierādījumi, Kulona likums magnētisma un magnētiskā «masa», elektromagnētiskās indukcijas likuma pamatojums ar elektronu teoriju, gaismas aberācija u. c. Daļēji mainīta arī problēmu apskata kārtība. Pārstrādāta daudzu jautājumu izklāsta metodika, tāpat doti jauni neklātienes kontroldarbu uzdevumu atrisināšanas piemēri.

indexarhīvs / yandex / mega

Tomass Romanovskis. Elektroniskie kabatas skaitļotāji

Elektroniskie_kabatas_skaitljotaaji-1980(T.Romanovskis)

Fiziķa un fizikas didaktikas pamatlicēja LU, Tomasa Romanovska (1944.-2004.) pirmā grāmata par elektroniskajiem kabatas skaitļotājiem, kurus mūsdienās saucam par kalkulatoriem. Tā bija pirmā šīs jomas grāmata latviešu valodā un “daudziem cilvēkiem šī grāmata bija iedrošinājums un iespēja iepazīties ar jaunajām informācijas tehnoloģijām.” (http://www.tautasgramatuplaukts.lv/gramata/222)

Grāmatiņa iepazīstina ar „jaunajiem”(1980!), visiem pieejamajiem automātiskajiem rēķināšanas līdzekļiem – elektroniskajiem kabatas skaitļotājiem. Populāri izklāstīta to tapšanas vēsture, darbības principi, modeļi, tipi. Lai lasītājs varētu vieglāk apgūt kabatas skaitļotāju lietošanu, grāmatas otrajā daļā dotas saistošas matemātiskas un fizikālas spēles un parādīts, kā tās viegli un vienkārši risināmas ar kabatas skaitļotāju.

. Rīga: Zinātne, 1980. – 148 lpp.

pdf; djvu:   indexarhīvs / yandex / mega

PDF:  yandex   mega
DJVU: yandex    mega

Seni padomi

senipadomi

Sastādītājs Juris Reiznieks. Zemkopība, dārzkopība un lopkopība. Virtuves saimniecība. Mājas tīrībai un kārtībai. Veselībai un labam izskatam. Tas der amatniekam. Šajā krājumā ievietoti praktiski padomi, kurus sastādītājs izrakstījis no dažādiem seniem izde­vumiem. Viņš galvenokārt izraudzījies tādus pado­mus, kas var noderēt piemājas saimniecībā, maz­dārziņā, mājsaimniecībā, amatniecībā un veselības kopšanā. Paredzēts plašam ieinteresēto lasītāju lokam.

indexarhīvs    yandex     mega

Mašīnmācība tehnikumiem

masinmacteh

Autori: Ļetņiks Aleksandrs Ļeva d., Šifrins Danils Moiseja d. un Vrašeks Sergejs Pāvila d.

Mācību grāmata sastādīta, piemērojoties 1957. gadā izdotajai «Mašīnmācības» kursa programai tehnikumiem, kur šo kursu pasniedz kā vispārtehnisko. Grāmata tiek sniegti atzinumi no hidraulikas, tehniskās termodinamikas un siltumpārvadīšanas teorijas; aprakstīta sūkņu un hidraulisko turbīnu, tvaika katlu, kurtuvju, kompresoru un gaisa sūkņu, tvaika mašīnu, tvaika turbīnu, iekšdedzes motoru, gāzu turbīnu un turboreaktīvo motoru darbība un uzbūve; sniegti ari parnatatzinumi par atomenerģētiku un siitumspēkstaciju uzbūvi.

djvu:   indexarhīvs / yandex / mega

pdf:  indexarhīvs / yandex / mega

N.Kropivņickis, A.Kučers, R.Pugačova. Metālu tehnoloģija

metaltehn

Šajā mācību līdzeklī sniegtas ziņas par metālu mācību, metālu termisko apstrādi, melno un krāsaino metālu metalurģiju, liešanu, apstrādi ar spiedienu, lodēšanu un metināšanu, griešanu un atslēdzniekapstrādi, kā arī par metālu apstrādi ar elektrību un ultraskaņu. Dots galveno met Atgriešanas darbgaldu un to mehānismu apraksts. Apskatīts jautājums par metālapstrādes iekārtu modernizāciju un automatizāciju, izmantojot programmētas vadības sistēmas. Speciālā da|a veltīta nemetāliskajiem materiāliem — plastmasām, abrazīviem, smērvielām un dzesējošām vielām.  Grāmata domāta profesionāli tehnisko skolu audzēkņiem. To var izmantot ari tehnikumos un ražošanas apmācības tīklā.

djvu: indexarhīvs / yandex / mega

pdf: indexarhīvs / yandex / mega

Eva Vinogradska. technisko zinātņu kandidāte. Tērauda termiskās apstrādes modernās metodes

terauda-termiskas-apstrades-modernas-metodese-vinogradska

Latvijas Valsts Izdevniecība  Rīgā 1957. Lai racionalāk izmantotu iegūtos metālus, labi jāzina to īpašības. Izpētīt metālu īpašības, kas atkarīgas no dau­dziem faktoriem, nav vienkāršs uzdevums. It sevišķi tas sakāms par sakausējumiem, kuru sastāvā ietilpst vairāki elementi, jo sakausējumu īpašības nevar noteikt ar tajos ietilpstošo elementu īpašību vienkāršu sumēšanu. Ir zināms, ka sakausējumiem var būt tādas īpašības, kādas nav tajos ietilpstošiem atsevišķiem elementiem. Visrakstu­rīgākais piemērs sakausējumu dažādu īpašību iegūšanā ir dzelzs sakausējumi ar oglekli — tēraudi un čuguni.

indexarhīvs / yandex / mega